KAP ***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.04.2018 - 15:08
KAP ***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/02/2018 MDV Alımı, 08/02/2018 MDV satımı
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin 27/03/2018 tarih ve 29833736 -115.01 –E-3518 sayılı yazısında 08/02/2018 tarihli ‘Maddi duran varlık alımı' ve ‘Maddi duran varlık satımı' konulu özel durum açıklamalarında Değerleme raporu düzenlenmedi olarak ifade edilen gayrimenkul alım ve satım işlemleri için kuruldan yetki almış şirketler listesinde kayıtlı şirketlere hem alım, hem de satım işlemi için değerleme raporu yaptırılmasını,değerleme işlem aşamaları ve sonuçlarının II-17.1 Sayılı tebliğ 9.maddesi dokuzuncu fıkrası uyarınca Kap ta açıklanmasını istemektedir.
Her iki işleme ilişkin özel durum açıklamamız ve Raporlar ile ilgili aşamalar , sonuçları ve ek açıklamalarımız aşağıdadır.
ALIM 
Şirketimiz işlem öncesi  Kurulca listeye alınmış  yetkili değerleme şirketlerinden olan May Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ye  gayrimenkul değerlemesi yaptırmıştır.
İlgili şirket tarafından hazırlanan 11.01.2018 tarihli gayrimenkul değerleme raporunda iştirakimiz Gentaş Kimya San.Tic. Pazarlama A.Ş. (Gentaş Kimya) nin 08/02/2018 tarihli ÖDA'larımızda detayı verilen 1.200 m2 arsa ve üzerindeki 810 m2 fabrika binası  için 3.000.000 TL kıymet takdiri yapılmıştır.Raporun ‘değerlendirme ve sonuç kısmı aşağıda verilmiştir.
                              'NİHAİ DEĞER TAKDİRİ
                               MEVCUT İMAR DURUMU İTİBARI İLE
    PARSEL
    YÜZ ÖLÇÜMÜ
    M2 BİRİM FİYATI
    TOPLAM DEĞER

    Fabrika Değeri
    810 m2
    3.703 TL / m2
    +,- 3.000.000 TL

     
     
    TOPLAM YASAL DEĞERİ
    +,- 3.000.000 TL

     
     
    TOPLAM MEVCUT DEĞERİ
    +,- 3.000.000 TL

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen fabrikanın yerinde yapılan incelemesinde konumuna, büyüklüğüne, imar durumuna ve çevrede yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşullarındaki toplam mevcut  değeri için 3.000.000 TL (Üç milyon Türk Lirası ) kıymet takdir edilmiştir'./ şeklindedir.
Raporda ifade edilen değerin üzerine ilave pazarlık ve alınacak parselin mevcut parselimiz ile bütünlük oluşturmasının getireceği öngörülen ekonomik katma değer  amaçlanarak 3.300.000 TL ye anlaşılmıştır.
İşlemin bu tutar üzerinden yapılacak olması ve II-17.1 sayıl tebliğ 9.maddesi 2-a bendinde  belirlenen oranların altında olduğu için Gayrimenkul değerleme raporu da dikkate alınmış , fakat düzenlenmedi tercihi kullanılmıştır.
Bu sebepten dolayı  SPK ‘nun yukarıda bahsedilen yazısı gereği ikinci bir gayrimenkul değerlemesi yaptırılmamıştır.
SATIM
SPK nun yukarıdaki yazısı üzerine Gebkim Gebze Kimyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)deki satıma konu arsa için May gayrimenkul Değerleme A.Ş. ne değerleme raporu yaptırılmıştır.10.04.2018 tarih ve 2018 /Ö-026 sayılı raporun 6. Sonuç Kısmında
 
19.999 M2 X 675 TL/M2= 13.500.000 TL + KDV kıymet takdir edildiği belirtilmektedir.
Raporun 3.4.2  Maddesindeki görüş kısmı  açıklamasının  son cümlesinde
‘Bu maddeye göre taşınmaz üzerinde geri alım hakkı olması, taşınmazın satışına engel teşkil etmesinden dolayı söz konusu gayrimenkulün Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyüne alınmasına engel teşkil edeceği öngörülmektedir.‘
 ‘4.12.   Değerlemede Esas Alınan Benzer Satış Örneklerinin Tanım ve Satış Bedelleri İle Bunların Seçilmesinin Nedenleri kısmında 7 ayrı emlak firmasının verdiği emsal alınan bilgiler verilmiş , 8.paragraf ve son cümlesinde ise
- Gebkim OSB yönetimi ile görüşülmüş olup, parsel fiyatları hakkında bilgi alınmıştır. OSB yetkilisi ellerinde 2 adet parsel kaldığını belirtmiş, kendi parselleri için 1.500-TL/m2 istediklerini beyan etmiştir. Fakat çevrede yaptığımız araştırmalar neticesinde, diğer tahsisli boş parsel sahiplerinin serbest piyasada bu rakamın çok altında satış yapabileceği öngörülmüştür.Emsallerde istenen değerlerin pazar değerine yakın değerler olduğu varsayıldığı için emsal olarak kabul edilmiştir.' denilmektedir.
Raporun ‘4.14 Kısmında ‘Gayrimenkul ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun Analizi
Taşınmazın Takbis belgeleri raporumuzun ekinde sunulmuştur. Takbis belgesine göre parsel üzerinde geri alım hakkı ve satışı halinde OSB den uygunluk görüşünün alınması zorunluluğu mevcut olup, başka bir sınırlama bulunmamaktadır'  denilmektedir.
5.4   ‘Değerlemesi Yapılan Gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde, Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş
Değerlemesi yapılan taşınmaz üzerinde Kocaeli-Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi lehine geri alım hakkı olmasından dolayı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları portföyüne alınmasında sakınca olacağı öngörülmektedir. Ancak, Geri Alım Hakkı şerhi kaldırıldıktan sonra taşınmazın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları portföyüne alınmasında sakınca olmayacağı öngörülmektedir.'
5.5 ‘Değerleme İşlemini Olumlu ve Olumsuz Etkileyen Faktörler
Olumlu özellikler
-          OSB içerisinde yer alması,
-          3 tarafından caddeye cepheli olması,
-          Tek malikli olması,
-          İmarlı olması,
-          Ulaşımın toplu taşıma araçları ile sağlanması,
-          Tamamlanmış altyapı,
Olumsuz Özellikler
-          Genel ekonomik dengelerin gayrimenkul yatırımına olan talebi olumsuz yönde etkilemekte olması,
-          Eğimli bir zemin üzerinde yer alması,
-          Geri alım hakkı şerhi olması,
-          Yakın çevresinde aynı imar durumuna sahip çok sayıda boş parsel olması,
-          3. kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü istenmesi'  olduğu ifade edilmiştir.
2006 yılından bu yana katılımcısı olduğumuz Gebkim (V).Kimya İhtisas Organize Sanayi bölgesindeki  arsamız için 29.12.2016 tarihinde çıkartılan tapu suretinde Rayiç değer 2.887.350 TL ,Satış değeri olarak 946.336 TL , Geri alım hakkı 946.336 TL bedel ile OSB lehine kurulmuş olarak şerhler düşülmüştür. (ek 1)
 
Gebkim V.Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi nin  09.06.2017 – 501 sayılı Bölgemize ait tahsisleri yapılan parsellere yapılacak yatırımlar hk. Konulu yazısında da görüleceği üzere kısaca
(1)    Tahsis edilen arsa ile ilgili olarak
a)      Tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan ,
b)      Yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içinde üretime geçmeyen ,
katılımcılara yapılan tahsis , Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir. denilmektedir (ek 2)
 
Şirketimizin bu bölgede yatırım planı bulunmaması ,Gentaş Kimya nın ise bitişik parselde ve yatırımına  başlamış olması nedeni ile , İştirakimizin alım talebinin OSB Müteşebbis heyeti tarafından da uygun bulunması kararı ektedir. (ek-3)
 
4562 sayılı OSB Kanunu'nun 15.maddesinde arsa satışlarının müteşebbis heyetin belirleyeceği prensipler içinde ve OSB Yönetim Kurulu yetki ve sorumluluğu ile yapılabileceği, 18.maddede ise tahsis edilen arsaların amacı dışında kullanılamayacağı, tesis yatırımı tamamlanıp üretime geçmeden arsanın devir ve temlik edilemeyeceği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi gazetede yayımlanan OSB uygulama Yönetmeliğinin 108, 110 ve 111. Maddelerinde  ise kısaca söz konusu arsalarda yapı ruhsatını almayan , inşaata başlamayan, takiben 2 yıl içinde üretime geçmeyen OSB katılımcıları için yapılan tahsislerin OSB tüzel kişiliği tarafından iptal edileceği, iade yapılacak yerin OSB tüzel kişiliği olduğu açıkça belirtilmiştir.
 
Satışımızın fiyat tesbitinde ayrıca Dilovası Belediyesi rayiç değeri 210 TL/m2 iken ilave pazarlık ile 280 TL/m2 + KDV değerden işlem yapılmıştır.(29/12/2016 tarihli tapuda ifade edilen rayiç değer 2.887.350 TL / 19.999 m2 = 144,37 TL / m2 dir)
 
Gerek alım konusu yaptığımız gerekse de satım konusu yaptığımız her iki işlemde de
 
·         Alışımızda Tuzla daki tamamı şirketimize ait olan fabrika binasının mevcut arsa ve binamız ile birleşerek oluşturduğu bütünlüğün yaratacağı ekonomik katma değer,
·       Satışımızda arsanın OSB de yatırım amaçlı tahsis kapsamında olduğundan  yasal kısıtlamalara tabi ve OSB nin tapuda kayıtlı şerh düşülmüş fiyatından geri alım hakkının olması , bitişik parselde İştirakimiz olan Gentaş Kimya nın yatırıma başlamış olması ve OSB heyetinin ilgili arsanın iştirakimiz Gentaş Kimya ya devrine uygunluğu kararının bulunması,
·         Satışımızda Fiyatın belediye rayici olan 210 TL/m2  iken % 33 artırlarak 280 TL/m2 den tesbiti sonrası bulunan değerin  % 155 kar ile ve mevcut şartlarda en ideal alıcı olan iştirakimiz Gentaş Kimya ya devredilmesi,,
·         Tüm bu hususlar birlikte değerlendirilmiş , gerek alış gerekse de satış İşlem tutarlarının SPK tebliğlerinde belirlenen oranların altında olması nedeni ile alış ve satış işlemleri yapılmıştır.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
Saygılarımızla
 
GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC.A.Ş.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676405


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4390 Değişim: -0,19%
Düşük 8,4367 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,2473 Değişim: -0,23%
Düşük 10,2459 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
502,44 Değişim: 0,26%
Düşük 500,56 17.05.2021 Yüksek 503,51
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.