KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.07.2019 - 18:41
KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararları Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 15.05.2019
Genel Kurul Tarihi 14.06.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık, Kartal/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2018Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı ve izleyen yıllara Ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iznine tabi anasözleşme değişikliğinin genel kurulun onayına sunulması,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GUNDEM ILANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 TADIL METNI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ‘NİN 14.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 14.06.2019 günü, saat 14:00 da, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13.06.2019 tarih ve 45107179 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Engin Özkan' ın gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 22.05.2019 tarih ve 9835 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 15.05.2019 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedikgirisim.com adresinde ve 16.05.2019 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 Adet hisseden 15.966.206,839 TL.lik sermayeye karşılık 15.966.206,839 adet hisse vekaleten olmak üzere 15.966.206,839 TL.lik sermayeye karşı 15.966.206,839 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Onur Topaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Onur Topaç'ın seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplatı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Bahadır Ilgaç'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Murat Esen'i ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
6-) 2018 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir yıllığına görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu ........ adresinde muhkim........ TC Kimlik Numaralı Onur Topaç, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu ....... adresinde muhkim ......... TC Kimlik Numaralı Ayşe Ebru Dorman, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu .......... adresinde muhkim ......... TC Kimlik Numaralı Bahadır Ilgaç, bağımsız üyeler olarak da toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu ......... adresinde muhkim .......... TC Kimlik Numaralı Özge Bulut Maraşlı ve toplantı mahalinde hazır bulunmayan TC uyruklu ........... adresinde muhkim .........TC Kimlik Numaralı Prof.Dr.Rıza Metin Ercan'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
8-) Yönetim Kurulu Üyelerine, 2019 yılı için ücret ödenmemesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9-) 22.05.2019 tarih ve 283 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,
"Şirketin kâr dağıtım politikası
Şirketimiz yönetim kurulu, pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılmasını, HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin genel karlılık durumunu dikkate alarak dağıtılabilir karın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsemiştir." şeklindeki 2019 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK kayıtlarına göre 23.725.783.TL kar oluşmuştur. Yasal kayıtlara göre oluşan 1.991.986,83 TL dönem karından 99.599,34 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra SPK kayıtlarına göre kar oluşan kardan kalan 23.626.183,66 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
10-) Üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
11-) 2018 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi. 12-) 12.06.2019 tarih ve 284 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 2019 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 13-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 14-) Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin 3 ve 8. Maddesinin değiştirilerek ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2019 tarih ve 12233903-345.08-E.6743 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 15.05.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00044373833 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 15-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.07.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 14.06.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.07.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771951


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.