KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2021 - 14:54
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 19.03.2021
Genel Kurul Tarihi 21.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir HATAY
İlçe ANTAKYA
Adres ÖTENÇAY MAH. E-5 KARAYOLU CADDESİ DIŞ KAPI NO:59

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi
3 - 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
6 - Şirket'in Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2021 yılına ilişkin denetiminin yapılması hususundaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi
10 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunların karşılığında elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
14 - Suriye'de mevcut iştirakimiz ile, iştirakten olan alacaklarımızın tahsil konusunun Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda görüşülmesi
15 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2)2020 Olagan GK.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı başkanlığı seçimi için verilen sözlü teklif görüşülerek oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 880.714.533 adet kabul oyu ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO' nun seçilmesine katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın ABUD ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Onur BARAK' ı ve oy toplama memuru olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Eşref KURU' yu görevlendirmiştir. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 880.714.533 adet kabul oyu ile kabul edildi.
Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU' yu görevlendirmiştir.
2. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesi 880.714.533 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2020 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasının 880.714.533 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 880.714.533 adet kabul oyu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulunun 17.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2020 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 25.651.235,06-TL‘dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 15.041.380,21-TL tutarında dönem net Karı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2020 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem net karı olan 25.651.235,06-TL den, Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 10.000.000-TL brüt kar payının şirketimiz pay sahiplerine Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde 25.05.2021 tarihinde nakden dağıtılması 880.714.533 adet kabul oyu kabul edilmiştir.
5. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucu 2020 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili yönetim kurulu üyesi dışındaki katılan ortakların oyları ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
7. Şirketimiz ücret komitesinin 02.04.2021 tarih ve 2021/01 raporu doğrultusunda 2021 mali yılına ilişkin olarak 2022 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere net tutarda, Yönetim Kurulu Başkanına 52.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 28.000-TL, Genel koordinatörlük görevini sağlayacak olan yönetim kurulu üyesine 30.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.000-TL ücret ödenmesi 880.714.533 adet kabul oyu ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Bahçelievler Mah. 35.cadde no:24/8 Çankaya-Ankara adresinde mukim, 5010774136 Vergi Kimlik ve 0501077413600001 Mersis numaralı, 358710 numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine 880.714.533 adet kabul oyu ile kabul edildi.
9. Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde Belen Belediye Başkanlığına 20.000-TL ve Hatay Spor Kulübü Derneğine 50.000-TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2021 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının 300.000.-TL olarak belirlenmesi 880.714.533 adet kabul oyu ile kabul edildi.
10. Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.
11. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen (Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir b
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2842 Değişim: 0,15%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,1037 Değişim: 0,65%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
489,17 Değişim: 0,14%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.