KAP ***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

12.06.2023 - 17:57
KAP ***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yönetim Kurulu tarafından genel sürdürülebilirlik politikası kabul edilmiş ve kamuya açıklanmış olup, her konu özelinde ayrıca politikaların hazırlanması için çalışmalar yapılacaktır. https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X 2022 yıllık faaliyet raporu / Proje Grupları Sayfa 50, 51
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 2023 yılı ilk yarısında kamuya açıklanması hedeflenmektedir.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyetlerinden bazılarının SKA’lar ile ilişkisi kamuya açıklanmış olup, her faaliyette bu konu göz önünde bulundurulmamıştır. 2023 yılından itibaren uygun faaliyetlerin SKA’lar ile ilişkisi açıklanacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065156
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Bu konulara ilişkin şirketimiz aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 2023 yılı ilk yarısında kamuya açıklanması hedeflenmektedir.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 2023 yılı ilk yarısında kamuya açıklanması hedeflenmektedir.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 2023 yılı ilk yarısında kamuya açıklanması hedeflenmektedir.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
B9. Çevresel göstergeler ((Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Sera Gazı Emisyonları Kapsam 1 çerçevesinde ölçülmüş olup, diğer konulara ilişkin çalışmaların önümüzdeki dönemde yapılması hedeflenmektedir. 2022 yılına ilişkin sürdürülebilrilik raporunda emisyonlar kamuya açıklanacaktır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Önümüzdeki dönemde bu yönde açıklamaların yapılması planlanmaktadır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılında ilk kez hesaplama yapılacak olup, önümüzdeki yıllarda karşılaştırmalı olarak kamuya açıklama yapılacaktır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Hedef belirlenmesi ilk yıl 2022 yılında yapılmıştır. İlerleme durumları önümüzdeki yıllarda kamuya açıklanacaktır. https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Ürünler dünyada uygulanan iyi üretim uygulamaları çerçevesinde üretilmekte olup bu standartlar ayrıca kamuoyuna açıklanmamıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Ürünler dünyada uygulanan iyi üretim uygulamaları çerçevesinde üretilmekte olup bu standartlar ayrıca kamuoyuna açıklanmamıştır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Rapor tarihi itibariyle açıklama yapılmamış olup, 2022 yılı Sürdürülebilirlik raporu ile birlikte açıklama yapılacaktır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065156
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz yenilenebilir enerji yatırımına bu yıl başlamış olup, önümüzdeki yıllarda bu kapsamda açıklamalar yapılacaktır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Enerjinin verimli kullanımına yönelik iyileştirme planları yapılmış olup, bunların sağladığı katkı kamuoyuna açıklanmamıştır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Rapor tarihi itibariyle açıklama yapılmamış olup, 2022 yılı Sürdürülebilirlik raporu ile birlikte açıklama yapılacaktır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Bu yönde herhangi bir açıklama yapılmamış olup, önümüzdeki dönemde açıklamaların yapılması değerlendirilecektir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz herhangi bir karbon vergisi düzenlemesine tabi değildir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde çalışan hakları dünyada ve ülkemizde uygulanan yasal düzenlemeler ve iyi uygulamalar çerçevesinde yönetilmekte olup, buna ilişkin politika kamuoyuna açıklanmamıştır.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirketimizde herhangi bir ayrımcılık gözetilmemekte olup, bu konuya ilişkin ayrıca politika oluşturulmamıştır. Önümüzdeki dönemde bu konuda politika oluşturulması konusunda çalışmaların yapılması değerlendirilecektir.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Rapor tarihi itibariyle bu konuda bir açıklama yapılmamış olup, önümüzdeki dönemde bu konularda açıklamaların yapılması değerlendirilecektir.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirketimizde çalışan hakları dünyada ve ülkemizde uygulanan yasal düzenlemeler ve iyi uygulamalar çerçevesinde yönetilmekte olup, buna ilişkin politika kamuoyuna açıklanmamıştır.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şikayet yönetimi ve uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş olup, insan kaynakları ve disiplin yönetmelikleri çerçevesinde çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiştir.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ancak kamuoyuna açıklanmamıştır. Önümüzdeki dönemde söz konusu politikaların kamuoyuna açıklanması değerlendirilecektir.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Rapor tarihi itibariyle söz konusu veriler kamuya açıklanmamış olup, sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna açıklanacaktır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.genilac.com.tr/ Yatırımcı İlişkileri > Raporlar > Politikalar
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X https://www.genilac.com.tr/raporlar
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet gösterilen sektör kuralları nedeniyle nihai tüketici ile doğrudan iletişime geçilememektedir. Bu nedenle ayrıca bir müşteri memnuniyeti politikası oluşturulmamıştır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Rapor tarihi itibariyle bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamış olup, önümüzdeki dönemde açıklama yapılması değerlendirilecektir.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Rapor tarihi itibariyle herhangi bir uluslararası standartta raporlama benimsenmemiş olup, 2023 içerisinde GRI standartlarında raporlama yapılmaya başlanacaktır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Rapor tarihi itibariyle herhangi bir prensip benimsenmemiş olup, önümüzdeki dönemde bu konudaki gelişmeler kamuoyuna açıklanacaktır.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Şirketimizde sürdürülebilirlik oluşumu 2022 yılının başından itibaren oluşturulmaya başlamış olup, henüz ilgili ilke doğrultusunda çalışma yapılmamıştır. önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlikhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158068


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.