KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2019 - 16:55
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 26.02.2019
Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres KISIKLI MAHALLESİ,HANIMSETİ SOKAK,NO:38 KAT:3 OFİS:6

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağının imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
2 - 2018 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının oylanması,
5 - 2018 yılı hesap Dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara ve Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımızda dönem zararı çıkmış olup, herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmayacağı hususunun ortakların bilgisine sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda (Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği )yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde belirlenmiş olan şirketin ücret politikasının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ve yapılacak olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Denetçi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'' nin seçiminin müzakeresi ve onaya sunulması,
11 - 2019 Yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin ''Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'' olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, ‘'Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile ‘'Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulmasına,
12 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılmış olan işlemler hakkında bilgi verilmesi
13 - Emlak Konut GYO A.Ş. firması tarafından ihalesi yapılan ve ihalesi de İdealist GYO A.Ş.' nin ortak olduğu İdealist İnş. Tic. Ltd. Şti. & İdealist GYO A. Ş. İş Ortaklığı firmasına kalan Şile Çavuş Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı işi ile alakalı Genel Kurula bilgi verilmesi
14 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması.
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME-DÖKÜMANI (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağan-Genel-Kurul-Daveti-Gündem-Vekalet-_-EK-3-_ (1).pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM SİRKETİ'NİN
28.03.2019 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2019 tarihinde, saat 14.00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok.No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar/İstanbul adresinde, TC Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2019 tarih ve 42961664 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER 'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngördüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2019 tarihli 9531
sayılı nüshasında, Yeni Birlik Gazetesinin 06.03.2019 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve şirketimizin
www.idealistgyo.com
internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi, süresi içinde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘' Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ‘' ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘' Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü ,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Abdullah ÖZTÜRK ‘un de toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.
Hazır bulunanlar listesi tetkikinde Şirket'in toplam 10.000.000,00 TL ( On Milyon ) TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 10.000.000 adet (oy) hissenin, 10.000.000 adet hisseden 7.373.114 adet payın asaleten, katıldığı ve
böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi söz alarak
elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası uzmanlığı" bulunan Sn. Muhammed Ali Ekşi atandığını, Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirterek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesini
belirtmiştir.
MADDE 1 :
Toplantı başkanlığı için İbrahim Ekşi, oy toplama memurluğu için İmdat Ekşi, tutanak yazmanlığı için Aslıhan Üte aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
MADDE 2 :
2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu "Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'"in denetim raporları KAP ve firma internet sitesinde yayınlandığından genel kurulda okunmadan geçilmesi müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile
katılanların oy birliği ile okunmadın geçildi.
MADDE 3 :
2018 yılına ait Bilançosu ve Gelir Tablosu KAP ve firma internet sitesinde yayınlandığından genel kurulda okunmadan geçilmesi müzakere edildi. 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile okunmadan geçildi. 2018 yılına ait Bilançosu ve Gelir Tablosu 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
MADDE 4 :
Yönetim kurulu Üyelerinin ve denetçilerin 2018 yılı muamele i fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına geçildi ve yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ibra edildiler. ( Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı)
MADDE 5
: Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı VUK ve SPK mevzuatına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin hususlarında bilgi verildi müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda kar dağıtmamasına 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
MADDE 6
: Görev süreleri dolan Şirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere
1. Küçük Çamlıca Mahallesi, Başak Çıkmazı, No:10E/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, 381830211230 T.C.Kimlik Nolu İbrahim EKŞİ,nin
2.
Küçük Çamlıca Mahallesi, Başak Çıkmazı, No:10A/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, 38186021076 T.C.Kimlik Nolu İmdat EKŞİ,nin
3.
Küçük Çamlıca Mahallesi, Başak Çıkmazı, No:10/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, 38072024860 T.C.Kimlik Nolu Mustafa Ekşi' nin
4.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi, No:154 D.21 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, 22367159016 T.C.Kimlik Nolu Uğur ÖZDEMİR'in,
5.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. Bozca Sitesi 77/5 Kadiköy/İstanbul adresinde mukim, 27202792854 T.C.Kimlik Nolu Aslıhan ÜTE 'nin
Seçilmelerine ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp, yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkililerinin devamına 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
MADDE 7 :
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Zehra Sulu'nun istifasının kabulü ve yerine Aslıhan ÜTE 'nin Yönetim Kurulu tarafından atanması konusu genel kurul'un bilgisine ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 8 :
Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 numaralı ilkesi kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, Şirket Yönetim Kuruluna, şirketin sahip olduğu taşınır ya da taşınmaz mallarını, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla şirketin kendi borçları ve gerekse diğer üçüncü gerçek veya tüzel kişinin borçları için herhangi bir banka veya gerçek ve tüzel kişi lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet tesis edebilmesine, sermayelerine doğrudan katılımda bulunulan iştirakler ve iş ortaklıkları lehine, katılınan sermaye payı oranında teminat, rehin, ipotek ve kefalet kapsamında işlem ve faaliyetleri yapabilme izninin verilebilmesi konusu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 7.373.114
kabul oyu ile
katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 9 :
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin ‘ücret politikası' gözden geçirildi. Şirket ücret politikası kapsamında 2018 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine 500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 300 TL ücret ödendiği ve aynı ücretin 2019 yılı hesap dönemi için de ödenmesi hususu konusunda bilgi verildi. müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 10 :
Şirketimiz adına Denetim Komitesi tarafından teklif edilen ve Yönetim Kurulu tarafından karar alınan, SPK mevzuatınca hazırlanacak olan 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu olarak ve T.T.K. kapsamında şirket denetçisi olarak "Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş."in atanması hususu genel kurulun bilgisine ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 11
: 2019 Yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin ''Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'' olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, ‘'Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile ‘'Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 12 :
01
.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında ilişkili taraflardan, İdealist İnşaat Tic. Ltd. Şti. firması ile alacak borç ilişkisine girilmiş, Yektaş Turizm İnşaat San.Ve Tic. A.Ş.'ne 3.795 TL ve şirket ortaklarına 12.864 TL kira ödemesi yapılmış olup, gerçekleştirilen bu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 13 :
Emlak Konut GYO A.Ş firması ile İdealist İnş. Tic. Ltd. Şti. &İdealist GYO A.Ş İş Ortaklığı firması ‘'İstanbul Şile Çavuş Arsa Satış karşılığı Gelir Paylaşım İşi'' sözleşmesini 17.08.2017 tarihinde imzalamış ve yer teslimi 21.08.2017 tarihinde yapılmıştır. Satış Toplam Geliri 68.500.000,00 TL, Şirket Payı Toplam Geliri 15.070.000,00 TL olarak belirlenmiştir. İdealist GYO A.Ş.'nin bu projede payı % 49 olarak belirlenmiştir. Şirketimizin, mevcut ekonomik koşullar ve inşaat sektöründeki daralmaya rağmen yatırımcılarına mağduriyet yaşatmamak için projenin devamı noktasında gerekli finansmanı sağlamak için yükümlüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeye çalıştığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 14 :
10
.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurulunuzun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak süresinde yapılmış olduğu hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 15 :
Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 16 : Dilekler ve Kapanış maddesinde söz alan olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750495


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.522 Değişim: -0,37% Hacim : 30.852 Mio.TL Son veri saati : 17:13
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3335 Değişim: 0,51%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3631
Açılış: 7,296
8,8303 Değişim: 0,45%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,8492
Açılış: 8,7904
407,21 Değişim: 0,74%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 409,14
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.