KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2020 - 18:50
KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 35.657.596 4.751.474
Satışların Maliyeti
12 -10.270.502 -3.835.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.387.094 915.664
BRÜT KAR (ZARAR)
25.387.094 915.664
Genel Yönetim Giderleri
13 -689.922 -663.811
Pazarlama Giderleri
13 -33.902 -19.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 84.580.271 35.852.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -420.618 -246.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
108.822.923 35.838.336
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
108.822.923 35.838.336
Finansman Gelirleri
17 0 3.274
Finansman Giderleri
17 -6.604.067 -3.468.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
102.218.856 32.373.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.455.324 -7.138.151
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.563.767 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -16.891.557 -7.138.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
83.763.532 25.235.230
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.763.532 25.235.230
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
83.763.532 25.235.230
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.031.936 17.483.197
Dönem Karı (Zararı)
83.763.532 25.235.230
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 83.763.532 25.235.230
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-84.959.764 -28.456.854
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 42.455 1.622
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 19
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 19
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.433 6.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.433 3.521
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.808 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 27.808 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-84.557.914 -35.603.431
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -84.557.914 -35.603.431
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 18.455.324 7.138.151
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -18.929.870 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.835.704 20.704.821
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
23 -2.071.645 320.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.761.115 375.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -1.761.115 375.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.245 15.708
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 17.700 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 30.545 15.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 13.562 -1.401
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.020.708 20.016.676
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -10.000.000 20.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -20.708 16.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.043 -21.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.8 -35.192 -22.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.8 -8.851 855
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.031.936 17.483.197
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.125.806 -36.196.042
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
23 21.155.593
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
23 -36.196.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.787 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -29.787 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.070.992 16.089.153
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.025.992 16.089.153
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
24 -6.025.992 16.089.153
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -45.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.878 -2.623.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.878 -2.623.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23,27 7.247 2.630.939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.125 7.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23.28 30.125 7.247
Finansal Yatırımlar
2.174.905 103.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.174.905 103.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
23 2.174.905 103.260
Diğer Alacaklar
1.779.099 17.984
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.779.099 17.984
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 71.410 48.952
ARA TOPLAM
4.055.539 177.443
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.055.539 177.443
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
200.774.010 118.455.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
200.774.010 118.455.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
23 200.774.010 118.455.769
Maddi Duran Varlıklar
28.708 56
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 28.708 56
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 783.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 87
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 0 87
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 5.726 1.882
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
201.591.866 118.457.794
TOPLAM VARLIKLAR
205.647.405 118.635.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.387.539 25.413.531
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.387.539 25.413.531
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23 19.387.539 25.413.531
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
86.671
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
86.671
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 86.671
Ticari Borçlar
65.251 17.006
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 17.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 47.551 17.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 18.267 4.705
Diğer Borçlar
10.002.926 10.023.634
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 10.000.000 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.926 23.634
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.551.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 11.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9,18 0 2.599
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 0 8.851
ARA TOPLAM
31.111.687 35.470.326
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.111.687 35.470.326
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
720.792
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
720.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 720.792
Ticari Borçlar
0 10.000.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,23 0 10.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.988 6.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.988 6.172
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 26.106.818 9.209.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.829.598 19.215.561
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.941.285 54.685.887
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
147.706.120 63.949.350
Ödenmiş Sermaye
19 30.000.000 30.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -5.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.091 -97
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.091 -97
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 7.091 -97
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.479.612 840.707
Yasal Yedekler
11 2.479.612 840.707
Diğer Yedekler
11 920.255 920.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.514.523 6.927.148
Net Dönem Karı veya Zararı
19 83.763.532 25.235.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
147.706.120 63.949.350
TOPLAM KAYNAKLAR
205.647.405 118.635.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 320 632.033 920.255 6.623.958 2.933.615 41.136.288 41.136.288
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -2.421.751 -2.421.751 -2.421.751
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 26.107 320 632.033 920.255 6.623.958 511.864 38.714.537 38.714.537
Transferler
11 208.674 303.190 -511.864 0 0
Dönem Karı (Zararı)
18 -417 25.235.230 25.234.813 25.234.813
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 6.927.148 25.235.230 63.949.350 63.949.350
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -2.421.751 -6.787.607 -9.209.358 -9.209.358
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 6.927.148 25.235.230 63.949.350 63.949.350
Transferler
11 1.638.905 23.596.325 -25.235.230 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 7.188 83.763.532 83.770.720 83.770.720
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.000 -8.950 -13.950 -13.950
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 920.255 30.514.523 83.763.532 147.706.120 147.706.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
83.763.532 25.235.230
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.188 -417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 9.216 -535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.028 118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.028 118
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.188 -417
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.770.720 25.234.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
83.770.720 25.234.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821250


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,00% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8032 Değişim: -0,06%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,1193 Değişim: -0,06%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.452,74 Değişim: 0,08%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.455,37
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.