KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.05.2022 - 15:45
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 13/05/2022 tarihinde yapılan olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 15.04.2022
Genel Kurul Tarihi 13.05.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.001.779,02-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 951.690,05-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere (a) Pay sahiplerine 400.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılması, (b) Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması, (c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi" şeklindeki yönetim kurulu teklifinin genel kurulun onayına sunulması.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
10 - Esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 12233903-335.07-18091 sayılı yazısıyla T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 15.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072853220 yazısıyla onaydan geçmiş olan şekliyle tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
11 - Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan' Mehmet Reha Tanör 'ün 31.07.2021 tarihinde , Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaya'nın 11.06.2021 tarihinde ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk ve Piraye Erdem in 01.07.2021 tarihinde görevlerinden istifaları sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, bakiye görev sürelerini tamamlamak üzere Dündar Dayı, Sadık Tıltak, Kadir Erhan Tunçay ve Selami Ekin'in TTK.'nin 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2022 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TOPLANTI İLAN METNİ.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 14 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gündemle 13 Mayıs 2022 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/05/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074578284 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye Aksoy gözetiminde yapıldı.
Toplantıya ait çağrı Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Nisan 2022 tarihli ve 10563 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde açıklandığı görüldü.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 37.500.000-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından toplam itibari değeri 1.354.941,31.-TL olan, 1.354.941,31payın temsilen, toplam itibari değeri 42,388.-TL olan, 42,388 payın asaleten olmak üzere toplam 1.354.983,648.-TL payın toplantıda hazır bulunduğu ve Şirketimizin 14 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantıda nisap zorunluluğu olmadığından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Yönetim Kurulu Başkanımız Dündar Dayı tarafından kendisinin Dündar Dayı toplantı başkanlığına seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına Dündar Dayı katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Dündar Dayı tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı Nagehan Avcı, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak İdil Çebi tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla karar verildi.
3) Ortaklarımızdan Dündar Dayı tarafından Yönetim Kurulu faaliyet raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına yönelik bir önerge verildi. Önerge oylandı ve katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla kabul edildi.
4) Bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
5) 31.12.2021 tarihli finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla kabul edildi.
6) Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Utku Ergüder, Mahmut Kaya, Osman Nezihi Alptürk , Piraye Erdem, Dündar Dayı ,Sadık Tıltak,Selami Ekin ve Kadir Erhan Tunçay 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraları oylanırken sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla ibra edildi.
7) Yönetim kurulunun kar payı dağıtım teklifi oyalamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda
01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.001.779,02-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 951.690,05-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere
(a) Pay sahiplerine 400.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılması,
(b) Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması,
(c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi" şeklindeki yönetim kurulu teklifinin genel kurulun onayına sunulması.
katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla karar verildi.
8) Yönetim Kurulu Başkanımız Dündar Dayı'nın tüm yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her ay için brüt 13.000-TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve katılanların oybirliğiyle 1.354.983,648 oyla kabul edildi.
9) Yönetim kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen baatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 15/04/2022 tarihli 2022-06 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında ,
14 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13 Mayıs 2022 tarihinde, saat 11.00'de Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde yapılmış olup hazirun ve tutanak ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030148


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.