KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

25.02.2021 - 18:11
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839909
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler İngilizce olarak sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İlke 1.3.9. kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 9 kapsamında işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882244
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348567
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Pay shiplerinin genel kurula katılımı hususu esas sözleşmemizin 8. maddesinde düzenlenmiş olup genel kurulların söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususunda bir hüküm yer almamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
27.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin genel kurul toplantısına pay sahipleri, çalışanlar ve görevliler dışında menfaat sahibi katılımı olmamıştır. Covid-19 salgını nedeniyle toplantıya katılan görevlilerin fiziki katılımın azaltılmasına çalışılmış, yatırımcılar elektronik katılım için teşvik edilmiştir.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 74,6
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Gündemin 6. maddesinin 2019 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin oylanması maddesi olduğu belirtildi ve Eser Taşcı yönetim kurulunun önerisini okudu. Yönetim Kurulu’nun 22.04.2020 tarihli kararına istinaden,Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici Madde 13 uyarınca küresel piyasalarda değişen talebi ve fabrikalar ile ilgili olarak duyurulan duruş sürelerini de göz önünde bulundurarak, COVID-19'un henüz küresel piyasalara bir etkisi yokken Genel Kurul'a önermiş olduğu 27.02.2020 tarihli Kar Dağıtım Teklifi'ne ilişkin kararın iptal edilmesine, 2019 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 269.362.260,98 TL net dönem karından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5'i olan 10.375.971,12 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabilir net dönem karından ortaklara kar payı dağıtılmamasına ilişkin önerisi hakkında söz almak isteyen olup olmadığını Toplantı Başkanı sordu. Bu çerçevede öneriye uygun olarak alan net dönem karının %5'i olan 10.375.971,12 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtılmamasını önerisini oylamaya sunuldu. 4.965 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.006.727,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846863
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
27/05/2020 0 % 74,8 % 0,002 % 74,8 Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul 13 nolu gündem maddesi 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846863


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri / 8.1. Denetimden Sorumlu Komite
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri / 8.2. Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri / 8.2. Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri / 8.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri / 8.2. Kurumsal Yönetim Komitesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 2. ve 10. maddeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
netim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Personele Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 1 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 60 % 40 1 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 75 % 50 1 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine belirli bir konuda herhangi bir özel yetki tahsis edilmemiş, özel bir sorumluluk verilmemiştir. Bununla birlikte Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.05.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Dominikus Golsong'un Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Mahmut Sarıoğlu'nun ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri H. Tanzer Gücümen ve Sezai Bekgöz'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu Üyeleri Jean Philippe Lecerf, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz ve Hubert Georges Yves Millasseau'nun iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve H. Tanzer Gücümen'ün Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu üyeleri Jean Philippe Lecerf, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz, Hubert Georges Yves Millasseau ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Sezai Bekgöz'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Hubert Georges Yves Millasseau'nun Yönetim Kurulu üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne Mali İşler Direktörü Burcu Güvenç Demiryontar'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Hubert Georges Yves Millasseau'nun yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Dominikus Golsong'un emeklilik nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne Goodyear EMEA Hukuk Direktörü François Colin De Verdière'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Dominikus Golsong'un yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin 30 Eylül 2020 tarihinde yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Mahmut Sarıoğlu'nun Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Burcu Güvenç Demiryontar'ın ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 13 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Jean Philippe Lecerf'in görev değişikliği nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne Goodyear Gelişen Pazarlar Finans Direktörü Kristian David Hoeh'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Jean Philippe Lecerf'in yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
3
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin Önemli Gelişmeler / 4. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü
Yönetim kurulu başkanının adı
Mahmut Sarıoğlu
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mahmut Sarıoğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877326
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin kusurları nedeniyle ortaya çıkabilecek zararları sigorta ettirilmiş olup sigorta kapsamı 15 milyon ABD Dolarıdır. Yönetim kurulu sorumluluk sigortası KAP’ta açıklanmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1/6
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Mahmut Sarıoğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2015 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Burcu Güvenç Demiryontar İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/08/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
François Colin De Verdière İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/09/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Kristian David Hoeh İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/11/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Sezai Bekgöz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822194 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
H. Tanzer Gücümen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822194 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Bu konuda yasal mevzuatın takip edilmesi nedeniyle şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
9
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
www.goodyear.ethicspoint.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
bulunmamaktadır
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu komiteleri
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Goodyear Organizasyon ve Yetenek Değerlendirme süreci kapsamında her departmanla tüm çalışanların gelişim ve yedekleme planları hakkında ilgili yöneticilerin dahil olduğu toplantılar yapılır. Özellikle kilit rollerde görev alan çalışanların iş performansları ve olası yeni görevler için potansiyellikleri gözden geçirilir ve yıl içerisinde ilgili çalışanların gelişimleri yakından takip edilir. Gerek görüldüğü takdirde planlarda revizyon yapılır. Yönetim ekibi tüm fonksiyonları göz önünde bulundurarak fırsat eşitliği çerçevesinde planlanan aksiyonların gerçekleştirilmesini yıl boyunca takip eder.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İşe alım prosedürümüze göre bütün adaylara eşit davranılır, eşit fırsat tanınır ve ayrımcılık olmaksızın adaylar aynı değerlendirme sürecinden geçirilir. Goodyear Türkiye, seçme ve yerleştirme sürecinde yasal olarak hiçbir şekilde cinsiyet, ırk, engel, yaş, cinsel eğilim ve din/inanç ayrımcılığı yapmamakla ve yasadışı herhangi bir ayrımcılığın olmamasını sağlamakla sorumludur. İşe alım kriterleri ise pozisyonun gereklerine göre değişkenlik göstermektedir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / İş Etiği Kılavuzu
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
2
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / İş Etiği Kılavuzu
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Şirket, kurumsal sorumluluk politikası ve anlayışı çerçevesinde, faaliyet alanındaki paydaşları için fayda üretmeye gayret göstermektedir. Şirket bu doğrultuda, lastiğin trafik güvenliğindeki yeri ve önemi konusu başta olmak üzere toplumda trafik güvenliği kültürünün oluşmasına ve yerleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla kurulan LASİD’in kurucu üyesi olan Goodyear, LASİD’in 2020 yılında gerçekleştirdiği “Doğru Zamanda Doğru Lastik Kullanımı” konulu kamu spotuna, “Güvenli Trafik” adlı akademik yayınına, lastik konusunda kamu bilinçlendirme ve bilgilendirme için gerçekleştirilen sosyal medya paylaşımlarına, eğitim ve diğer bilinçlendirme çalışmalarına destek verdi. Goodyer'ın 2017 yılında katıldığı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından hayata geçirilen Meslek Lisesi Koçları programına 2020 yılında Covid-19 nedeniyle ara verildi. Sosyal fayda yaratmaya yönelik birlikte çalıştığımız Türk Eğitim Vakfı’nın Evden TEV’e destek ol çağrısına katılarak COVID-19 nedeniyle evde kaldığımız süreçte TEV Mentorink üzerinden online olarak TEV Bursiyerlerine gönüllü mentor olduk. 5K, 10K ve 15K kategorilerinde 7-8 Kasım tarihlerinde sanal olarak gerçekleşen İstanbul Maratonu’na Goodyear Gönüllüleri olarak katıldık. 3 lokasyondan 18 gönüllü adımlarını İyilik Peşinde attı. Çeşitlilik ve katılım Goodyear’da çalışma kültürünün ayrılmaz bir parçası. Misyonu Goodyear'da kadınları çekmek, geliştirmek, motive etmek ve elde tutmak için fırsatlar sağlayarak mükemmelliği ve çeşitliliği teşvik etmek olan Goodyear Türkiye Kadın Çalışan Ağı, 2020 yılında bu bakış açısıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Goodyear Türkiye Kadın Çalışan Ağı liderliğinde bir araya gelen kadın çalışanlarımız gerçekleştirdikleri etkinlik neticesinde Givin uygulaması üzerinden Türk Eğitim Vakfı’nın Eğitimli Kızlar Umutlu Yarınlar projesine destek oldular. Yine 2020 yılında gerçekleştirilen iki adet Kişisel Markalaşma Atölyesi de Goodyear Türkiye Kadın Çalışan Ağı’nın faaliyetleri arasında yer aldı.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İrtkap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler internet sitemizde yer alan İş Etiği Kılavuzu içeriğinde yer almaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Şirket Hakkında, SSS, Yatırımcı İlişkileri / Duyurular, Finansal Bilgiler, Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Şirket Hakkında / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
1. Genel Bilgiler / 7. Yönetim Kurulu ile ilgili Bilgiler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
1. Genel Bilgiler / 7. Yönetim Kurulu ile ilgili Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
1. Genel Bilgiler / 11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 8. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 16. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 5. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
1
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin iç düzenlemeler internet sitemizde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. En fazla şirket dışı görevi bulunan üyemizin toplam görev sayısı Şirketimiz dahil 15 olup bütün yönetim kurulu üyelerinin ortalama şirket dışı görev sayısı 3,5 olarak tespit edilmiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/404374 ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912017
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Sezai Bekgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) H. Tanzer Gücümen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sezai Bekgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) H. Tanzer Gücümen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Burcu Güvenç Demiryontar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kristian David Hoeh Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Eser Taşcı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) H. Tanzer Gücümen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Sezai Bekgöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Burcu Güvenç Demiryontar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Kristian David Hoeh Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912950


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.874 Değişim: -0,19% Hacim : 80.693 Mio.TL Son veri saati : 14:42
Düşük 10.859 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,1860 Değişim: 0,10%
Düşük 32,0929 22.05.2024 Yüksek 32,3463
Açılış: 32,1543
34,8706 Değişim: -0,28%
Düşük 34,8382 22.05.2024 Yüksek 35,2287
Açılış: 34,968
2.492,04 Değişim: -0,44%
Düşük 2.492,04 22.05.2024 Yüksek 2.513,43
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.