KAP ***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.03.2021 - 23:58
KAP ***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
106.500 9.213 15.393 118.564 10.340 260.010 260.010
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
20.000 20.000 20.000
Yeni Bakiye
126.500 9.213 15.393 118.564 10.340 280.010 280.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.871 104.871 104.871
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
62 62 62
Kar Dağıtımı
1.206 9.134 -10.340
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.206 9.134 -10.340
Dönem Sonu Bakiyeler
126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943
Yeni Bakiye
126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
102.276 102.276 102.276
Kar Dağıtımı
158 78.495 -104.871 -26.218 -26.218
Dağıtılan Temettü
1 -26.218 -26.218 -26.218
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
158 78.495 26.218 -104.871 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
126.500 9.213 1.364 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
292.058 292.058 299.002 34.010 333.012
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
1 292.058 292.058 264.077 264.077
Cayılamaz Taahhütler
292.058 292.058 264.077 264.077
Diğer Cayılamaz Taahhütler
292.058 292.058
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 0 0 34.925 34.010 68.935
Alım Satım Amaçlı İşlemler
34.925 34.010 68.935
Para ve Faiz Swap İşlemleri
34.925 34.010 68.935
Swap Para Alım İşlemleri
34.925 34.925
Swap Para Satım İşlemleri
34.010 34.010
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
292.058 292.058 299.002 34.010 333.012


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
169.681 52.525
Alınan Faizler
460.147 404.926
Ödenen Faizler
-73.871 -118.909
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-37.530 -30.663
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-319 -80
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-77.178 -69.229
Ödenen Vergiler
-21.710 -11.344
Diğer
-79.858 -122.176
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-111.384 30.211
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
72.402 -96.075
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-661 3.391
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-205.300 101.920
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
22.175 20.975
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
58.297 82.736
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.174 -11.086
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.174 -12.106
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
374
Diğer
646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-36.223 -171.712
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-171.712
Temettü Ödemeleri
5-5 -26.218
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-10.005
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.900 -100.062
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-1 13.557 113.619
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-2 26.457 13.557


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
102.276 104.871
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.276 104.871


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
26.295 14 26.309 13.067 352 13.419
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 26.295 14 26.309 13.067 352 13.419
Bankalar
3 26.443 14 26.457 13.205 352 13.557
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-148 -148 -138 -138
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.017.840 52.016 1.069.856 1.083.458 81.946 1.165.404
Krediler
1.604.082 296.497 1.900.579 1.640.444 248.275 1.888.719
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -586.242 -244.481 -830.723 -556.986 -166.329 -723.315
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 71.303 71.303 52.271 52.271
Satış Amaçlı
71.303 71.303 52.271 52.271
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.269 1.269 1.269 1.269
İştirakler (Net)
8 1.269 1.269 1.269 1.269
Konsolide Edilmeyenler
1.269 1.269 1.269 1.269
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 12.556 12.556 20.090 20.090
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 6.112 6.112 4.497 4.497
Diğer
6.112 6.112 4.497 4.497
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 9.720 9.720 9.051 9.051
VARLIKLAR TOPLAMI
1.145.095 52.030 1.197.125 1.183.703 82.298 1.266.001
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
3 583.171 583.171 765.145 765.145
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 281 281
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 0 0 281 281
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 1.058 1.058 8.287 8.287
KARŞILIKLAR
22.118 22.118 8.310 8.310
Çalışan Hakları Karşılığı
8 8.740 8.740 7.608 7.608
Diğer Karşılıklar
13.378 13.378 702 702
CARİ VERGİ BORCU
9 10.064 10.064 4.576 4.576
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 102.329 102.329 78.310 78.310
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 15.281 2.103 17.384 15.029 1.120 16.149
ÖZKAYNAKLAR
12 461.001 461.001 384.943 384.943
Ödenmiş Sermaye
126.500 126.500 126.500 126.500
Sermaye Yedekleri
10.577 10.577 10.419 10.419
Hisse Senedi İhraç Primleri
9.213 9.213 9.213 9.213
Diğer Sermaye Yedekleri
1.364 1.364 1.206 1.206
Kar Yedekleri
93.888 93.888 15.393 15.393
Yasal Yedekler
93.888 93.888 15.393 15.393
Kar veya Zarar
230.036 230.036 232.631 232.631
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
127.760 127.760 127.760 127.760
Dönem Net Kâr veya Zararı
102.276 102.276 104.871 104.871
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.195.022 2.103 1.197.125 1.264.881 1.120 1.266.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 508.138 630.541
Kredilerden Alınan Faizler
507.257 629.210
Bankalardan Alınan Faizler
881 1.331
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -97.197 -143.266
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-96.628 -135.175
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.593
Kiralama Faiz Giderleri
-569 -498
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
410.941 487.275
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-37.530 -30.663
Alınan Ücret ve Komisyonlar
310 3.173
Diğer
310 3.173
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
12 -37.840 -33.836
Diğer
12 -37.840 -33.836
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 26.501 15.706
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
281 3.020
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
26.220 12.686
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 9.742 9.541
FAALİYET BRÜT KÂRI
409.654 481.859
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -107.726 -215.434
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -12.676 -400
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-77.860 -69.229
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -81.258 -64.608
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
130.134 132.188
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 130.134 132.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -27.858 -27.317
Cari Vergi Karşılığı
-3.839
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-24.019 -27.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 102.276 104.871
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 102.276 104.871
Grubun Karı (Zararı)
102.276 104.871
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914368


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.