KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2019 - 18:41
KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 25.03.2019
Genel Kurul Tarihi 25.04.2019
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No :1 A Blok Yakacık, Kartal / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2018 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesine,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GUNDEM ILANI GYHOL.pdf - İlan Metni
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI GYHOL.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.04.2019 günü, saat 12:00 da, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.04.2019 tarih ve 437955515 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu' nun gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 29.03.2019 tarih ve 9798 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 25.03.2019 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedikyatirimholding.com adresinde ve 26.03.2019 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 Adet hisseden 27.308.030,092 TL.lik sermayeye karşılık 27.308.030,092 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 27.216.885,092 TL.lik sermayeye karşı 27.308.030,092 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, Bağımsız Denetim Kuruluşu Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi Erkut Yavuz' un hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Tevfik Metin Ayışık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Tevfik Metin Ayışık' ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Murat Esen'i, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kadircan Karadut'u ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakere ye açıldı söz alan olmadı.
5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
6-) 2018 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7-) Yönetim Kurulu Üyelerinden Ersin Refik Pamuksüzer ile Ülkü Feyyaz Taktak' a 2019 yılı için aylık net 2.400,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine 91.145 red oyuna karşılık 27.216.885,092 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8-) 25.03.2019 tarih 458 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,
" Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
Ortaklığımız, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakitve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun onayına sunulur.
Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır." şeklindeki 2019 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
8.1. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda 32.373.381,00 TL net dönem karı hesaplanmıştır.
8.2. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 32.778.090,79 TL kardan %5 oranında 1.638.904,54 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
8.3. 2018 yılı karından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, kalan tutar olan 31.139.186,25 TL nin şirketin faaliyet döneminde yaptığı yatırımlarda kullanılması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına, yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
9-) 22.04.2019 tarih ve 459 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ‘nin 2019 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına 91.145 red oyuna karşılık 27.216.885,092 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
10-) Üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
11-) 2018 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
12-) Yönetim Kurulumuzun 6 Aralık 2018 tarih ve 452 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurusuna uygun olarak şirketimizin borsada işlem gören kendi paylarının (GYHOL), ekli Geri Alım Programı' nda belirlenen şekilde geri alımının yapılabilmesine, Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının, şirketimizin ödenmiş sermayenin %10'ununa denk gelen nominal tutarın 3.000.000 adet olarak belirlenmesine, herhangi bir taahhüt içermeyen alım yetkisi konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Yönetim Kurulunun bu kararı alırken herhangi bir fiyat hedefi ve beklentisi olmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
13-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GYHOL HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 GYHOL TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 3 GYHOL GERI ALIM PROGRAMI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758080


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8092 Değişim: -0,04%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,0982 Değişim: -0,12%
Düşük 35,0376 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.440,13 Değişim: -0,43%
Düşük 2.440,13 24.06.2024 Yüksek 2.452,30
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.