KAP ***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:51
KAP ***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 2.729.068.153 2.267.000.168
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 2.570.038.873 1.976.241.382
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 159.029.280 290.758.786
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 85.480.948 275.847.433
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 37.412 37.412
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 85.443.536 275.810.021
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 0 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 295.328.904 334.132.340
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
310.325.061 345.158.795
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -16.640.678 -12.690.120
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 89.374.919 82.231.013
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -87.730.398 -80.567.348
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 13.893 13.893
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
13.893 13.893
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 2.317.352 7.156.201
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
2.317.352 7.156.201
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
122.526.218 128.546.807
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 118.939.352 124.735.605
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 125.206 97.903
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
3.461.660 3.713.299
DİĞER CARİ VARLIKLAR
152.447 -231.299
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
90.522 -284.910
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
61.925 53.611
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
3.234.887.915 3.012.465.543
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 3.373.690 1.438.190
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 3.373.690 1.438.190
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 655.000 569.340
Bağlı Menkul Kıymetler
9 655.000 569.340
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 9.935.859 11.067.213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6,7 725.586 725.586
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 235.637 235.637
Makine ve Teçhizatlar
6 225.003 225.003
Demirbaş ve Tesisatlar
6 8.679.723 8.305.814
Motorlu Taşıtlar
6 11.550 11.550
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.509.284 1.505.507
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 9.922.529 9.922.529
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -11.373.453 -9.864.413
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 4.804.592 4.789.407
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 21.437.985 20.536.250
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -16.633.393 -15.746.843
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 15.062.071 18.334.386
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 15.062.071 18.334.386
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
33.831.212 36.198.536
TOPLAM VARLIKLAR
3.268.719.127 3.048.664.079
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 6.776.405 8.064.243
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 6.776.405 8.064.243
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 154.257.544 120.434.500
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 154.257.403 120.434.359
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 141 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 1.292.177 1.717.471
Ortaklara Borçlar
19 1.134.177 1.458.120
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 158.000 259.351
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 53.526.120 83.696.938
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 3.165.437 2.832.846
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 12.461.698 27.727.125
Diğer Çeşitli Borçlar
19 37.898.985 53.136.967
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 2.089.439.259 2.075.322.268
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 597.845.199 719.664.272
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2,25,17 6.028.812 2.726.158
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 1.485.565.248 1.352.931.838
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 54.720.806 51.593.163
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 24.345.387 18.264.532
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 941.793 736.745
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19,35 53.246.421 70.176.815
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
12 -23.812.795 -37.584.929
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 1.962.568 1.411.336
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 1.962.568 1.411.336
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 70.104.187 70.715.020
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10,19 66.929.631 55.445.629
Gider Tahahkkukları
23 3.174.556 15.269.391
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.432.079.066 2.412.954.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 22.067.823 20.178.592
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 22.067.823 20.178.592
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
23 3.224.622 3.343.226
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
23 3.224.622 3.343.226
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 6.229.408 5.523.325
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 6.229.408 5.523.325
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
31.521.853 29.045.143
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
15 349.000.000 349.000.000
(Nominal) Sermaye
15 349.000.000 349.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
98.952 98.952
Hisse Senedi İhraç Primleri
98.952 98.952
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
15 26.418.164 26.366.151
Yasal Yedekler
15 18.402.418 18.402.418
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
15 1.544.960 1.544.960
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 35.483 35.483
Diğer Kar Yedekleri
15 6.435.303 6.383.290
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
231.198.894
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
198.402.198 231.198.894
Dönem Net Karı
198.402.198 231.198.894
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
805.118.208 606.663.997
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
3.268.719.127 3.048.664.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
819.012.066 718.087.854 401.074.975 373.680.169
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 647.169.108 603.676.172 317.850.407 309.821.210
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17 528.652.689 699.856.486 231.106.527 396.604.094
Brüt Yazılan Primler (+)
17 927.385.573 1.063.005.315 418.409.350 575.462.931
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10,17 -365.695.675 -314.313.410 -174.838.676 -149.984.924
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -33.037.209 -48.835.419 -12.464.147 -28.873.913
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 121.819.073 -102.521.744 88.807.030 -87.218.248
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 104.723.086 -151.892.192 93.679.325 -106.272.037
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17 30.427.024 44.167.161 4.992.641 12.465.344
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
-13.331.037 5.203.287 -9.864.936 6.588.445
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 -3.302.654 6.341.430 -2.063.150 435.364
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-9.384.420 14.431.372 -7.115.365 -1.054.471
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
6.081.766 -8.089.942 5.052.215 1.489.835
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
172.481.097 108.638.513 89.333.465 63.299.395
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 72.610 0 72.499 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 72.610 0 72.499 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5 -710.749 5.773.169 -6.181.396 559.564
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-590.403.795 -727.808.778 -261.677.045 -372.978.940
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17 -465.571.815 -599.369.738 -202.937.796 -309.145.811
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17,29 -332.938.406 -362.929.819 -142.935.030 -172.768.712
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -411.839.107 -461.847.221 -172.067.566 -233.739.030
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10,17 78.900.701 98.917.402 29.132.536 60.970.318
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 -132.633.409 -236.439.919 -60.002.766 -136.377.099
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -214.526.103 -364.496.263 -75.390.296 -157.269.093
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17 81.892.694 128.056.344 15.387.530 20.891.994
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17,29 -1.889.231 -2.056.992 -827.518 -939.281
Faaliyet Giderleri (-)
5,32 -105.327.789 -108.767.913 -49.771.464 -55.253.424
Diğer Teknik Giderler (-)
5 -17.614.960 -17.614.135 -8.140.267 -7.640.424
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
5 -17.614.960 -17.614.135 -8.140.267 -7.640.424
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
228.608.271 -9.720.924 139.397.930 701.229
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
228.608.271 -9.720.924 139.397.930 701.229
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
228.608.271 -9.720.924 139.397.930 701.229
YATIRIM GELİRLERİ
5 219.540.873 202.089.782 106.950.834 104.616.827
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 170.823.283 150.208.506 86.389.534 78.164.804
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 12.532.686 29.076.989 4.184.650 14.444.219
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 -1.348.804 2.150.427 -706.230 1.929.209
Kambiyo Karları
4.2 37.472.802 20.647.731 17.021.974 10.078.595
İştiraklerden Gelirler
60.906 0 60.906 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 6.129 0 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-191.318.551 -123.966.323 -99.117.330 -72.047.141
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -776.408 -706.521 -388.204 -691.967
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 0 -109.303 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-172.481.097 -108.638.513 -89.333.465 -63.299.395
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -15.583.151 -11.255.654 -8.199.371 -6.566.968
Amortisman Giderleri (-)
6,8 -2.395.591 -2.017.746 -1.196.290 -1.488.811
Diğer Yatırım Giderleri (-)
-82.304 -1.238.586 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-5.181.974 -17.159.094 2.186.361 -6.748.136
Karşılıklar Hesabı (+/-)
46 -3.580.330 -14.368.635 2.180.821 -3.139.313
Reeskont Hesabı (+/-)
47 1.515.569 -4.703.661 1.291.778 -3.336.262
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 0 835.785 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 -3.257.645 0 -1.288.246 -1.343.486
Diğer Gelir ve Karlar
281.401 1.140.693 59.818 1.099.528
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-140.969 -63.276 -57.810 -28.603
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
198.402.198 38.910.226 117.733.446 21.892.374
Dönem Karı veya Zararı
251.648.619 51.243.441 149.417.795 26.522.779
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -53.246.421 -12.333.215 -31.684.349 -4.630.405
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
198.402.198 38.910.226 117.733.446 21.892.374
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.078.722.836 1.198.458.444
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-996.881.451 -1.059.413.701
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
81.841.385 139.044.743
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
13.998.702 13.384.970
Diğer Nakit Girişleri
9.694.291 9.532.857
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-27.285.119 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
78.249.259 161.962.570
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
0 0
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,8 -1.279.421 -1.340.877
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -162.383.104 -534.674.982
Mali Varlıkların Satışı
11 352.749.589 513.979.779
Alınan Faiz
220.828.771 179.285.495
Alınan Temettüler
60.906 0
Diğer Nakit Girişleri
18.565.708 20.653.860
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-18.837.454 -15.327.810
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
409.704.995 162.575.465
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-1.287.836 0
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-1.287.836 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
18.907.094 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
505.573.512 324.538.035
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.729.240.110 1.363.564.435
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.234.813.622 1.688.102.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
280.000.000 2.405 14.756.176 98.952 7.295.664 72.924.850 375.078.047
Yeni Bakiye
2.1.6 280.000.000 2.405 14.756.176 98.952 7.295.664 72.924.850 375.078.047
Sermaye Arttırımı
69.000.000
Nakit
69.000.000 -69.000.000
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
560.769 560.769
Dönem Net Karı (Zararı)
38.910.226 38.910.226
Dağıtılan Temettü
3.646.243 278.607 -3.924.850
Dönem Sonu Bakiyesi
349.000.000 2.405 18.402.419 98.952 8.135.040 38.910.226 414.549.042
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
349.000.000 35.483 18.402.418 98.952 7.928.250 231.198.894 231.198.894 606.663.997
Yeni Bakiye
2.1.6 349.000.000 35.483 18.402.418 98.952 7.928.250 231.198.894 231.198.894 606.663.997
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
52.013 52.013
Dönem Net Karı (Zararı)
198.402.198 198.402.198
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Transfer
-231.198.894 231.198.894 0
Dönem Sonu Bakiyesi
349.000.000 35.483 18.402.418 98.952 7.980.263 198.402.198 231.198.894 805.118.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867627


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.