KAP ***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.02.2020 - 22:59
KAP ***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 11.646 311 0 0 -5.569 0 188.755 -3.316 42.484 1.093.724 0 1.093.724
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 5.609 0 0 47.794 0 53.403 0 53.403
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 5.609 0 0 47.794 0 53.403 0 53.403
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 11.646 311 0 0 40 0 188.755 44.478 42.484 1.147.127 0 1.147.127
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.622 305 0 0 -83.129 0 0 0 62.069 -19.133 0 -19.133
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 3.316 -42.484 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 -39.168 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.484 -42.484 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.826 1.415 0 0 87.671 0 0 0 40.869 131.781 0 131.781
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 0 -62.069 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 0 1.259.775


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.118.159 8.180.953 9.299.112 861.212 2.733.144 3.594.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 572.606 6.414.803 6.987.409 585.677 1.785.507 2.371.184
Teminat Mektupları
572.606 1.700.759 2.273.365 585.677 1.454.768 2.040.445
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
572.606 1.700.759 2.273.365 585.677 1.454.768 2.040.445
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 294.068 294.068 0 217.850 217.850
Belgeli Akreditifler
0 104.396 104.396 0 100.678 100.678
Diğer Akreditifler
0 189.672 189.672 0 117.172 117.172
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 4.419.976 4.419.976 0 112.889 112.889
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 121.893 12.185 134.078 122.983 107.531 230.514
Cayılamaz Taahhütler
121.893 12.185 134.078 122.983 107.531 230.514
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.975 12.185 15.160 5.020 107.531 112.551
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.415 0 30.415 29.325 0 29.325
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.989 0 6.989 7.720 0 7.720
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
9 0 9 6 0 6
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
80.749 0 80.749 73.608 0 73.608
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
192 0 192 199 0 199
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
564 0 564 7.105 0 7.105
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
423.660 1.753.965 2.177.625 152.552 840.106 992.658
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
423.660 1.753.965 2.177.625 152.552 840.106 992.658
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
271.470 308.806 580.276 43.282 43.200 86.482
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
270.804 19.763 290.567 42.372 1.308 43.680
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
666 289.043 289.709 910 41.892 42.802
Para ve Faiz Swap İşlemleri
148.780 1.439.378 1.588.158 109.270 786.850 896.120
Swap Para Alım İşlemleri
148.780 643.754 792.534 0 460.472 460.472
Swap Para Satım İşlemleri
0 795.624 795.624 109.270 326.378 435.648
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.410 5.781 9.191 0 10.056 10.056
Para Alım Opsiyonları
1.709 2.900 4.609 0 5.028 5.028
Para Satım Opsiyonları
1.701 2.881 4.582 0 5.028 5.028
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
8.908.052 29.456.396 38.364.448 6.514.438 23.103.018 29.617.456
EMANET KIYMETLER
925.443 4.641.317 5.566.760 950.226 4.292.713 5.242.939
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
42.298 18.892 61.190 41.105 15.833 56.938
Tahsile Alınan Çekler
28.928 12.131 41.059 51.270 9.844 61.114
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.879 7.170 14.049 7.592 7.573 15.165
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
842.707 4.602.827 5.445.534 844.617 4.257.204 5.101.821
Emanet Kıymet Alanlar
4.631 297 4.928 5.642 2.259 7.901
REHİNLİ KIYMETLER
7.982.609 24.815.079 32.797.688 5.564.212 18.810.305 24.374.517
Menkul Kıymetler
15 0 15 3.587 0 3.587
Teminat Senetleri
921 59 980 921 53 974
Emtia
65.573 61.140 126.713 71.445 262.792 334.237
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.179.455 15.502.429 18.681.884 3.747.100 12.587.299 16.334.399
Diğer Rehinli Kıymetler
4.736.645 9.251.451 13.988.096 1.741.159 5.960.161 7.701.320
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.026.211 37.637.349 47.663.560 7.375.650 25.836.162 33.211.812


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
270.167 -210.543
Alınan Faizler
1.291.043 927.468
Ödenen Faizler
-922.953 -696.679
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
94.521 82.986
Elde Edilen Diğer Kazançlar
61.753 9.387
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
17.308 8.329
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-186.471 -156.411
Ödenen Vergiler
-88.098 -38.241
Diğer
(5.VI.3) 3.064 -347.382
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
463.222 1.743.104
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1 1
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-413.811 703.026
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.368.576 -50.135
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.VI.3) 11.343 42.214
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.142.603 1.247.814
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.570.490 3.569.265
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-160.714 -3.747.302
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.3) -32.906 -21.779
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
733.389 1.532.561
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-700.355 -1.223.303
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-27.196 -4.657
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.054 935.490
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
60.474 -868.865
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
696.260 -20.782
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.409.119 -827.416
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
(5.VI.3) -22.828 -437.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 1.579.084
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.579.084
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.3) 106.011 70.377
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
139.045 1.958.719
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.526.375 1.567.656
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1) 3.665.420 3.526.375


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.869 62.069
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
90.912 -81.202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.241 1.927
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.493 1.708
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.770 381
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22 -162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
87.671 -83.129
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
110.058 -103.912
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.387 20.783
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.781 -19.133


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.583.386 4.586.279 6.169.665 1.978.633 4.353.519 6.332.152
Nakit ve Nakit Benzerleri
794.302 3.570.965 4.365.267 868.915 2.954.072 3.822.987
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 135.417 1.938.038 2.073.455 529.798 1.277.101 1.806.899
Bankalar
(5.I.3) 421 1.639.065 1.639.486 123 1.682.523 1.682.646
Para Piyasalarından Alacaklar
660.207 0 660.207 339.898 0 339.898
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.743 -6.138 -7.881 -904 -5.552 -6.456
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
23 0 23 31 0 31
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
23 0 23 31 0 31
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 788.543 1.015.163 1.803.706 1.079.785 1.399.248 2.479.033
Devlet Borçlanma Senetleri
788.543 531.683 1.320.226 1.079.785 518.314 1.598.099
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 10.057 10.057 0 6.255 6.255
Diğer Finansal Varlıklar
0 473.423 473.423 0 874.679 874.679
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 518 151 669 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
518 151 669 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.374.337 9.394.623 11.768.960 3.255.958 5.743.087 8.999.045
Krediler
(5.I.5) 2.045.687 7.042.422 9.088.109 2.834.411 4.995.034 7.829.445
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 452.368 2.436.763 2.889.131 530.238 850.266 1.380.504
Devlet Borçlanma Senetleri
452.368 1.491.780 1.944.148 530.238 459.739 989.977
Diğer Finansal Varlıklar
0 944.983 944.983 0 390.527 390.527
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-123.718 -84.562 -208.280 -108.691 -102.213 -210.904
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 117.238 0 117.238 35.357 0 35.357
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 7.957 0 7.957 7.914 0 7.914
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.957 0 7.957 7.914 0 7.914
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 28.767 0 28.767 43.262 0 43.262
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 19.695 2.870 22.565 28.203 2.864 31.067
VARLIKLAR TOPLAMI
4.207.378 13.983.772 18.191.150 5.425.325 10.099.470 15.524.795
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 3.042.635 7.571.396 10.614.031 2.286.045 5.922.049 8.208.094
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 2.052 4.235.955 4.238.007 1.162.755 2.919.795 4.082.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
18.841 0 18.841 257.264 88.881 346.145
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 66 3.864 3.930 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
66 3.864 3.930 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 82.288 0 82.288 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 91.343 36.053 127.396 54.956 4.183 59.139
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
17.222 0 17.222 14.588 0 14.588
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
74.121 36.053 110.174 40.368 4.183 44.551
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 18.763 0 18.763 33.908 0 33.908
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 1.782.420 1.782.420 0 1.579.084 1.579.084
Krediler
0 1.782.420 1.782.420 0 1.579.084 1.579.084
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 38.209 7.490 45.699 51.724 35.035 86.759
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.252.460 7.315 1.259.775 1.159.282 -31.288 1.127.994
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.125 0 17.125 13.884 0 13.884
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.733 7.315 4.582 -51.801 -31.288 -83.089
Kar Yedekleri
289.992 0 289.992 227.923 0 227.923
Yasal Yedekler
15.697 0 15.697 12.594 0 12.594
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
216.929 0 216.929 157.963 0 157.963
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
88.663 0 88.663 109.863 0 109.863
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.794 0 47.794 47.794 0 47.794
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.869 0 40.869 62.069 0 62.069
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.546.657 13.644.493 18.191.150 5.006.683 10.518.112 15.524.795


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.272.696 1.225.818
Kredilerden Alınan Faizler
688.338 746.703
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
30.994 36.097
Bankalardan Alınan Faizler
88.602 8.116
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
18.998 26.967
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
306.923 396.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
141.181 301.735
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
165.742 94.526
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
138.841 11.674
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -889.869 -766.606
Mevduata Verilen Faizler
-628.542 -461.130
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-230.875 -258.220
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-16.815 -46.770
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-12.942 0
Diğer Faiz Giderleri
-695 -486
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
382.827 459.212
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
92.466 76.091
Alınan Ücret ve Komisyonlar
100.720 82.697
Gayri Nakdi Kredilerden
19.223 13.099
Diğer
81.497 69.598
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.254 -6.606
Gayri Nakdi Kredilere
-18 -66
Diğer
-8.236 -6.540
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 24.755 -41.785
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
191 97
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-964 223.767
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
25.528 -265.649
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 44.817 62.117
FAALİYET BRÜT KÂRI
544.865 555.635
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -78.922 -149.500
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -10.792 -25.564
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-186.471 -156.411
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -186.552 -128.747
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
82.128 95.413
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 82.128 95.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -41.259 -33.344
Cari Vergi Karşılığı
-49.173 -25.758
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-17.198 -7.586
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
25.112 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 40.869 62.069
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.10) 40.869 62.069
Grubun Karı (Zararı)
40.869 62.069
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00480000 0,00720000



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822303


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5063 Değişim: -0,02%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9623 Değişim: 0,22%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.433,39 Değişim: -0,08%
Düşük 2.431,37 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.