KAP ***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

02.08.2018 - 20:02
KAP ***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 936.631.727 864.526.361
Kasa
14 5.462 2.291
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 774.456.472 739.177.481
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 162.155.391 125.333.334
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
14 14.402 13.255
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 21.243.657 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 21.243.657 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2, 12 405.039.217 449.611.942
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 407.543.860 451.780.574
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -5.176.874 -5.080.848
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 177.286.988 165.728.014
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -174.614.757 -162.815.798
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 14.447
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 14.447
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 47 2.013.890 3.203.065
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
4.2, 47 2.013.890 3.203.065
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
403.151 403.151
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-403.151 -403.151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 117.481.326 108.981.755
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 102.918.788 97.786.422
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 14.562.538 11.195.333
DİĞER CARİ VARLIKLAR
8.136.136 12.641.452
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 7.428.529 12.243.662
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
4.2 164.716 37.238
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 542.891 360.552
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.490.545.953 1.438.979.022
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 153.719 175.465
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2, 47 153.719 175.465
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 501.465.726 503.114.597
Bağlı Menkul Kıymetler
9 520.625.949 521.742.644
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -19.160.223 -18.628.047
MADDİ VARLIKLAR
206.522.273 208.534.572
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 14.866.000 14.866.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 188.775.000 188.775.000
Makine ve Teçhizatlar
6 6.426.609 6.346.054
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.300.340 6.242.902
Motorlu Taşıtlar
6 414.561 414.561
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.535.635 1.535.635
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 8.827.414 8.840.627
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -20.623.286 -18.486.207
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
6.733.407 7.219.852
Haklar
8 9.628.783 8.862.556
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -19.499.495 -18.246.823
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 10.525.238 9.665.934
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 10.525.238 9.665.934
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
725.400.363 728.710.420
TOPLAM VARLIKLAR
2.215.946.316 2.167.689.442
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2, 19 137.013.810 223.087.097
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 137.013.810 223.087.097
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2, 45 32.125 60.461
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
4.2, 45 32.125 60.461
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2, 19 29.768.878 22.768.552
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 10.676.070 4.969.138
Diğer Çeşitli Borçlar
19 19.380.523 17.914.046
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -287.715 -114.632
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.221.319.685 1.103.754.961
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 505.641.768 447.462.845
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 1.606.270 1.184.660
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2, 17 687.334.032 629.914.752
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10, 17 26.737.615 25.192.704
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 15.857.840 24.851.642
Ödenecek Vergi ve Fonlar
4.2 12.452.824 22.943.620
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.2 3.405.016 1.908.022
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
0 0
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 3.757.029 3.907.790
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 3.757.029 3.907.790
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 66.016.355 68.769.403
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 66.016.355 68.769.403
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.473.765.722 1.447.199.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 3.124.054 2.555.551
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 3.124.054 2.555.551
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26, 17 30.878.964 28.081.528
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26, 17 30.878.964 28.081.528
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 12.515.502 12.253.298
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 12.515.502 12.253.298
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
46.518.520 42.890.377
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 79.411.294 79.059.074
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 654.992 654.992
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 78.756.302 78.404.082
KAR YEDEKLERİ
15 582.576.643 584.770.615
Yasal Yedekler
15 4.949.441 4.949.441
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 423.301.094 425.220.441
Diğer Kar Yedekleri
15 154.326.108 154.600.733
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-256.227.455 -282.723.769
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 19.901.592 26.493.239
Dönem Net Karı
19.901.592 26.141.019
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 0 352.220
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
695.662.074 677.599.159
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
2.215.946.316 2.167.689.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
521.400.719 445.668.663 270.718.276 228.637.413
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
448.806.850 395.491.636 224.345.524 207.509.613
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 24 507.407.383 502.370.006 266.709.370 287.395.954
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 875.908.936 816.007.578 426.298.367 419.168.521
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17, 24 -349.646.502 -289.468.881 -148.912.927 -116.189.960
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4, 10, 17, 24 -18.855.051 -24.168.691 -10.676.070 -15.582.607
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -58.178.923 -106.343.666 -42.072.522 -79.733.599
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -21.715.147 -85.228.022 6.147.607 -33.173.639
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 -41.030.028 -32.320.139 -51.890.121 -55.164.078
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 4.566.252 11.204.495 3.669.992 8.604.118
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -421.610 -534.704 -291.324 -152.742
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -5.230.275 -7.242.882 -2.632.384 -3.311.452
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 4.808.665 6.708.178 2.341.060 3.158.710
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
61.032.913 31.042.124 40.856.372 18.075.762
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 279.549 0 246.870
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 279.549 0 246.870
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
11.560.956 18.855.354 5.516.380 2.805.168
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-503.134.848 -428.827.398 -255.239.420 -225.721.898
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-380.300.184 -318.158.441 -192.108.311 -168.409.428
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-322.880.904 -265.880.592 -158.373.448 -126.095.105
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-503.003.433 -383.444.975 -256.008.513 -187.999.739
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 180.122.529 117.564.383 97.635.065 61.904.634
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -57.419.280 -52.277.849 -33.734.863 -42.314.323
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -190.962.603 -138.375.518 -96.672.275 -50.360.714
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17 133.543.323 86.097.669 62.937.412 8.046.391
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -2.797.436 -2.374.921 -1.405.601 -1.249.939
Faaliyet Giderleri (-)
32 -120.037.228 -108.294.036 -61.725.508 -56.062.531
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
18.265.871 16.841.265 15.478.856 2.915.515
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
18.265.871 16.841.265 15.478.856 2.915.515
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
18.265.871 16.841.265 15.478.856 2.915.515
YATIRIM GELİRLERİ
26 133.750.830 78.961.981 91.492.835 29.466.597
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 48.490.753 32.271.275 25.598.478 18.193.344
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0 0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 3.229.895 2.872.643 1.709.299 1.831.629
Kambiyo Karları
26 60.982.210 40.262.197 43.371.464 7.575.836
İştiraklerden Gelirler
26 20.569.367 5.935 20.569.367 5.935
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 478.605 440.931 244.227 230.853
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
26 0 3.109.000 0 1.629.000
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-118.251.019 -79.001.323 -80.941.804 -33.234.292
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -2.660.951 -2.282.262 -1.747.320 -1.013.149
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -61.032.913 -31.042.124 -40.856.372 -18.075.762
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-2.647.500 0 -2.647.500 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -44.171.309 -39.110.995 -31.617.254 -10.687.757
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -3.444.973 -3.810.471 -1.707.957 -1.892.378
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -4.293.373 -2.755.471 -2.365.401 -1.565.246
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-13.864.090 -19.718.727 -7.406.174 -4.442.055
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -14.303.656 -21.146.015 -7.291.645 -4.997.069
Reeskont Hesabı (+/-)
-1.219.542 -363.447 -1.623.268 -360.171
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 712.399 852.636 1.105.924 368.612
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
1.061.263 1.095.345 476.221 656.095
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-114.554 -157.246 -73.406 -109.522
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 19.901.592 -2.916.804 18.623.713 -5.294.235
Dönem Karı veya Zararı
37 19.901.592 -2.916.804 18.623.713 -5.294.235
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
0 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
19.901.592 -2.916.804 18.623.713 -5.294.235
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.109.208.384 1.011.860.333
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-1.083.200.740 -889.142.128
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
26.007.644 122.718.205
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-7.273.613 -4.840.691
Diğer Nakit Girişleri
16.423.851 13.326.097
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-2.683.767 -820.205
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
32.474.115 130.383.406
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
0 412.400
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -952.328 -537.780
Mali Varlık İktisabı (-)
0 0
Mali Varlıkların Satışı
-20.374.999 3.109.000
Alınan Faiz
48.490.753 32.271.275
Alınan Temettüler
45 20.569.367 5.935
Diğer Nakit Girişleri
1.586.550 781.549
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-5.308.451 -2.282.262
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
44.010.892 33.760.117
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 277.652
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 -1.301.502
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
0 -1.023.850
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
8.974.964 1.854.318
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
85.459.971 164.973.991
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 729.689.602 520.155.818
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 815.149.573 685.129.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 286.146.708 0 0 4.949.441 0 221.098.005 -50.762.448 -298.236.645 433.195.061 433.195.061
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
2.1 0 0 0 0 0 0 0 2.696.741 63.601.930 66.298.671 66.298.671
Yeni Bakiye
270.000.000 0 286.146.708 0 0 4.949.441 0 221.098.005 -48.065.707 -234.634.715 499.493.732 499.493.732
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 0 0 0 0 0 364.812 0 0 364.812 364.812
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 19.199.837 0 0 0 0 0 0 0 19.199.837 19.199.837
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6, 15 0 0 0 0 0 0 0 -270.476 0 314.976 44.500 44.500
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.916.804 0 -2.916.804 -2.916.804
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 655.752 48.065.707 -48.721.459 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 305.346.545 0 0 4.949.441 0 221.848.093 -2.916.804 -283.041.198 516.186.077 516.186.077
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 425.220.441 0 0 4.949.441 0 233.659.807 26.493.239 -282.723.769 677.599.159 677.599.159
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
270.000.000 0 425.220.441 0 0 4.949.441 0 233.659.807 26.493.239 -282.723.769 677.599.159 677.599.159
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 0 0 0 0 0 0 0 30.629 0 0 30.629 30.629
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -1.919.347 0 0 0 0 0 0 0 -1.919.347 -1.919.347
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 0 0 0 0 0 0 0 -305.254 0 355.295 50.041 50.041
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 19.901.592 0 19.901.592 19.901.592
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 352.220 -26.493.239 26.141.019 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 423.301.094 0 0 4.949.441 0 233.737.402 19.901.592 -256.227.455 695.662.074 695.662.074http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700104


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,00% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5315 Değişim: 0,07%
Düşük 8,5156 17.09.2021 Yüksek 8,5439
Açılış: 8,5258
10,0484 Değişim: -0,10%
Düşük 10,0291 17.09.2021 Yüksek 10,0708
Açılış: 10,0589
481,97 Değişim: 0,30%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 482,88
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.