KAP ***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.03.2019 - 20:29
KAP ***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 4.615 85.686 41.181 333.581 333.581
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
149 41.032 -41.181 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
149 41.032 -41.181 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 4.764 126.718 74.875 408.456 408.456
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 4.764 126.718 74.875 408.456 408.456
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-2 -2 -2
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-2 -2 -2
Yeni Bakiye
185.000 17.099 4.764 126.716 74.875 408.454 408.454
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.085 90.085 90.085
Kar Dağıtımı
5.311 69.564 -74.875
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.311 69.564 -74.875
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
38.532 38.532 23.157 23.157
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
1 38.532 38.532 23.157 23.157
Cayılamaz Taahhütler
1 38.532 38.532 23.157 23.157
Diğer Cayılamaz Taahhütler
38.532 38.532 23.157 23.157
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 250 250
EMANET KIYMETLER
0 250 250
Diğer Emanet Kıymetler
250 250
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
38.532 38.532 23.407 23.407


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
90.085 74.875
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.085 74.875


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 433.239 314.224
Kredilerden Alınan Faizler
426.844 310.612
Bankalardan Alınan Faizler
6.395 3.612
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -128.517 -83.764
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-78.410 -35.754
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-50.107 -48.010
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
304.722 230.460
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12 -4.448 -3.873
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.448 -3.873
Gayri Nakdi Kredilere
-2.029 -1.479
Diğer
-2.419 -2.394
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -49.617
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -168 178
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-168 178
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 3.531 4.646
FAALİYET BRÜT KÂRI
254.020 231.411
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -36.672 -7.175
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -104.247 -124.641
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
113.101 99.595
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 113.101 99.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -23.016 -24.720
Cari Vergi Karşılığı
-4.693 -416
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-18.323 -24.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 90.085 74.875
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 90.085 74.875
Grubun Karı (Zararı)
90.085 74.875
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
37.664 37 37.701 20.214 887 21.101
Nakit ve Nakit Benzerleri
37.666 37 37.703 20.214 887 21.101
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 4 4 13 13
Bankalar
2 37.666 33 37.699 20.214 874 21.088
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2 -2
KREDİLER (Net)
3 1.134.672 1.134.672 980.072 980.072
Krediler
980.072 980.072
Donuk Alacaklar
1.188.778 1.188.778
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-54.106 -54.106
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-54.106 -54.106
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 8.908 8.908 8.665 8.665
Satış Amaçlı
8.908 8.908 8.665 8.665
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 4.144 4.144 5.573 5.573
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 10.343 10.343 11.732 11.732
Şerefiye
7.743 7.743
Diğer
10.343 10.343 3.989 3.989
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.