KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları

01.07.2023 - 16:58
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm Esasları

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                                      Portföy           Yöneticilerine İlişkin Bilgi
    :
                Fon'un gayrimenkul yatırımlarından sorumlu portföy yönetim  şirketi RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. olup, tüm gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar, ve tabi  oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif  toplamının devamlı olarak en  az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından  oluşan anonim ortaklıkların payları söz konusu  şirket nezdinde oluşturulan yatırım komitesi tarafından  yönetilecektir.
 
Gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç  edilen sermaye piyasası araçları ve diğer  gayrimenkul yatırım fonlarının katılma payları gibi  gayrimenkul yatırımları kapsamında değerlendirlen finansal araçlar da dahil  olmak üzere Fon portföyündeki tüm  para ve sermaye  piyasası araçlarının yönetimi ise Kurucu bünyesinde çalışan aşağıdaki portföy  yöneticileri tarafından gerçekleştirilecektir.
 
Portföy Yöneticileri:
Buğra BİLGİ  (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı sahibi)
Maruf CEYLAN (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey  3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı sahibi)

    Dışarıdan Alınan Hizmetlere (Değerleme,              Hukuki  Danışmanlık vb) İlişkin Bilgi
     
                          Fon'un finansal tablolarının bağımsız denetiminde bağımsız denetim kuruluşlarından ve Fon varlıklarının saklanması konusunda saklayıcı kuruluştan hizmet alınır.
 
İç kontrol, risk yönetimi, teftiş, fon hizmet ve araştırma birimleri Kurucu  nezdinde oluşturulmuştur.
 
Fon portföyündeki varlıkların değerlenmesine ilişkin olarak  gayrimenkul değerleme kuruluşlarından ve/veya Kurulca uygun  görülen kuruluşlardan hizmet  alınır. Kurucu ve Yönetici, her yılsonunu  takip eden bir ay içerisinde, fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için  değerleme hizmeti alınacak en az bir kuruluşu ve fon portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti  alınacak en fazla iki adet kuruluşu yönetim kurulu  kararı ile belirler ve kararın bir örneğini Kurula gönderir. Değerleme hizmeti alınacak kuruluşun seçimi, en uygun  haberleşme vasıtasıyla yatırımcılara bildirilir. Belirlenen kuruluş  ancak değiştirilme gerekçesinin Kurula gönderilmesini müteakip Kurul onayı ile değiştirilebilir.
 
Kurucu, gayrimenkul yatırımlarına ilişkin aşağıda yer alan konularda yönetim kurulu kararı  alınması koşuluyla dışarıdan danışmanlık hizmeti  alabilir:
 
a)       Fon portföyüne uygun yatırımların alınması,
b)      Fon portföyünün geliştirilmesi,
c)     Portföydeki varlıkların satılması, kiralanması, yönetimi,
d)     Fon portföyüne yapılacak yatırımlara ilişkin olarak hukuki, vergisel ve  finansal durum tespiti işlemleri.

    Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş
     
    Ata Uluslararası Bağımsız Denetim  ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fonun Taşıdığı Riskler
     
                                      Fon'un Olası  Riskleri Hakkında Bilgiler
 
Fonun yatırım stratejisi ve risk profili dikkate alınarak belirlenen, fonun  karşılaşabileceği temel  riskler aşağıda sıralanmıştır.
 
Finansman riski:  Fonun ihtiyaç duyulduğunda finansman kaynaklarına  ulaşım güçlüğü çekmesi nedeni ile fonun planlanan yatırımlarını gerçekleştirememesi ve fon portföyünün zarara uğrama riskini ifade eder.
 
Likidite riski:  Fon portföyünde bulunan  finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde  ortaya çıkan zarar olasılığıdır.
 
Piyasa riski:  Piyasa riski ile fon portföyündeki varlıkların değerinde, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana  gelebilecek zarar riski  ifade edilmektedir.
 
Söz konusu  risklerin detaylarına  aşağıda yer verilmektedir:
a-   Kar payı oranı riski: Fon portföyüne (katılma hesabı gibi  faizsiz finans ilkelerine uygun) kâra katılım  olanağı sağlayan bankacılık ürünlerinin dahil edilmesi  halinde, söz konusu ürünlerin sağlayacağı  kâr payının miktarında piyasalarda yaşanabilecek kâr payı oranları  değişimleri nedeniyle oluşan  riski ifade eder.
b-  Ortaklık Payı  Fiyatı Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil  edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan  ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek  değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade  etmektedir.
c-    Döviz kuru riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi, yabancı para cinsinden yükümlülük altına girilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade  eder.
 
Karşı Taraf  Riski: Genel olarak fonun  tarafı olduğu mal ve hizmet  alım veya satım  sözleşmelerinde karşı tarafın  sözleşmeden kaynaklanan  yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.
 
Kaldıraç  Yaratan İşlem Riski:  Fon yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek  esaslar çerçevesinde, faiz içermeyen, organize ve/veya tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir  tarafın cayma hakkını içeren söz (vaad) ile dövize dayalı forward gibi türev araçlar  (vadeli işlem sözleşmeleri) dahil edilmesi, Vaad

 
                      
     
     
                                Sözleşmeleri tahtında yapılacak ileri valörlü kira sertifikası/sukuk işlemlerinde ve Katılım Finans  İlke ve Esaslarına uygun diğer herhangi bir yöntemle katılım esaslı  benzer işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun  başlangıç yatırımından daha yüksek zarar  kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini  ifade eder.
 
Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun ve yatırım yapılan gayrimenkul yatırımlarının operasyonel süreçlerindeki  aksamalar sonucunda zarar oluşması  olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin  kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı  ya da hileli  işlemleri gibi kurum  içi etkenlerin yanı sıra  doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı  etkenler de olabilir.
 
Yoğunlaşma Riski:  Fonun tek bir gayrimenkule ya da aktif  toplamının devamlı olarak  en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları,  gayrimenkul sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapması halinde fon portföyündeki söz  konusu varlığın değerinde ya da  ödeme kabiliyetinde ortaya çıkacak riski ifade etmektedir.
 
Korelasyon Riski:  Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında  belirli bir zaman  dilimi içerisinde aynı anda değer  kazanması ya da  kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
 
Yasal Risk: Fon'a alınan gayrimenkuller ve diğer yatırım araçları ile ilgili Fon'a  alım sonrasında mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikler nedeniyle olumsuz  etkilenmesi riskidir. Ayrıca  yatırım yapılan şirketlerin kanun nezdinde yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle oluşan  riskler de bu kapsamda değerlendirilir. Vergi yükümlülükleri de bu  kapsamın içerisindedir.
 
Değerleme riski: Yatırım yapılan varlıkların yatırım süresi boyunca  değerlerinin makul ve doğru bir şekilde tespit edilememesiyle ilgili riskleri kapsar.
 
İhraççı Riski:  Fon portföyüne alınan  varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen  zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek  zarar olasılığını ifade  eder.
 
Faizsiz Finans İlkelerine  Uyumsuzlık Riski: Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygun olarak Fon  portföyüne dahil edilen bir yatırım aracının,  daha sonra bu vasfını yitirmesi durumunda söz konuru yatırım aracının Danışma Komitesi ile istişare edilerek  belirli bir süre içerisinde fon portföyünden çıkartılması riskini ifade eder.

 
 
 
 
 
 
     
     
                        Risk Yönetim Sistemi:
 
Risk Yönetim Sistemi ile İlgili  Genel Bilgiler:
 
Kurucu tarafından Portföy Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinde belirtilen esaslara göre gayrimenkul yatırımlarına ilişkin finansman riski ve likidite riski ile diğer muhtemelen risklerin  yönetimini de içerecek şekilde bir risk yönetim sistemi oluşturulur. Risk  yönetim sistemi, Fon  portföyünün maruz kalabileceği risklerin ölçüm ve takip yöntemleri ile bunlar karşısında alınacak önlemleri  içerir. Gayrimenkul yatırımlarına  ilişkin risk limitleri ve bunların aşılıp alışmadığının hangi periyodalar ile  gözden geçirileceği Kurucu'nun yönetim kurulu  kararı ile verilir.
 
Kurucu'nun Yönetim Kurulu'nun 30/07/2018 tarih ve 2018/25 sayılı kararı ile kabul edilen Risk  Yönetimi Prosedürü'nde riskler tanımlanmış  ve bu risklerin ölçümüne ilişkin  kriter ve limitler belirlenmiştir. Buna göre gerçekleşen risk ölçümleri Risk  Yönetim Birimi tarafından günlük olarak Genel  Müdür ve İç kontrol Hizmet  Birimi'ne ve haftalık olarak ayrıca Yönetim Kurulu'na raporlanır. Günlük ve haftalık rapor  formadan da yine ilgili prosedür eklerinde tanımlanmıştır.
 
Kurucu'nun Risk Yönetim Prosedürü'nde ancak Yönetim Kurulu kararı  ile değişiklik yapılabilir.
 
Risk, gelecekteki olayları ve sonuçları çevreleyen  belirsizliktir. Fonun hedeflerine ulaşabilmesini etkileyebilecek potansiyele sahip bir olayın,  olasılık ve şiddetini açıklar. Kayıp olasılığıdır. Risk yönetim  sistemi, yönetilen portföyün maruz kalabileceği temel  risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli  olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan  risklerin tutarlı bir şekilde

 
        
     
     
                                          değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının  oluşturulmasını içerir. Risk yönetim sistemi,  yönetilen portföyün yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine  uygun olarak oluşturulur ve şirketin iç kontrol sistemi ile  bütünlük arz eder.
 
Risk Yönetim  Birimi Hakkında Bilgiler:
 
Risk yönetim birimi  Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde oluşturulmuştur ve portföyün yönetiminden sorumlu birimden bağımsızdır. Risk yönetimini gerçekleştirecek  birimin personeli fonun risk  yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulaması ile sorumludur.
 
Risk Yönetim Birimi'nin görev, yetki ve sorumlulukları Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile  kabul edilen "Risk Yönetim Prosedürü"nde yer almaktadır.
 
Likidite Riski Ölçüm:
Likidite riski likidite değeri ile ölçülmektedir. Buna  göre
i) Gayrimenkul yatırımlarının likidite risk değeri hesaplanırken, gayrimenkullerin konumları, (şehir merkezi, şehir dışı, ulaşım  arterine yakın, ulaşım arterine uzak vb..) özellikleri (tek veya çok mülkiyetli, kiracılı, kiracısız vb) ve likiditasyon süreleri dikkate alınır.
Gayrimenkul likidite risk değeri hesaplanırken zorunlu likiditasyon koşullarının mevcut olduğu en kötü  senaryo baz senaryo olarak kabul edilir.
Yönetim kurulunca belirlenmiş "Likidite Risk Değer  Aralığı Ölçüm"  standartına göre Likidite Risk Değer Aralığı 1 ila 4 (4 hariç)  arasında olan gayrimenkul yatırımlarının likidite riski  "düşük", 4 (4 dahil) ila 6 (6 hariç) arasında olanların  "Orta", 6 (6 dahil)  ila 7 (7 hariç) arasında olanların "Yüksek", 7 ve üstü  olanların ise "Çok Yüksek" olarak belirlenmiştir.
Hesaplanan likidite risk değerleri portföydeki mevcut gayrimenkullerin yanı sıra, portföye alınması düşünülen gayrimenkuller içinde bir gösterge  olmakta, alım kararlarında bir kriter olarak  yatırım komitesi tarafından değerlendirilmektedir.
Gayrimenkul yatırımlarından oluşan  portföyün ve tek bir gayrimenkulün "likidite risk değerleri" aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
 
Gayrimenkul Yatırımlarından Oluşan  Portföyün Likidite Risk  Değeri
=  ? [Fon Toplam Değeri İçindeki Gayrimenkul Yatırımı Ağırlık * Tek  Bir Gayrimenkulün Likidite Risk  Değeri]
 
Gayrimenkulün Likidite Risk Değeri = (Kriter Ağırlık*Likidite Risk Değeri) / (Zorunlu Likidite  Koşulu Aralığı)

 
        
     
     
                                              Yönetim kurulunca belirlenmiş "Likidite Risk Değer  Aralığı Ölçüm" standardına göre gayrimenkul yatırımlarından oluşan portföyün likidite risk değerinin 5'den,  tek bir gayrimenkulün likidite risk değerinin ise 7'den düşük olması hedeflenmektedir.
 
ii) Fonun  likidite değeri hesaplanırken ise fon toplam  değerinin
%10'u oranında fondan çıkış olacağı varsayımı altında, likiditesi yüksek  yatırımların fondan net çıkışları karşılama oranı hesaplanmaktadır.  Oranın 1'in üzerinde olması hedeflenmektedir.
 
Fonun Likidite Değeri: [Likit yatırımlar (nakit ve nakit benzeri değerler ile borsada  işlem gören varlıklar) / Fondan çıkışlar]
 
Risk limitlerine uyulup  uyulmadığı 3 ayda bir izlenerek risk sonuçları risk  yönetimi birimi tarafından aynı gün içinde  elektronik ortamda  Yatırım Komitesine ve  Yönetim Kurulu'na raporlanacaktır. Bu durumda yatırım  komitesinin alacağı gerekçeli karar risk yöneticisine ve yönetim kuruluna yazılı olarak iletilecektir.
Yukarıdaki ölçümlere ek olarak portföy dağılımında, portföydeki varlıkların değerinde ya da piyasa  koşullarındaki bir değişikliğin fonun  likiditesini önemli ölçüde değiştirmesinin muhtemel olduğu durumlarda likidite risk  ölçümleri günlük hesaplanacaktır.
Önemli değişiklikler fon toplam  değerine önemli düzeyde etki eden tüm riskleri kapsamakta olup takibi risk yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Önemli değişiklik olarak nitelendirilebilecek durumlara risk prosedüründe yer  verilmiştir.
 
Yoğunlaşma ve Karşı Taraf  Riski Ölçüm:
Yoğunlaşma ve karşı taraf riski ölçümlerine ilişkin olarak Herhangi bir gayrimenkulün değeri  tek başına fon portföy değerinin
%50'sinden fazla olursa  Yatırım Komitesi ve Yönetim Kurulu  bilgilendirilecektir.
Yatırım yapılan para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak Kurul'un düzenlemelerine uyulur.
Karşı taraf riskine ilişkin olarak Fonun  Ticari alacakları toplamı fon portföy değerinin 50'sinden fazla olursa  Yatırım Komitesi ve Yönetim Kurulu bilgilendirilecektir.
 
Piyasa Riski  Ölçüm:
 
Piyasa riskinin ölçümüne ilişkin olarak
i) Fon portföyünde yer alan  gayrimenkul yatırımları için 3 ayda bir senaryo  analizleri yapılacaktır. Senaryo  analizlerinde gayrimenkul  fiyatlarında son 10 yılda yaşanan en büyük değer kayıpları izlenecektir. Son 10 yılda  gayrimenkul fiyatlarında yaşanan  en büyük düşüşü tespit  etmek için referans olarak
BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi ve  danışmanlık şirketleri araştırma raporlarında yer alan gayrimenkul değer  değişimleri dikkate alınacaktır. Ayda bir gerçekleştirilen senaryo analizleri sonucunda fonun gayrimenkul yatırımlarının değer azalışının son 10 yılda gayrimenkul fiyatlarında yaşanan en büyük

 
        
     
     
                        düşüşü geçtiği durumlarda Yatırım Komitesi ve Yönetim Kurulu bilgilendirilecektir. Bu durumda yatırım  komitesinin alacağı gerekçeli karar risk yöneticisine ve  yönetim kuruluna yazılı olarak iletilecektir.
ii)      Ayrıca Kurulca  listeye alınmış değerleme kuruluşlarınca hazırlanan  değerleme raporları sonucunda, tek bir gayrimenkulün değerinin ardışık 4 değerleme dönemi boyunca düşmesi halinde Yatırım  Komitesi ve Yönetim  Kurulu Risk yönetim  birimi tarafından elektronik ortamda bilgilendirilecektir. Bu durumda yatırım komitesinin alacağı gerekçeli  karar risk yöneticisine ve yönetim kuruluna yazılı olarak iletilecektir. Bu kontrol ilgili  gayrimenkule ilişkin hazırlanan/revize edilen her değerleme raporunun hazırlanmasını  takiben gerçekleştirilecektir.
iii)      Fon portföyünde yer alan  gayrimenkul yatırımları dışındaki yatırımlara ilişkin  piyasa riski, haftalık olarak stres testleri ile izlenerek risk  sonuçları risk yönetimi birimi tarafından elektronik ortamda Yatırım Komitesi ve Yönetim Kurulu'na aylık olarak raporlanacaktır. Stres testinde, kâr  payı oranlarının yükselmesi, hisse  senedi fiyatlarının düşüşü ve Türk Lirasının değer kaybı senaryoları uygulanacak ve bu değişimin fon toplam değeri  üzerindeki etkisi ölçülecektir. Kâr payı oranlarında, hisse senedi fiyatlarında ve döviz kurunda yaşanan  değişimi dikkate alan stres testi  sonucunda fon toplam değerindeki azalış oranı %5'i geçtiği durumda Yatırım Komitesi ve Yönetim  Kurulu aynı gün içinde elektronik ortamda  bilgilendirilecektir. Bu durumda  yatırım komitesinin  alacağı gerekçeli karar risk yöneticisine ve yönetim kuruluna yazılı  olarak iletilecektir.
Yukarıdaki ölçümlere ek olarak portföy dağılımında, portföydeki varlıkların değerinde ya da piyasa koşullarında bir değişikliğin test  sonuçlarını önemli ölçüde  değiştirmesinin muhtemel olduğu  durumlarda ayrıca stres testi uygulanacak ve stres test sonuçları yönetim kurulu ve yatırım komitesine  sunulacaktır. Bu durumda yatırım  komitesinin alacağı gerekçeli karar risk yöneticisine ve yönetim kuruluna yazılı olarak  iletilecektir. Önemli değişiklikler fon toplam  değerine önemli düzeyde  etki eden tüm riskleri kapsamakta olup takibi risk yöneticisi  tarafından yapılmaktadır. Önemli değişiklik olarak nitelendirilebilecek durumlara risk prosedüründe yer verilmiştir.
 
Finansman Riski  Ölçüm:
 
Finansman riskinin ölçümüne ilişkin olarak
i) Fonun bir yatırımı finanse  edebilme kapasitesi, likiditesi yüksek nakit  ve nakit benzeri değerlere talep toplama dönemi  sonunda elde edilecek nakit ile mevzuatta izin verilen borçlanma limitinin henüz kullanılmamış kısmı ilave edilerek  bulunur.
Finansman riski, planlanan yatırımların, yukarıda tanımlanan yatırımı finanse edebilme kapasitesinden yüksek olması halinde oluşacaktır. (Yatırımı finanse edebilme kapasitesi/planlanan yatırımlar hesaplaması sonucu "1 "den  küçük ise)
Yatırımı finanse edebilme kapasitesi limitine uyulup uyulmadığı

 
 
     
     
                            yatırım planlandığı dönemden yatırımın gerçekleştiği döneme  kadar haftalık olarak izlenerek risk sonuçları risk yönetimi birimi tarafından aynı gün içinde elektronik  ortamda Yatırım Komitesine Ve Yönetim  Kurulu'na raporlanacaktır. Yatırım  komitesinin tespitlere ilişkin alacağı gerekçeli karar risk  yöneticisine ve yönetim kuruluna yazılı  olarak iletilecektir.
ii)    Finansman riskinin yönetiminde ayrıca, asgari 3 aylık dönemler ile fonun likit  varlıkları ve kullanabileceği finansman limiti hakkında yatırım komitesine bilgi  verilir.
Portföy dağılımında, portföydeki varlıkların değerinde ya da piyasa  koşullarında önemli bir değişikliğin olması durumunda fonun likit varlıkları ve kullanabileceği finansman limiti haftalık olarak  izlenecektir.
Önemli değişiklikler fon toplam  değerine önemli düzeyde  etki eden tüm  riskleri kapsamakta olup takibi risk yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Önemli değişiklik olarak nitelendirilebilecek durumlara risk prosedüründe yer  verilmiştir.
iii)              Fon, son hesap dönemi  itibarıyla hesaplanan fon toplam değerinin azami  %50'si oranında finansman kullanabilir. Bu oranın
%45 seviyesine ulaşması halinde Yatırım Komitesi elektronik ortamda bilgilendirilecektir.
Finansman riski limitlerine uyulup uyulmadığı haftalık olarak izlenerek risk limit aşımları risk yönetimi birimi  tarafından aynı gün  içinde elektronik ortamda  Yatırım komitesine ve Yönetim Kurulu'na raporlanacaktır. Yatırım  komitesinin limit aşımlarına ilişkin  alacağı gerekçeli karar  risk yöneticisine ve yönetim kuruluna yazılı olarak iletilecektir.
 
Değerleme Riski:
 
Değerleme riskinin yönetilebilmesi amacı  ile gayrimenkullerin, gayrimenkule dayalı  haklar ile tabi  oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i  gayrimenkul yatırımlarından oluşan  ve payları borsada işlem  görmeyen anonim ortaklıkların paylarının değerleri  gayrimenkul değerleme kuruluşlarına ve/veya Kurulca uygun görülen kuruluşlara hazırlatılacak bir değerleme raporu  ile tespit ettirilecektir.
Fon'un yıl sonu raporlaması için Aralık tarihli  gayrimenkul değerleme  raporları hazırlatılacak, ek olarak ilgili raporlar Haziran Ayında  gözden geçirilecektir. Her durumda gayrimenkulün değerinin değişmesine neden olan olağan dışı durumların  tespiti halinde ve Kurul'ca gerekli  görülen hallerde güncel değerin tespiti
amacıyla söz konusu değerleme raporları güncellenecektir.

 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162798


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.703 Değişim: 0,24% Hacim : 9.480 Mio.TL Son veri saati : 10:02
Düşük 10.697 27.05.2024 Yüksek 10.720
Açılış: 10.701
32,1873 Değişim: -0,12%
Düşük 32,1053 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9462 Değişim: 0,02%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,0065
Açılış: 34,9384
2.421,84 Değişim: 0,14%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.432,31
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.