KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

15.06.2023 - 21:14
KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Şirket internet sitemizin Sosyal Sorumluluk/Çevre Sağlığı bölümünde yer almaktadır. https://www.hurriyetkurumsal.com/sosyal-sorumluluk/cevre-sagligi/
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sitemizin İnsan Kaynakları bölümünde yer almaktadır. https://www.hurriyetkurumsal.com/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamalari/
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir raporlama yapılmamıştır.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sitemizin Sosyal Sorumluluk/Çevre Sağlığı bölümünde yer almaktadır. https://www.hurriyetkurumsal.com/sosyal-sorumluluk/cevre-sagligi/
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X 31.12.2022 Faaliyet raporunda yer verilmiştir. 31.12.2022 Faaliyet raporu 40-41-42-43. Sayfalar.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X 31.12.2022 Faaliyet raporunda yer verilmiştir. 31.12.2022 Faaliyet raporu 43. Sayfa
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B9. Çevresel göstergeler ((Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirket internet sitemizin İnsan Kay nakları bölümünde yer almaktadır. https://www.hurriyetkurumsal.com/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamalari/
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sitemizin İnsan Kaynakları bölümünde yer almaktadır. https://www.hurriyetkurumsal.com/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamalari/
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sitemizin İnsan Kaynakları bölümünde yer almaktadır. https://www.hurriyetkurumsal.com/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-uygulamalari/
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bulunmakla birlikte kamuya açıklanmamıştır.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin ilgili politikaları bulunmakla birlikte kamuya açıklanmamıştır.
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sitemizin Etik İlkeler bölümünde yer almaktadır. https://www.hurriyetkurumsal.com/wp-content/uploads/2021/01/etik_ilkeler.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Şirket internet sitemizin Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır. https://www.hurriyetkurumsal.com/sosyal-sorumluluk/sosyal-sorumluluk-projeleri/
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sitemizin Bize Ulaşın bölümünde yer almaktadır. Şirketimizin ilgili politikaları bulunmakla birlikte kamuya açıklanmamıştır. Müşteri şikayetlerini yönetimi ve çözümüne ilişkin olarak Okur Temsilciliği Birimi oluşturulmuş ve internet sitesinde ilgili Birimin iletişim bilgileri e-posta ve telefon numarası şeklinde paylaşılmaktadır. https://www.hurriyet.com.tr/bizeulasin/
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159281


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2477 Değişim: 0,21%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8728 Değişim: 0,08%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.414,74 Değişim: 0,20%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.418,40
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.