KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.03.2021 - 18:07
KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL TOPANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 22.03.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul (Crowne Plaza İstanbul Harbiye Oteli)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - 2020 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaya sunulmasına,
5 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
6 - .Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulmasına,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
8 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 IZTAR Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/03/2021 tarihinde saat 10:30'da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2021 tarih ve 62456708 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01/03/2021 tarih ve 10277 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.iztarim.com adresindeki internet sitesinde, 25/02/2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 14.794.500 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 14.794.500 adet paydan 7.345.051TL nominal değerindeki 7.345.051 adet paydan 7.322.000 adet payın temsilen, 23.051 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Alpha Ventures Investment LLP firmasını temsilen David James Price‘nin toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Yapılan öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Kadir Abay oy birliği ile seçildi, toplantı başkan yardımcılığına David James Price, tutanak yazmanlığına Deniz Çetinkaya görevlendirildi.
2- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Toplantı başkanı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığını ve KAP'ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunarak, 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2019 yılına ait bilanço, kar zarar hesapları,yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
3- 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
4- 2020 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere yönetim kurulunun önerisi üzerine Bağımsız Denetim Şirketi olarak SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6- İstifa eden Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Araç, Aynur Özcan ve Aslıhan Kanlıdağ'ın yerine görev yapmak üzere , Yönetim Kurulu Başkanlığına Alpha Ventures Investment LLP firmasınının seçilmesi ve firmayı temsilen David James Price‘nin görev yapması, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Umut Emirler'in, Yönetim Kurulu Üyeliğine Ömer Uyan'nın Yönetim kuruluna seçilme işlemleri ile ilgili genel kurul'a bilgi verildi, yeni üyelerin kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesi onaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
7- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 2.500 TL net ücret ödenmesine , diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8- Bağışlarla ilgili gündem maddesinin görüşülmeye başlandı ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2019 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf,dernek,kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde,2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, 51 adet red oyuna karşılık 7.345.000 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
Gündem maddesine ilişkin olarak pay sahiplerinden Harika Çiçek tarafından ‘Bagıs ve yardım miktarı yıllık toplamda 100.00,00 ( yüzbin türklirası ) olması kaydı ile kabul edilmesini öneri ve talep ederim'.şeklinde muhalefet şerhi verilmiştir.
9- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. 2019 mali yılının zarar ile kapatılması dolayısıyla yönetim kurulunun da almış olduğu karar çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması önerisi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
10- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2019 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği hususunda , pay sahiplerine bilgi verildi.
11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesi görüşülmeye başlandı , üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler olmadığı, gelir ve menfaat sağlanmadığını beyan edildi.
12- Dilek, temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Şirket Merkezinde Toplanarak
Şirketimiz 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 22/03/2021 tarih ve saat 10.30'da aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.iztarim.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919794


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: -0,10% Hacim : 25.907 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.398 15.04.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.410
8,0204 Değişim: -0,62%
Düşük 8,0064 15.04.2021 Yüksek 8,1571
Açılış: 8,0707
9,6071 Değişim: -0,78%
Düşük 9,6004 15.04.2021 Yüksek 9,7728
Açılış: 9,6826
455,76 Değişim: 1,21%
Düşük 449,68 15.04.2021 Yüksek 459,75
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.