KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

07.03.2024 - 20:54
KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirket 2023 yılı içinde yatırımcıların uzaktan erişimle katılım sağladığı, video konferans formatında 2 adet toplantı düzenlemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255085
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Tutanak ve hazirun cetveli dışındaki genel kurul dokümanları (toplantı daveti, gündem, bilgilendirme dokümanı vb.) eş anlı olarak sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem mevcut değildir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında gerçekleşen bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/bagis-politikasi/
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/269935
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Esas Sözleşme'de Madde 20 ve Genel Kurul İç Yönergesinde Madde 5 ile hükme bağlanmıştır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2022 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri ve temsilcileri dışında Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız denetim firmasının temsilcisi katılmış ve Şirket çalışanları gibi bazı menfaat sahipleri Şirketimizin bilgisi dâhilinde toplantıya gözlemci olarak katılım göstermiştir.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
(A) grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyelerini aday gösterme ve ana sözleşmede yapılacak değişiklikler için muvafakatının aranması imtiyazı bulunmaktadır. A grubu pay sahiplerinin her bir A grubu payları için 600.000.000 adet oy hakkı bulunmaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 29,46
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasi/
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 826.765.716 TL?den ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 480.290.240 TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 24.014.512 TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 802.751.204 TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 75.638.770 TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere olağanüstü yedekler altında ayrı bir kalemde izlenmesine, ayrıca 14 Ocak 2023 tarih ve 32073 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ?Vergi Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:537)?nde Değişiklik yapılmasına dair 547 sıra numaralı Tebliğ? çerçevesinde yeniden değerleme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında 31.12.2022 tarihi itibari ile özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, V.U.K. 32.madde kapsamında 4.706.286 TL, V.U.K. mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 11.445.660 TL olmak üzere ayrı ayrı gösterilmek suretiyle toplamda 16.151.946 TL tutarındaki Yeniden Değerleme değer artış tutarının kâr dağıtımına konu edilmemek üzere olağanüstü yedekler altında ayrı bir fon hesabına kaydedilmesine karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130391
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
28/03/2023 0 % 63,84 % 2,87 % 60,97 https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-tutanaklari-ve-hazirun-cetveli/ https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul Bulunmamaktadır. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130391


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Denetimden Sorumlu Komite
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Riskin Erken Saptanması Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Ücretlendirme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu/Kurumsal Yönetim Komitesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ucretlendirme-politikasi/
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Mali Haklar
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 Alınan komite kararları iletilmekte, YK toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 50 4 Alınan komite kararları iletilmekte, YK toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 4 Alınan komite kararları iletilmekte, YK toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
26.12.2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
28 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkanlığa Sayın Nevzat Burak Seyrek'in ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Necati Çağlar'ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite için Sayın A.Botan Berker komite başkanı, Sayın Selim Yazıcı ve Sayın Coşkun Cangöz komite üyesi olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Selim Yazıcı komite başkanı, Sayın Coşkun Cangöz ve Sayın Serdar Yücel komite üyesi olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi için Sayın Coşkun Cangöz komite başkanı ve A. Botan Berker ve Serdar Yücel komite üyesi olarak görev üstlenmişlerdir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
İç Denetim Bölümü, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Bölümü tarafndan Denetimden Sorumlu Komite'ye 21 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne 12 adet rapor sunulmuştur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Yönetim kurulu başkanının adı
Nevzat Burak Seyrek
İcra başkanı / genel müdürün adı
U. Şafak Öğün
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı olan Genel Müdür ayrı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Söz konusu bilgi, faaliyet raporunun içinde yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun "Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları" bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 adet %11
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
NEVZAT BURAK SEYREK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2022 - - - Evet (Yes)
NECATİ ÇAĞLAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/08/2020 - - - Evet (Yes)
ÖMER KARAKUŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2022 - - - Evet (Yes)
MEHMET ŞENCAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/01/2023 - - - Evet (Yes)
UYGAR ŞAFAK ÖĞÜN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/05/2021 - - - Evet (Yes)
AYŞE BOTAN BERKER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/03/2018 Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
SELİM YAZICI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/03/2018 Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MEHMET COŞKUN CANGÖZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/10/2021 Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
HÜSEYİN SERDAR YÜCEL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/02/2022 - - - Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/calisanlara-yonelik-tazminat-politikasi/
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Denetimden Sorumlu Komite- Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Şikayete konu işlemler ilgili menfaat sahibi tarafından Şirket içi platformlar veya Şirket internet sitesi üzerinden doğrudan muhataplarına, İç Denetim Bölümüne, Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ve Şirket Üst Yönetimine aktarılabilmekte, yapılan bildirimler Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilmektedir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/menfaat-sahipleri-politikasi/
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanların yönetime katılımı yıllık performans değerlendirme toplantıları, Şirket içi öneri sistemi, Genel Müdüre mesaj hattı ve Şirket bünyesinde yapılan yıllık toplantılar vasıtasıyla sağlanmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Şirket organizasyon yapısı ve mevcut uygulamalar, her yönetici pozisyonuna altında bağlı çalışanının yetiştirilmesi ve yönetici adayı olarak değerlendirilmesi şeklinde olup, kilit yönetici pozisyonlarına atamalar Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/ https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/menfaat-sahipleri-politikasi/
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Şirketimizin kurumsal internet sitesinde"Sürdürülebilirlik" başlığı altında çevresel, sosyal ve kurumlar yönetim konularına yer verilmiştir. https://www.isleasing.com.tr/surdurulebilirlik/ https://www.isleasing.com.tr/Sites/1/content/Surdurulebilirlik/2022/_is_leasing_srdr_2022_.pdf
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirket, uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek, gerek Birlik üyesi şirketlerle, gerekse konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapmaya özen gösterir. Şirket, iç bünyesinde bu amaca yönelik olarak Yönetim Kurulu onayı ile "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" yayınlanmış olup, Şirket bu konuda gerekli önlemler alır ve Çalışanlar için eğitim programları düzenler. https://www.isleasing.com.tr/Sites/1/upload/files/RU%CC%88S%CC%A7VET_VE_YOLSUZLUKLA_MU%CC%88CADELE-968.pdf


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Ortaklık Yapısı, https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/sirket-bilgileri/ortaklik-yapisi/bölümünde yer almaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklanan Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişilere ait bilgiler https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/988-is-finansal-kiralama-a-s linkinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Genel Değerlendirme / İnsan Kaynakları ve Eğitim


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin bilgi ve belgelerin kural olarak toplantıdan asgari 3 gün öncesinde tüm üyeler ile paylaşılmasına özen gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
İlgili hususlar kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri bölümünde bulunan Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesinde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/363138
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) A. Botan BERKER Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Selim YAZICI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) M. Coşkun CANGÖZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Selim YAZICI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) M. Coşkun CANGÖZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) H. Serdar Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Neslihan ORUÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) M. Coşkun CANGÖZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) A. Botan BERKER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) H. Serdar YÜCEL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256553


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.