KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2019 - 18:12
KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
HURGZ, TRAHURGZ91D9 0 0 0 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HURGZ, TRAHURGZ91D9 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 04.03.2019 tarihli ve 2019/08 numaralı kararı ile,
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası"nı dikkate alınarak
Şirketimiz Yönetim Kurulu, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 269.368.228 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan (627.675.188) Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 334.386.577,59 Türk Lirası tutarında "Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan 20.220.555,96 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" karşılığı ayrıldıktan sonra "Net Dönem Karı"nın 314.166.021,63 Türk Lirası olarak hesaplandığı görülerek TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 15.708.301,08 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması muhtelif hisse satışları (Doruk Faktoring A.Ş., Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.) neticesinde KVK m5/1-e kapsamında istisna tutulan 240.438.817,06 Türk Lirası ile birlikte 5746 Sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge Teşviki kapsamında istisna tutulan 155.245 Türk Lirası, toplam 240.594.062,06 Türk Lirası tutarın kâr dağıtımına konu edilmeyerek, bu tutarın pasifte "özel bir fon hesabı"na alınması ile kalan 57.863.658,48 Türk Lirası tutarındaki "Dönem Net Karı"nın da, "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1-e bendi hükmü uyarınca, bahse konu gayrimenkullerin satışının yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş bulunan 128.021.765,84 Türk Lirası tutarının da "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup
29 Mart 2019 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun Kar Payı dağıtımı yapılmaması hususundaki önerisi oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2018 Yılı HGMAŞ Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 592.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 43.516.081
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 310.526.160 334.386.577,59
4. Vergiler ( - ) -20.134.331 -20.220.555,96
5. Net Dönem Kârı 269.368.228 314.166.021,63
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -627.675.188 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -15.708.301,08 -15.708.301,08
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -614.609.323,15 57.863.658,48
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -614.609.323,15 57.863.658,48
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 279.953
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -614.329.370,15
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 0 57.863.658,48
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(1) "Enflasyon Farkları" ilave edilmemiştir.
(2) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı" toplamından oluşmaktadır.
(3) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Geliri" toplamından oluşmaktadır.
(4) Trader Media East Ltd'nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya'da mukim Pronto Media Holding'in bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasından kaynaklanan vergi sonrasu net zarar ile Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye ait satış işleminin tamamlanmasına kadar geçen dönemdeki faaliyetlerden kaynaklanan net kar yer almaktadır.
(5) 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanmıştır. "Geçmiş Yıllar Zararları"na, "Paylara İlişkin Primler" ve "Genel Kanuni Yedek Akçe" ilave edildikten sonra kalan kısımdan oluşmaktadır.
(6) Doruk Faktoring A.Ş. ve Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satışı ve devri neticesinde yasal kayıtlarda oluşan `'iştirak hissesi satış karı"nın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki %75 istisnadan yararlanan kısmı ile 5746 Sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge Teşviki kapsamında Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili sair mali mevzuata uygun olarak kâr dağıtımına konu edilmeyerek özel bir fon hesabına alınan hibe desteğinden oluşmaktadır. İlgili tutarlar 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplamasına dahil edilmeyerek, pasifte "özel bir fon" hesabına alınmaktadır.
(7) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751051


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: -0,18% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,4819 Değişim: 0,11%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5314
Açılış: 32,4475
34,7556 Değişim: 0,10%
Düşük 34,6335 18.04.2024 Yüksek 34,8371
Açılış: 34,721
2.465,72 Değişim: 0,14%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.469,69
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.