KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.04.2019 - 15:40
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29.04.2019 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının ingilizce tercüme edilmiş halidir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının ingilizce çevirisi yüklenmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 01.04.2019
Genel Kurul Tarihi 29.04.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu tarafından Zeki Şen'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Utku Ergüder hakkında genel kurula bilgi sunulması ve Utku Ergüder'in selefinin bakiye müddetini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
8 - "01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 2.321.852,55-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 2.205.759,92-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere (a)653.250-TL nakit olarak, 1.500.000-TL şirket özkaynaklarını güçlendirmek ve küçük yatırımcı yararlarının orta vadede korunmasını sağlamak amacıyla bedelsiz pay olarak pay sahiplerine kar payı dağıtılması,(b)SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) düzenlemeleri dahilinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyelerine 50.000-TL kar payı dağıtılması ve dağıtım esasları hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesi (c)Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması,(d)Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi şeklindeki yönetim kurulu teklifinin genel kurulun onayına sunulması.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve ücretinin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2019 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2. TOPLANTI İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 bilgilendirmedokümanıkap.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 INVITATION2.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 29 Mart 2019 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Nisan 2019 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2019 tarih ve 43866977 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun Kostak gözetiminde yapıldı.
Toplantıya ait çağrı Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Nisan 2019 tarih ve 9802 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde açıklandığı görüldü.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 33.500.000.-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından toplam itibari değeri 1.210.402,559-TL olan, 1.210.402,559 payın temsilen, toplam itibari değeri 5.313,1755-TL olan, 5.313,1755 payın asaleten olmak üzere toplam 1.215.715,7345 payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Ortaklarımızdan Hamza İnan tarafından sunulan toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün oybirliğiyle 1.215.715,7345 oyla seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Mehmet Reha Tanör tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı olarak Ali Akın Ekmekci, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak İdil Çebi tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle 1.215.715,7345 oyla karar verildi.
3) Ortaklarımızdan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına yönelik bir önerge verildi. Önerge oylandı ve oybirliğiyle 1.215.715,7345 oyla kabul edildi.
Genel Müdür Mehmet Reha Tanör faaliyet raporunun ana hatlarını açıklamak için söz aldı:
"Değerli Paydaşlarımız"
2018 Mali yılını 2.351.853 TL karla kapattık. Net aktif değerimizi 37.708.739 TL'ye yükselttik. TSPB tarafından "MKYO arasında Net Aktif Değeri Artışı" klasmanında ikinci olarak ödüllendirildik. Borsada işlem gören paylarımızın değeri bir önceki yıla göre %12,86'lık artışla 79 kuruş seviyesine yükseldi. Değer dalgalanması yatırımcılara cazip bir alım-satım yelpazesi oluşturdu. Paylarını satmak isteyenler 103 kuruş, yeni pay almak isteyenler ise 53 kuruşluk imkana sahip oldular.
Kurumsal Yönetim notumuz 9.45'e yükseltildi. Şirketimiz ve yönetimimiz hakkında geçmişte olduğu gibi bu yıl da hiçbir dava, idari veya adli yaptırım söz konusu olmadı.
Değerli Paydaşlarımız,
Bildiğiniz gibi 1996 yılından beri hem güven veren hem de verim sağlayan bir faaliyet göstermekteyiz. Bu bağlamda MKYO modelinin en başarılı uygulamasını gerçekleştirmekteyiz. %100 halka açık yapımızla, Garanti Bankası'nın güçlü denetimini birleştiren modelimiz sermaye piyasasının varlık nedenine birebir örnek oluşturmaktadır. Yönetimimiz en az masrafla en fazla kazancı oluşturarak bunun tamamını paydaşlara dağıtmayı ilke edinen yatırım anlayışını yıllardan beri istikrarlı biçimde sürdürmekte ve imtiyazlı pay sahibi ortağımız, yaygın paydaşlarımız, çalışanlarımız üçgeninde dengeli ve adil bir çalışma sergilemektedir.
Bu olumlu tablo içinde daha parlak sonuçlara imza atmamızın önündeki en büyük engel yıllardan beri ısrarla vurguladığım gibi sermayemizin yetersizliğidir. Enflasyonun yüksek seyrettiği bir ortamda şirket işlerini yürütebilmek için gerekli asgari unsurlarda ne kadar tasarrufa gidilirse gidilsin, genel giderlerin sermayeye oranı karlılığımızı törpülemektedir. Yönetim olarak biz kar dağıtımında bir kısım karın bedelsiz pay olarak dağıtılmasını önererek üzerimize düşen görevi yapmaktayız. Sermayemizi güçlenmesi halinde çok daha başarılı sonuçlar elde etmemiz mümkün olacaktır."
Daha sonra Yönetim kurulu faaliyet raporu yapılan müzakereler sonucunda katılanların oybirliğiyle 1.215.715,7345 oyla kabul edildi.
4) Bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu.
5) 31.12.2018 tarihli finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle 1.215.715,7345 oyla kabul edildi.
6) Zeki Şen'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Utku Ergüder hakkında genel kurula bilgi sunuldu. Utku Ergüder'in selefinin bakiye müddetini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi hususu oylandı ve oylama sonucunda oybirliğiyle 101.762.972.953,8755 oyla kabul edildi.
7) Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Zeki Şen, Mahmut Kaya, Remzi Murat Rena, Mustafa Sabri Doğrusoy, Osman Nezihi Alptürk, Piraye Erdem ve Utku Ergüder'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraları oylanırken sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliğiyle 1.215.715,7345 oyla ibra edildi.
8) Kar dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Tanör, yönetim olarak hazırladıkları teklif hakkında aşağıdaki açıklamayı yaptı:
"Değerli paydaşlarımız,
En az gideri yaparak en fazla kazancı hedefleyen ve kazancın tamamını paydaşlarına dağıtmayı prensip edinmiş bulunan Yönetim Kurulumuz bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da karın tamamını dağıtmayı önermektedir. Bu bağlamda yıllık dağıtılabilir net karın teklifimizde ayrıntılı biçimde açıklandığı üzere yüzde otuza yakınını nakit olarak, geri kalanını da şirketin özkaynaklarını enflasyonist ortamda korumak, yolumuza güvenli ve verimli biçimde devam edebilmek amacıyla bedelsiz pay şeklinde dağıtmayı öngörmüş bulunmaktayız."
Oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda
"01.01.2018- 31.12.2018 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 2.321.852,55-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 2.205.759,92-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere
(a) 653.250-TL nakit olarak, 1.500.000-TL şirket özkaynaklarını güçlendirmek ve küçük yatırımcı yararlarının orta vadede korunmasını sağlamak amacıyla bedelsiz pay şeklinde pay sahiplerine kar payı dağıtılmasına,
(b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) düzenlemeleri dahilinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyelerine 50.000-TL kar payı dağıtılmasına ve dağıtım esasları hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesine,
(c) Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
(d) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine,
oybirliğiyle 1.215.715,7345 oyla karar verildi.
9) Ortaklarımızdan Mehmet Reha Tanör, Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ücretinin görev yaptıkları her ay için net 6.500-TL olarak ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve oybirliğiyle 1.215.715,7345 oyla kabul edildi.
10) Yönetim kurulu tarafından 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliğiyle 1.215.715,7345 oyla kabul edildi. Denetçi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından teklif edilen 2019 yılına ait 45.430-TL + KDV tutarındaki denetçi ücreti oybirliğiyle 1.215.715,7345 oyla kabul edildi.
11) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak 2018 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2019 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması oybirliğiyle 1.215.715,7345 oyla kabul edildi
13) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Ortaklığımızın mevzuat gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları hakkında ortaklarımıza aşağıdaki bilgi sunuldu:
"Ortaklığımız tarafından mevzuat gereğince çalışanlarına yönelik bir ücretlendirme politikası oluşturulmuş ve Ortaklığın internet sitesinde ilan edilmiştir. Adil, performans ve başarı odaklı bir ücretlendirme politikası oluşturulmuştur. Mevzuattaki uygulamalara uygun olarak geliştirilen politikanın uygulanmasına devam edilecektir.
Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2018 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin ayrıntılı bilgilere Faaliyet Raporunda yer verilmiş ve Ortaklık çalışanlarına 2018 yılında verilen primlere ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır."
14) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında 2018 yılında herhangi bir işlemlerinin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
15) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi oybirliğiyle 1.215.715,7345 oyla kabul edildi.
16) Ortaklarımızdan Hamza İnan söz aldı ve Reha Tanör'ün başkanlığındaki yönetim kurulunun adil, şeffaf ve verimli yönetim anlayışına teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından başkan toplantıyı kapattı. 29.04.2019
Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
Ali Akın Ekmekci Hasan Hüsnü Güzelöz Hatun Kostak Mehmet Reha Tanör


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_29042019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 29042019gktutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 01/04/2019 tarihli ,2019-04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında ,
29 Mart 2019 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Nisan 2019 tarihinde, saat 11.00'de Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759375


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.455 Değişim: 0,61% Hacim : 83.795 Mio.TL Son veri saati : 17:30
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6986 Değişim: 1,32%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,8975 Değişim: -0,02%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.452,47 Değişim: 2,57%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.454,84
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.