" />

KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.04.2018 - 09:37
KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 07.03.2018
Genel Kurul Tarihi 30.03.2018
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CADDESİ 700.SOKAK GEBZE/KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2017 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2017 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
13 - Bilgilendirme Politikası değişikliğine ilişkin bilgi verilmesi,
14 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağışların sınırının karara bağlanması,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1_2017_genel_kurul_gundem_ve_davet_yazisi.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani_Hektas.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 30 Mart 2018 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2018 tarihinde, saat 12:00'da, şirket merkez adresi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sok. Gebze / Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2018 tarih ve 32953879 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi ihtiva edecek şekilde 08.03.2018 tarih ve 9532 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinin 08.03.2018 tarihli baskısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul sisteminde ve şirket internet sitesinde (www.hektas.com.tr) ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Ali KOCATÜRK'ün ve Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen Şafak GÜMÜŞEL'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 75.857.033,38 TL'lik sermayesinden 3.303.189 TL'lik payın asaleten, 40.819.521,48 TL'lik payın vekaleten toplamda 44.122.710,48 TL'lik payın temsil edildiği ve elektronik ortamda herhangi bir katılım olmadığı, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Ali KOCATÜRK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
Esas Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına 44.122.710,48TL oyla (katılanların oy birliğiyle) Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Ali KOCATÜRK seçilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Nuray GÜNDEZ Tutanak Yazmanlığına Ebru DURMAZ görevlendirilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
Gündemin 2 nci maddesine geçildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu ve 44.122.710,48TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edildi.
3- 2017 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
Gündemin 3 ncü maddesine geçildi. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklarca önceden okunmuş olması nedeni ile tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 1 ret oya karşılık 44.122.709,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edilerek onaylandı. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4- 2017 yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile 2017 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 1 ret oya karşılık 44.122.709,48 TL oyla (katılanların oy çokluğuyla) kabul edilmiştir.
2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti Tutanak Yazmanı Ebru DURMAZ tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
Gündemin 5 nci maddesine geçildi. 2017 yılı Hesap Dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması, şirket internet sitesinde yer alması ve önceden ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, önerge 44.122.710,48TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edildi.
2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları oya sunuldu, 44.122.710,48TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edilerek onaylandı.
6- 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
Gündemin 6 ncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 44.122.710,48TL oyla (katılanların oybirliği ile) kabul edilerek onaylandı. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri 44.122.710,48TL oyla (katılanların oybirliği ile) ayrı ayrı ibra edildi.
7- 2017 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
2017 yılı kârının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2017 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtılmaması önerisinin Tutanak Yazmanı Ebru DURMAZ tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, 2017 yılı kârından hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmayarak, olağan üstü yedeklere kaydedilmesi ile ilgili teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve 2017 Yılı Kârının Dağıtılmaması teklifi oya sunuldu.
"2017 yılı hesap dönemi sermaye piyasası mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 49.239.871,00 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo finansal tablolara göre ise 50.049.708,66 TL net dönem kârı ile sonuçlanmış olup, 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2017 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
Katılımcılardan Yiğit Sezercan söz almış ve Şirket Yönetimimizden yatırımlar ile ilgili bilgi talep etmiştir. Şirketin Genel Müdürü Musa Levent Ortakçıer söz almış ve çeşitli yatırımlarımızın olduğu, bunun sadece makine değil, aynı zamanda bina ve çeşitli yatırımlardan oluştuğunu belirtmiştir. Diğer taraftan mevcut piyasa yapısı içerisinde ve içinde bulunduğumuz süreçte gerekli finansmanı borçlanmak yerine öz kaynaklarımızdan karşılamamızın daha uygun olacağını değerlendiriyoruz diye belirtmiştir.
Karın dağıtılmadan olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda 44.122.710,48TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edilmiştir.
8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır.
Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine adaylık beyanları bulunan Kamil DERECE ve Mahmut Cengiz AYDIN'ın bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 44.122.710,48TL oyla (katılanların oy birliği ile) karar verildi.
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
Gündemin 9 ncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen yazılı önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2018 tarihinden bir sonraki olağan genel kuruluna kadar geçerli olmak üzere aylık peşin net 5.200 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen yazılı önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 44.122.710,48TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edilmiştir.
10-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
Gündemin 10 ncu maddesine geçilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi yönündeki Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 1 ret oya karşılık 44.122.709,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edildi.
11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Gündemin 11 nci maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı Mali Tablolarının denetimi için teklif edilen, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. isimli bağımsız dış denetleme kuruluşu oya sunuldu ve 1 ret oya karşılık 44.122.709,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
12-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
Gündemin 12 nci maddesine geçildi. 2017 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 mali tabloların 18 No'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirketin, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaati olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
13-Bilgilendirme Politikası değişikliğine ilişkin bilgi verilmesi,
Gündemin 13 ncü maddesine geçildi. Şirketin Bilgilendirme Politikasına ilişkin değişiklik daha önceden 31.05.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu politikanın halen Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmakta olması nedeniyle bilgi verildi.
14-2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılında herhangi bir bağış ve yardım bulunmadığı bilgisi verilmiştir.
2018 yılında yapılacak olan bağış ve yardım sınırının Şirket net satış hasılatının on binde üçüne (3/10.000'üne) kadar belirlenmesine yönelik Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu ve 536.285 ret oyuna karşılık 43.586.425,48 TL oyla (katılanların oyçokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
15-Kapanış
Bakanlık temsilcisi söz aldı, toplantıya asaleten ve temsilen katılanlara ayrıca alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı diye sordu, itiraz eden olmadı.
Toplantı Başkanı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Ali KOCATÜRK yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 12:48'de kapatmıştır.
Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.
Bakanlık Temsilcisi
Toplantı Başkanı

Veysi UZUNKAYA
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
(Adına hareket eden kişi: Ali KOCATÜRK)

Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı

Nuray GÜNDEZ
Ebru DURMAZHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2017 Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Eklenmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı eklenmiştir.
Hazırda Bulunanlar Listesi eklenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679673


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0526 Değişim: 0,70%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
36,0487 Değişim: 0,57%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.564,80 Değişim: 0,60%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.565,43
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.