KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2019 - 12:49
KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonuç
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 22.03.2019
Genel Kurul Tarihi 17.04.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak Sarıyer - İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması
5 - 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 - 2018 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca yönetim kurulu üyelerine 2019 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi
9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2018 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
11 - Şirketimizin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sahip olduğu paylardan 1.419.000 TL nominal değerli A grubu ve 9.331.000 TL nominal değerli B grubu payların RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'ye, 363.000 TL nominal değerli A grubu ve 2.137.000 TL nominal değerli B grubu payların İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye, Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile satılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 9. maddesi gereğince söz konusu satış işleminin önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkı çerçevesinde 1,0208 TL'den paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduğu konusunda bilgilendirilmesine
12 - Şirket'in 2018 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GLRYH KAR DAĞITIM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GLRYH Genel Kurul Toplantısı Davet.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Divan Başkanlığına Murat GÜLER, oy toplama memurluğuna Ayşe TERZİ, Divan Katipliğine Özcan CAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile kabul edildi ve okunmuş sayılan raporlar ile 2018 bilanço kar ve zarar hesapları Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.
4. Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2018 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
5.2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası Genel Kurulun onayına sunuldu ve 844.681 red oyuna karşılık 11.350.499,572 oy çokluğu ile kabul edildi.
6- 2019 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesi yönündeki Yönetim Kurulu kararı Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu ortakların onayına sunuldu ve 1.844.681 oy ile ibra edildiler.(Ortaklar kendi ibraları yönünde oy kullanmadılar.)
8- 26.04.2018 tarih 2018/08 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Hümay YILDIZ'ın ve 04.07.2018 tarih 2018/13 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Tamer AKBAL'ın atanması hususu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur hakkının aylık 1.000 TL ödenmesi ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ortakların onayına sunularak, oy birliği ile kabul edildi.
10- İştiraklerimizden İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Genel Kurul tarihine kadar toplam 2.278.194 adet hisse senedi 2.391.999,45 TL bedelle geri alınması hususu ortakların bilgisine sunuldu.
11- Şirketimizin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sahip olduğu paylardan 1.419.000 TL nominal değerli A grubu ve 9.331.000 TL nominal değerli B grubu payların RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'ye, 363.000 TL nominal değerli A grubu ve 2.137.000 TL nominal değerli B grubu payların İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye satılması hususu SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 9. maddesi gereğince söz konusu satış işleminin önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkı çerçevesinde 1,0208 TL'den paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları konusunda ortaklara bilgi verildi.
Bu kapsamda
Şirketimizin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sahip olduğu paylardan 1.419.000 TL nominal değerli A grubu ve 9.331.000 TL nominal değerli B grubu payların RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'ye, 363.000 TL nominal değerli A grubu ve 2.137.000 TL nominal değerli B grubu payların İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye, Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile satılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Bu husus 844.681 red oyuna karşılık 11.350.499,572 oy çokluğu ile kabul edildi.Pensıon Reservers Investment Trust Fund adına Tevdi temsilcisi Hande NALBANTOĞLU bu madde ile ilgili muhalefet şerhinin toplantı tutanağına eklenmesini istedi.Tutanağa eklendi.
12-2018 yılı içinde şirketimiz tarafından herhangi bir kişi veya kuruma bağış ve yardım yapılmamış olup, 2019 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların maksimum 100.000 TL ile sınırlandırılması hususu ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
13- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu.
14. Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 10:44'de kapatıldı. İş bu tutanak toplantı yerinde tanzim ve imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GLRYH HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 GLRYH Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2019 tarihinde saat 10.00'de Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2019 tarih ve 43584885 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Nevin OKTAY gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 25.03.2019 tarihli Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.03.2019 tarih ve 9795 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 22.03.2019 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
TTK ‘nın 414. maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 30.000.000 TL (Otuz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan, 10.350.499,572 TL tutarında sermayeyi temsil eden 10.350.499,57 adet payın asaleten, 1.844.681,00 TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.844.681,00 adet payın elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 12.195.180,572 TL tutarında sermayeyi temsil eden 12.195.180,572 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tarafından toplantı açıldı.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756561


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.