KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2021 - 18:26
KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 16.924.093 16.453.432
Satışların Maliyeti
23 -13.716.418 -13.602.013
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.207.675 2.851.419
BRÜT KAR (ZARAR)
3.207.675 2.851.419
Genel Yönetim Giderleri
25 -187.814 -163.678
Pazarlama Giderleri
25 -114.911 -108.868
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-241 -251
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 213.806 71.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -54.822 -45.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.063.693 2.605.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 149.573 14
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -6.642 -1.204
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 7.685 38.517
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.214.309 2.642.361
Finansman Gelirleri
28 587.158 542.402
Finansman Giderleri
29 -134.752 -128.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.666.715 3.055.819
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -1.243.366 -900.391
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.243.844 -887.181
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
478 -13.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.423.349 2.155.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.423.349 2.155.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.423.349 2.155.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,83563758 0,74325103
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,83563758 0,74325103


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.035.556 3.566.936
Dönem Karı (Zararı)
2.423.349 2.155.428
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.423.349 2.155.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.812.839 1.514.352
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23/25/26 776.490 652.169
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.037 11.810
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9/10 3.045 6.217
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 11.992 5.593
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
100.931 79.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 87.621 65.032
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 13.310 14.525
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-179.536 -72.963
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -247.573 -143.689
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 74.294 79.357
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.257 -8.631
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.167 -19.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.685 -38.517
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -7.685 -38.517
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 1.243.366 900.391
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-142.931 1.190
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -142.931 1.190
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
864.663 1.089.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.073 464.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.689 -83.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
53.762 547.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.012 2.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.012 2.431
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
360.952 581.749
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-97.420 21.684
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
374.373 -52.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
118.667 13.942
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
255.706 -66.002
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.189 2.721
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.189 2.721
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-110 -186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
199.618 68.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
31.689 48.365
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
167.929 20.226
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.100.851 4.758.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -27.122 -22.300
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -431 -538
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -1.037.742 -1.169.180
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.314.282 -497.945
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
13.333
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
162.640 2.496
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13/14/27 162.640 2.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.074.891 -428.900
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.067.415 -427.029
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.476 -1.871
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-417.527 -74.746
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 28.308
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-417.527 -103.054
Alınan Temettüler
6 2.163 3.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.402.364 -3.203.408
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.697.651 1.877.734
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.697.651 1.877.734
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.394.523 -2.046.199
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.394.523 -2.046.199
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
32 -2.352.515 404.754
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -32.825 -29.449
Ödenen Temettüler
-521.883 -3.507.610
Ödenen Faiz
8 -40.645 -42.791
Alınan Faiz
242.376 140.153
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-681.090 -134.417
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
661.496 130.146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.594 -4.271
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.197 62.468
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.603 58.197


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.603 58.197
Ticari Alacaklar
1.281.204 1.062.852
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 992.977 795.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 288.227 267.137
Diğer Alacaklar
6.914.878 4.522.594
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 6.879.919 4.520.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 34.959 1.679
Stoklar
11 4.590.643 4.023.192
Peşin Ödenmiş Giderler
50.154 27.065
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32 0 6.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 50.154 20.757
Diğer Dönen Varlıklar
73.342 84.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 73.342 84.990
ARA TOPLAM
12.948.824 9.778.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.948.824 9.778.890
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
199 161
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 199 161
Diğer Alacaklar
10.193 11.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.193 11.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 229.956 200.820
Maddi Duran Varlıklar
13 13.929.264 11.001.236
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 300.598 229.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 303.443 251.448
Peşin Ödenmiş Giderler
620.946 148.567
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32 12.868 10.421
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 608.078 138.146
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.394.599 11.843.311
TOPLAM VARLIKLAR
28.343.423 21.622.201
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.544 1.221.234
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.544 1.221.234
Banka Kredileri
8 48.544 1.221.234
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
160.334 194.205
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
160.334 194.205
Banka Kredileri
8 129.998 168.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 30.336 25.516
Ticari Borçlar
1.851.288 1.195.179
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 384.960 215.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.466.328 979.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 67.192 60.695
Diğer Borçlar
35.000 20.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 35.000 20.882
Türev Araçlar
0 87
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 0 87
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.800 46.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 110.800 46.858
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 356.834 150.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
62.243 47.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 62.243 47.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
122.310 5.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 122.310 5.894
ARA TOPLAM
2.814.545 2.943.097
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.814.545 2.943.097
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
986.802 404.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
986.802 404.197
Banka Kredileri
8 785.769 226.396
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 201.033 177.801
Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
403.156 334.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 403.156 334.757
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 2.158.103 1.748.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.548.061 2.487.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.362.606 5.430.474
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.980.817 16.191.727
Ödenmiş Sermaye
22 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.575.439 9.687.698
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.295 -48.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -54.295 -48.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 13.629.734 9.736.362
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.401.860 1.364.160
Yasal Yedekler
22 1.401.860 1.364.160
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 1.680.005 84.277
Net Dönem Karı veya Zararı
2.423.349 2.155.428
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.980.817 16.191.727
TOPLAM KAYNAKLAR
28.343.423 21.622.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768
Transferler
592.519 3.516.360 -4.108.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.415 1.831.946 2.155.428 3.972.959 3.972.959
Dönem Karı (Zararı)
2.155.428 2.155.428 2.155.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.415 1.831.946 1.817.531 1.817.531
Kar Payları
-3.509.000 -3.509.000 -3.509.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727
Transferler
37.700 2.117.728 -2.155.428
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.631 3.893.372 2.423.349 6.311.090 6.311.090
Dönem Karı (Zararı)
2.423.349 2.423.349 2.423.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.631 3.893.372 3.887.741 3.887.741
Kar Payları
-522.000 -522.000 -522.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.423.349 2.155.428
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.887.741 1.817.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -7.039 -18.481
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.893.372 1.831.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.408 4.066
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 1.408 4.066
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.887.741 1.817.531
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.311.090 3.972.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.311.090 3.972.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909146


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.532 Değişim: -0,67% Hacim : 23.838 Mio.TL Son veri saati : 17:09
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,6647 Değişim: 1,76%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7087
Açılış: 7,532
9,1081 Değişim: 1,43%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1537
Açılış: 8,98
417,36 Değişim: 1,48%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 419,28
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.