KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

11.03.2021 - 23:50
KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2020 yılında Şirketimiz merkezinde yapılan birebir ve telekonferans toplantıları ile 300'ün üzerinde mevcut ve potansiyel yatırımcılarla toplantı gerçekleştirilmiştir. Dönem içerisinde 3 çoklu katılımlı telekonferans kapsamında analistler ve fon yöneticileri çeyrek dönem finansallarımız ve operasyonel gelişmelerimiz ile ilgili konularda bilgilendirilmiştir
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848881
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu dokümanının İngilizce çevirisi kurumsal internet sitemizde paylaşılmıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yıl içerisinde bu kapsama giren bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yıl içerisinde bu kapsama giren bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Bağış Politikası? başlığı altında bulunmaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/202746
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel kurul toplantısına yalnızca pay sahipleri katılabilmektedir.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Ana sözleşmenin 6. maddesi uyarınca şirket sermayesini temsil eden paylar dört gruba bölünmüştür. Bunlardan (A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup, borsada işlem gören (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Grubu Sayısı Oranı A 20 %0,00001 D 1.000.000 %0,30685 E 1.500.000 %0,46028
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 31,25
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Bilgiler? bölümü içerisinde ?Kar Dağıtım Politikası? başlığı altında bulunmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Genel Kurul? bölümü içerisinde ?2019 Olağan? başlığı altında ?Tutanak? bölümünde ?7. Madde? altında sunulmuştur. ?31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı?na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.?
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853322
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/06/2020 0 % 65,1 % 0,3 % 64,7 Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Genel Kurul? bölümü içerisinde ?2019 Olağan? başlığı altında ?Tutanak? bölümünde bulunmaktadır. Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Genel Kurul? bölümü içerisinde ?2019 Olağan? başlığı altında ?Tutanak? bölümünde bulunmaktadır. Madde 13 65 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861406


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Komiteler ? başlığı altında ?Denetim Komitesi Çalışma Esasları? olarak bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Komiteler ? başlığı altında ?Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları? olarak bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday Gösterme Komitesinin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Komiteler ? başlığı altında ?Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları? olarak bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Ücret Komitesinin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu?nun ?Finansal Durum? bölümünde yer verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası? başlığı altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun ?Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar? bölümünde yer verilmektedir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 40 % 20 4 4
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - % 40 % 20 1 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 60 % 20 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporunun ?Riskler, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü? bölümünün altında bulunmaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Mehmet Kutman
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mehmet Kutman
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetici sorumluluk sigortası vardır ve limiti 5 milyon ABD Doları tutarındadır ki bu da Şirketimizin 2020 sonu itibariyle 325,9 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin yaklaşık %11?ine tekabül etmektedir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Hedef Politikası? başlığı altında bulunmaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Sayı:1, Oran: %14,3
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MEHMET KUTMAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/10/2004 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
EROL GÖKER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/10/2004 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
AYŞEGÜL BENSEL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/10/2004 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
SERDAR KIRMAZ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/06/2010 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
OĞUZ SATICI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 10/05/2012 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
DALINÇ ARIBURNU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/04/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
SHAHROKH BADIE İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içinde ?Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikası? başlığı altında bulunmaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç Denetim Birimi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik@global.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yöneticilerin performansını belirli aralıklarla düzenli olarak değerlendirilmekte olup YK belirli dönemlerde kilit yöneticilerin performans ve halefiyetlerini değerlendirmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Sürdürülebilirlik? bölümü içerisinde ?Çalışma Hayatı? başlığı ve ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Etik Kurallar? başlığı altında bulunmaktadır. Ayrıca, personel yönetmeliği şirket içi kullandığımız intranet sitemizde de bulunmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Sürdürülebilirlik? bölümü içerisinde ?Çalışma Hayatı? başlığı ve ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Etik Kurallar? başlığı altında bulunmaktadır. Ayrıca, personel yönetmeliği şirket içi kullandığımız intranet sitemizde de bulunmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Etik Kurallar? başlığı altında bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Sürdürülebilirlik? bölümü içerisinde bulunmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Konu ile ilgili esaslar Etik ve Davranış Yönetmeliği?nde yer verilmiş, ayrıca Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiş ve Politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibarına zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmek için şirket ihbar hattı oluşturulmuştur.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim?, ?Kurumsal Bilgiler?, ?Duyurular?, ?Raporlar?, ?Sunumlar?, ?Genel Kurul? bölümleri altında bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Bilgiler? bölümü içerisinde ?Ortaklık Yapısı? başlığı altında bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
?Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel?
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
?Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu?nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi?
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
?Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu?
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
?Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliklerinin Bazıları Hakkında Bilgilendirme?
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
?Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi?
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
?Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için Şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi?
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketimiz sermayesinde böyle bir durum bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
?Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi?


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
26
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 88
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitemizde ?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Yönetim Kurulu Çalışma Esasları? başlığı altında bulunmaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet raporunun ?Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu?nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi? bölümünün altında bulunmaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (?Yatırımcı İlişkileri? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Komiteler? başlığı altında bulunmaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Oğuz Satıcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Shahrokh Badie Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Oğuz Satıcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ayşegül Bensel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Serdar Kırmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Adnan Nas Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Aslı Su Ata Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Oğuz Satıcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Ayşegül Bensel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Serdar Kırmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Ercan Nuri Ergül Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Göknil Akça Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Oğuz Satıcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ercan Nuri Ergül Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ayşegül Bensel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Serdar Kırmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Adnan Nas Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917740


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5501 Değişim: 0,01%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5657
Açılış: 32,5468
34,8607 Değişim: -0,01%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.432,65 Değişim: 0,10%
Düşük 2.426,36 24.04.2024 Yüksek 2.433,36
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.