KAP ***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.08.2023 - 18:06
KAP ***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 25.07.2023
Genel Kurul Tarihi 31.08.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ETİMESGUT
Adres Erler Mahallesi 2716. Cadde No:11

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2022 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
10 - 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması
11 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2022 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
14 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
16 - Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
17 - Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla Ücretlendirme Politikası Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
18 - Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
20 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Göknur A.Ş. Genel Kurulu Bilgilendirme Dökümanı 18.08.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanı Şirketin 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı 2022 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Toplantı Başkanı, Şirket'in 2022 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı 2022 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Abdullah Yaman tarafından 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okunarak denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
3. Toplantı Başkanı, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı 2022 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. 2022 yılı finansal tablolarının özetinin okunması önerildi, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti /finansal tablolar Sayın İsmail Hakkı Top tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı Faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Toplantı Başkanı, Şirketin 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarında 297.451.524 TL 2022 Net Dönem Karı elde edildiğini ve Şirketin Kar Dağıtım Politikası ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, yönetim kurulunun konuyla ilgili teklifini okudu. "Şirketimiz 2023 yılının ilk çeyreğinde halka arz edilmiştir. Dünyada enflasyon yüksek seyretmekte ve bunun neticesinde merkez bankaları faiz artımına gitmektedir. Bu gelişmeleri ve riskler dikkate alınarak Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve Genel Kurula bu yönde teklif sunulmasına karar verilmiştir" Yönetim kurulunun 2022 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmaması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Katılanların oy birliği ile kâr payı dağıtılmamasına karar verildi.
6. Toplantı Başkanı, Şirketin Yönetim Kurulu'nun 25/07/2023 tarihli 2023/13 sayılı Kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu. Şirket Esas Sözleşmesi gereği 8 Yönetim Kurulu Üyesi seçilecek olup 3'ü bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaktır. Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları Şirketin Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. Toplantıda hazır bulunan A ve C grubu imtiyazlı pay sahipleri Toplantı Başkanlığa sundukları önergede, Şirket Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinde öngörülen 8 kişilik yönetim kurulu üyesinin 4'ünün A ve C grubu imtiyazlı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçileceği hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen 8 adet yönetim kurulu üye adaylarının 4'ünün taraflarınca önerildiğini belirtmişlerdir. Yapılan oylama sonucunda 1 red oyuna karşılık 270.902.880 Adet Kabul oyu ile oy çokluğu ile Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki isimleri belirtilen kişilerin seçilmesine karar verildi.
• Abdulfatah M R H Marafie
• Ahmed Y A A Alsager
• Mahmood Mohamed Ghuloom Zainal
• Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
• Ahmed Abdulwahed Ahmed Abdulrahman
• Jamil Hallak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
• Talat Aydın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
• Hamit Aydoğan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine ilişkin önerge doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri aylık net ücretinin görevde bulundukları her ay itibariyle net asgari ücretin 4 katı olarak belirlenmesine, 1 red oyuna karşılık 270.902.880 Adet Kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2023/12 Sayılı 25 Temmuz 2023 tarihli kararı ile Şirketin 2023 yılı bağımsız denetim işlemlerinin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde 25.648,10 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketin esas sözleşmesinin 14'üncü maddesinde öngörülen "Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan tutarın %2,6'sına kadar bağış yapabilir" hükmü uyarınca 2023 yılı için yapılabilecek bağış tutarının 7.433.724 TL olarak belirlenmesine 1 red oyuna karşılık 270.902.880 Adet Kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. fıkrası gereğince Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehini ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye Şirketin 2022 yılı Finansal Tablolarının 7 (yedi) numaralı başlığında yer verildiği söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda Şirket Muhasebe Müdürü Sayın İsmail Hakkı TOP tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 nolu maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2022 yılında gerçekleştirilen işlemler konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
12. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında Şirket Muhasebe Müdürü Sayın İsmail Hakkı TOP Genel Kurul'a bilgi verdi. Bu ödemlerin tutarının Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının 7 nolu dipnotunda açıklandığı üzere söz konusu tutarın 8.348.623 TL olduğu bilgisi verildi.
13. Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bağış ve Yardım Politikasının Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Toplantı Başkanı, Şirketin Bağış ve Yardım Politikasını Genel Kurul'un onayına sundu. Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
14. Toplantı Başkanı Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Kar Dağıtım Politikasının Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, Şirketin Kar Dağıtım Politikasının okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Toplantı Başkanı, Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sundu. Şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
15. Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Ücretlendirme Politikasını Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, Şirketin Ücretlendirme Politikasının okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Toplantı Başkanı, Şirketin Ücretlendirme Politikasını Genel Kurul'un onayına sundu. Şirketin Ücretlendirme Politikasının onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
16. Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bilgilendirme Politikasını Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, Şirketin Bilgilendirme Politikasının okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Toplantı Başkanı, Şirketin Bilgilendirme Politikasını Genel Kurul'un onayına sundu. Şirketin Bilgilendirme Politikasının onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı Faaliyet Döneminde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirketin 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun 6.2 Maddesinde detayı bulunduğu hakkında Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula bilgi verildi.
20. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden, gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıyı saat 10:52'de kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 3. Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 4. Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 1. Göknur A.Ş Genel Kurulu Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 2. Göknur A.Ş. Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Şirket merkezimizde yapılmış olup Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ektedir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerinin bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190593


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.