KAP ***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.07.2023 - 18:40
KAP ***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 05.06.2023
Genel Kurul Tarihi 05.07.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi No: 136, 34330, Levent / İstanbul - Hyatt Centric Levent İstanbul Oteli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi.
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5 - 2023 yılında bağımsız denetim hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaya sunulması.
6 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması.
7 - Dönem içinde, istifa nedeniyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
10 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirketin 2023 yılı faaliyet planlarına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İz Yatırım Holding A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.07.2023 tarihinde saat 10:00'da Büyükdere Caddesi No: 136 Levent-İstanbul adresinde bulunan Hyatt Centric Levent İstanbul Otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/07/2023 tarih ve E.90726394-431.03-00086800667 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HALİSİLHAN KUTLU'nun gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09/06/2023 tarih ve 10849 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.izyatirimholding.com adresindeki internet sitesinde, 05/06/2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 15.545.626,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 15.545.626 adet paydan 1.124,00 TL nominal değerindeki 1.124 adet payın asaleten, 6.323.126,00 TL değerindeki 6.323.126 adet payın temsilen olmak üzere toplam 6.324.250,00 TL değerindeki 6.324.250 adet payın toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP adına Fatih Aydoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Uyan'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı başkanlığına ALPER GÜN oybirliği ile seçildi, toplantı başkan yardımcılığına FATİH AYDOĞAN, tutanak yazmanlığına MÜBİN KARPUZCU görevlendirildi.
2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.
3- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Toplantı başkanı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığını ve KAP'ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunarak, 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2022 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
4- 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine 2023 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
6- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili olarak söz konusu işlemlere ilişkin bilgiler verildi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7- Dönem içinde istifa nedeniyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere görüşmelere başlandı. Elektronik ortamda katılan Emrah Özbay "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla, (Cevabınızı yazılı olarak da paylaşabilir misiniz Teşekkürler)" dedi. Bu konuda Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibine bilgi verdi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevi kabul ettiklerine dair 05.07.2023 tarihli yazılı beyanları bulunan Bekir Sıddık Akben'in ve Burhanettin Kerim Çelikbaş'ın beyanları Toplantı Başkanı Sn. Alper Gün tarafından okundu. Bekir Sıddık Akben'in ve Burhanettin Kerim Çelikbaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine 6.324.249 kabul ve 1 ret oyla oyçokluğu ile karar verildi.
8- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 4.500,00 TL ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanına herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9- Bağışlarla ilgili gündem maddesine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2022 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmadığı ifade edildi.
Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000,00 TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde yönetim kurulunun almış olduğu karar çerçevesinde 2022 yılı faaliyetlerinden 12.836.124 TL kâr elde etmekle birlikte 12.769.838 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi ve özsermayenin güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu 6.324.249 kabul ve 1 ret oyla oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, 2022 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine ilişkin olarak üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı, gelir ve menfaat sağlanmadığı beyan edildi.
13- Şirketin 2023 yılı faaliyet planlarına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesinin görüşülmeye başlanmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Uyan söz alarak jeotermal enerji yatırımlarının sürdüğünü, 3 bölgede jeotermal yatırımları bulunduğunu söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.
14- Dilek ve temenniler kısmında pay sahiplerinden Talat Başak, Hamza İnan ve Tamer İzzet Beyazoğlu söz olarak şirketin faaliyetleriyle ilgili dilek ve temennilerde bulundu ve Hamza İnan hisseyle alakalı görüşlerini dile getirdi. Başkaca söz alan olmadığından toplantı fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı-05.07.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli-05.07.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bugün itibarıyla yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166010


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.481 Değişim: 0,02% Hacim : 86.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.414 30.05.2024 Yüksek 10.550
Açılış: 10.501
32,2191 Değişim: 0,01%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,3914
Açılış: 32,2169
35,0342 Değişim: 0,56%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0982
Açılış: 34,838
2.426,49 Değişim: 0,21%
Düşük 2.408,05 30.05.2024 Yüksek 2.439,29
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.