KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2024 - 18:11
KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 88.611.904 62.010.484
Satışların Maliyeti
23 -82.385.737 -52.638.815
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.226.167 9.371.669
BRÜT KAR (ZARAR)
6.226.167 9.371.669
Genel Yönetim Giderleri
25 -1.085.544 -473.749
Pazarlama Giderleri
25 -686.527 -289.691
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.350 -840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 3.188.550 635.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -183.850 -140.069
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.457.446 9.103.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 14.293 2.289
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -606.756 -3.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 92.073 69.151
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.957.056 9.170.969
Finansman Gelirleri
28 1.129.485 654.660
Finansman Giderleri
29 -2.556.034 -1.629.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.530.507 8.196.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -928.960 -1.470.391
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.322.979 -3.152.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.394.019 1.681.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.601.547 6.726.197
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.601.547 6.726.197
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.601.547 6.726.197
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,58674034 2,31937827
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,58674034 2,31937827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.820.807 2.306.735
Dönem Karı (Zararı)
4.601.547 6.726.197
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.601.547 6.726.197
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.637.428 3.012.453
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23/25 3.001.227 1.607.041
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
79.225 288.515
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -10.071 106
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -474.784 288.409
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 564.080 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
657.285 293.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 628.248 262.080
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 29.037 31.792
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
801.900 239.598
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.129.485 -561.113
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 2.021.511 857.675
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-90.126 -56.964
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.719 -727.496
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.483 -93.547
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.483 -93.547
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-92.073 -69.151
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -92.073 -69.151
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 928.960 1.470.391
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-793.973 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
39.675 3.230
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 39.675 3.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.024.352 -1.630.601
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.198.621 -74.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
562.476 -513.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
636.145 439.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.930 12.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.930 12.079
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 76.850
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-485.506 -243.938
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-428.844 359.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.861.940 -489.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.110.026 247.547
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.751.914 -737.480
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.497.757 111.461
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.497.757 111.461
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.032 95.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.595.654 -1.478.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.737.399 -1.003.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
141.745 -474.731
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.263.327 8.108.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -356.912 -96.233
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -2.978 -1.328
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -82.630 -5.703.753
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.425.655 -3.597.683
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 0 -52.667
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.090 3.476
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.090 3.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.722.312 -3.471.898
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.719.314 -3.442.565
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.998 -29.333
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.839.962 -57.834
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10.009 26.365
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-2.849.971 -84.199
Alınan Temettüler
6 112.769 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.760 -18.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
700.688 -4.147.021
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.774.968 10.006.027
Kredilerden Nakit Girişleri
8 17.774.968 10.006.027
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.012.904 -5.665.442
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -13.012.904 -5.665.442
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.262.404 21.225
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.606 -49.717
Ödenen Temettüler
0 -8.696.814
Ödenen Faiz
-1.877.161 -391.640
Alınan Faiz
1.103.795 629.340
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.095.840 -5.437.969
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.978.141 3.143.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.073.981 -2.294.445
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.485.015 8.779.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.558.996 6.485.015


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.568.280 6.490.670
Finansal Yatırımlar
0 18.760
Vadeli Mevduatlar
5 0 18.760
Ticari Alacaklar
5.212.321 3.989.685
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 3.823.513 2.785.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.388.808 1.203.832
Diğer Alacaklar
3.359.220 45.489
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 3.262.404 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 96.816 45.489
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 31.673.490 19.438.419
Peşin Ödenmiş Giderler
301.892 166.762
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 301.892 166.762
Diğer Dönen Varlıklar
5.380.269 1.145.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 5.380.269 1.145.774
ARA TOPLAM
57.495.472 31.295.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.495.472 31.295.559
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
66.285 53.174
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 66.285 53.174
Diğer Alacaklar
5.355 6.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.355 6.107
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 884.293 606.053
Maddi Duran Varlıklar
13 70.604.004 40.690.492
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 245.593 116.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.239.911 777.927
Peşin Ödenmiş Giderler
5.030.306 1.143.552
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32 47.097 36.241
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.983.209 1.107.311
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.075.747 43.393.657
TOPLAM VARLIKLAR
135.571.219 74.689.216
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.179.415 8.098.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.179.415 8.098.064
Banka Kredileri
8 17.179.415 8.098.064
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.193.139 599.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.193.139 599.168
Banka Kredileri
8 3.168.187 590.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 24.952 8.781
Ticari Borçlar
12.037.825 3.915.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 2.464.278 858.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 9.573.547 3.057.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.081.118 301.263
Diğer Borçlar
987.014 59.310
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 987.014 59.310
Türev Araçlar
34.818 9.740
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 34.818 9.740
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
390.267 246.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 390.267 246.003
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 2.495.441 118.959
Kısa Vadeli Karşılıklar
152.452 121.604
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 152.452 121.604
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
149.832 6.837
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 149.832 6.837
ARA TOPLAM
37.701.321 13.476.851
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.701.321 13.476.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.616.679 3.119.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.616.679 3.119.579
Banka Kredileri
8 3.517.686 3.062.306
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 98.993 57.273
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.086.239 1.357.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.086.239 1.357.255
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 6.164.262 4.935.507
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.867.180 9.412.341
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.568.501 22.889.192
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.002.718 51.800.024
Ödenmiş Sermaye
22 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.811.251 31.266.658
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-953.191 -595.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-953.191 -595.956
Yabancı Para Çevrim Farkları
50.764.442 31.862.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.023 -6.538
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.023 -6.538
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.023 -6.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.049.060 3.049.060
Yasal Yedekler
3.049.060 3.049.060
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.666.719 7.864.483
Net Dönem Karı veya Zararı
4.601.547 6.726.197
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.002.718 51.800.024
TOPLAM KAYNAKLAR
135.571.219 74.689.216


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -166.482 23.667.446 10.809 2.193.560 4.083.318 6.468.354 39.157.169 39.157.169
Transferler
855.500 5.612.854 -6.468.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-429.474 15.063.479 -17.347 6.726.197 21.342.855 21.342.855
Dönem Karı (Zararı)
6.726.197 6.726.197 6.726.197
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-429.474 15.063.479 -17.347 14.616.658 14.616.658
Kar Payları
-8.700.000 -8.700.000 -8.700.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -6.868.311 6.868.311
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -595.956 31.862.614 -6.538 3.049.060 7.864.483 6.726.197 51.800.024 51.800.024
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -595.956 31.862.614 -6.538 3.049.060 7.864.483 6.726.197 51.800.024 51.800.024
Transferler
0 6.726.197 -6.726.197
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.235 29.977.867 -19.485 4.601.547 34.202.694 34.202.694
Dönem Karı (Zararı)
4.601.547 4.601.547 4.601.547
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.235 29.977.867 -19.485 29.601.147 29.601.147
Kar Payları
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -11.076.039 11.076.039
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -953.191 50.764.442 -26.023 3.049.060 25.666.719 4.601.547 86.002.718 86.002.718


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.601.547 6.726.197
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.620.632 14.634.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -476.313 -536.843
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
29.977.867 15.063.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
119.078 107.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 119.078 107.369
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.485 -17.347
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.980 -21.684
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.980 -21.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.495 4.337
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
30 6.495 4.337
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.601.147 14.616.658
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.202.694 21.342.855
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.202.694 21.342.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251366


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.802 Değişim: -0,12% Hacim : 53.817 Mio.TL Son veri saati : 12:12
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4095 Değişim: 0,16%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5699 Değişim: 0,41%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.448,71 Değişim: 0,41%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.