KAP ***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.08.2020 - 18:31
KAP ***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 01.07.2020
Genel Kurul Tarihi 27.07.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Musalla Bağları Mahallesi, Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/KONYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Belirlenen sayıya göre 2/3 oranındaki yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 11'nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek aday listelerinden, 1/3 oranındaki bağımsız üyelerin de genel kurulca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
Açılış ve selamlama konuşması şirket yönetim kurulu başkanı Tayfun Bora KUMRU tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Divan Kurulu teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Yusuf AVŞAR ve Özgür BÜYÜKTERMİYECİ, oy toplayıcı olarak da Nail EKEN ve Merter ABAT fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile seçildiler.
Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu da fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
2- 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
Toplantı Başkanı tarafından Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde bulunmasından dolayı tamamının okunmuş sayılarak müzakereye devam edilmesinin oylanması talep edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
3- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Necip Fazıl PEKER tarafından okundu.
4- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
Toplantı Başkanı tarafından Finansal Tabloların Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde bulunmasından dolayı alt gündem maddesi oluşturularak özetinin okunması ve tamamının okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar özeti Murat ALTUN tarafından okundu, okunan Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı , oylamaya sunuldu, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların onaylanması oybirliği ile kabul edildi
5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
6- 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklif Murat ALTUN tarafından okundu. Teklif şu şekilde okundu: " Şirketimizin, 2019 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 67.776 bin TL net dönem zararı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 13.926 bin TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. 2019 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir." Genel kurulun onayına sunulan teklif Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
7- Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
A grubu pay sahibi Abdullah Azimli tarafından Yönetim kurulunun en az 6 kişi olarak belirlenmesine,4 normal yönetim kurulu üyesi ve 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle seçilmesine, 1 yıllık süreyle aylık net 15.000 TL yönetim kurulu üyelerine , 4.000 TL net bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesi öneriyorum şeklinde teklif sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
8- Belirlenen sayıya göre 2/3 oranındaki yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 11'nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek aday listelerinden, 1/3 oranındaki bağımsız üyelerin de genel kurulca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi.
A grubu pay sahibi Abdullah Azimli tarafından Yönetim Kurulu üyeliklerin 3 yıllığına görev yapmak üzere Tayfun Bora KUMRU, Yavuz ARIYAN, Necmi ÖZDEMİR, Mustafa ÖZDEMİR , bağımsız yönetim kurulu üyeleri için ise Süleyman KILIÇ ve Fatma ÖLMEZ ‘in seçilmesi teklif edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.
10- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek vermediğini dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.
11- Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında toplam 242.243 TL bağış ve yardım olarak yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılında İttifak Holding A.Ş. olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 1.000.000 TL. üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması hususu Genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi
12- Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
Şirket yönetim kurulunun almış olduğu 30 Mart 2020 tarih ve 07 sayılı karar genel kurula hitaben okundu.
"Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına…" dair yönetim kurulu kararı Toplantı Başkanı tarafından oylandı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
13- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
İlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2019 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı belirtildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
Bu kapsamda yapılmış herhangi bir işlem bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870721


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.