KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.06.2023 - 15:41
KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 09.05.2023
Genel Kurul Tarihi 12.06.2023
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe GEDİZ
Adres Kütahya yolu 3.km Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Gediz/Kütahya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış,
2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması,yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili öneriisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,karara bağlanması ve onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - 2022 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - 2022 yılında yapılmış bulunan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılı içinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
14 - Dilek ve temenniler,
15 - Kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 OGK Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 OGK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2022 OGK Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
12 Haziran 2023 - Pazartesi GÜNÜ YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 12 Haziran 2023 - Pazartesi günü saat: 13:00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/06/2023 Tarih ve 86126965 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Fatma KARAKAYA (TC: *********) ve Mehmet SOYSAL (TC: ********) gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Mayıs 2023 tarih ve 10830 sayılı nüshasında, 09 Mayıs 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve 10 Mayıs 2023 tarihinde şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı, ve yine 10.05.2023 tarihinde 120309 Referans numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak olmadı.
Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 23.328.000,00.-TL Sermayesine tekabül eden 23.328.000 adet paydan 435.693,312.-TL sermayeye tekabül eden 435.693,312 adet payın asaleten, 351.032,00.-TL. sermayeye tekabül eden 351.032 adet payın elektronik ortamda tevdi edilen temsilciler, 9.263.595,444.-TL. sermayeye tekabül eden 9.263.595,444 adet payın temsilen olmak üzere toplam 10.050.320,756.- TL sermayeye tekabül eden 10.050.320,756 adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere ‘'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı'' bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin Yeminli Mali Müşavirinin ve 2022 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisi Adil ÖNER Bey hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.
E-Genel Kurul sistemini kullanan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Genel Kurula Elektronik ortamda katılımın bulunduğu EGK sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDESİ 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDESİ 2) Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DÖNMEZ, Toplantı 2. Başkanlığına İbrahim BAŞOL, Katipliğe Bayram Ali ÇOBAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Gökhan Bayram GÖKKAYA teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDESİ 3) 2022 Yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2022 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Başkanın Mesajının" okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Genel Kurulun oy birliği ile kabul edildi. Rapor özeti okundu. Okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı.
GÜNDEM MADDESİ 4) 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Görüş" kısmının okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu.Genel kurulun oybirliği ile kabul edildi. Raporun Görüş kısmı okundu, Denetçi Raporu Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
GÜNDEM MADDESİ 5) 2022 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile süreleri içerisinde Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Bilanço ve Gelir Tablosunun KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve "Ana Hesaplar Üzerinde Bilgi verilmesi" yazılı olarak teklif edildi. 2022 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Genel Kurula ana hesaplar üzerinde bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve tablolar Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
GÜNDEM MADDESİ 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı yapılan faaliyetlerinden dolayı, genel kurulda ayrı ayrı ibraya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 2022 yılı faaliyetleri için ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
GÜNDEM MADDESİ 7) 2022 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan
- 2022 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr 79.231.820 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr 59.767.083,68 TL'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre zorunlu karşılık olarak ayrılması gereken 621.859,88 TL Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kâr 59.145.223,80 TL'dir.
- Şirketimizin 105.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak üzere 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 59.145.223,80 TL dağıtılabilir kârdan ortaklarımıza %100 oranında 23.328.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 35.817.223,80 TL'nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, (ek-kâr dağıtım tablosu ek'tedir.)''
Önerisi Genel Kurula okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi. 2022 yılı Dönem Net Kârından 23.328.000,00 TL tutarın pay senedi olarak dağıtılması için Esas Sözleşmenin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılması konusunda yönetime yetki verilmesi görüşüldü. Oybirliği ile kabul edildi.Bu arada ortaklardan İbrahim SAKA söz aldı ilerleyen dönemde ortaklara nakit temettü şeklinde kar dağıtımı yapılmasını talep etti.
GÜNDEM MADDESİ 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile asil üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 90.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net:90.000,00.-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 12.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık Net: 10.000,00-TL ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Ortaklardan Durmuş Ali ARSLAN söz aldı ve yönetim kurulu üyelerinin bu şekilde huzur ücreti almalarını doğru bulduğunu ifade etti.
GÜNDEM MADDESİ 9) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge ile şirketin 2023 yılı Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ‘' Bağımsız Dış Denetim Firması'' olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine genel kurulun oy birliği ile izin verildi.
GÜNDEM MADDESİ 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 12) 2022 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 13) 2022 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2023 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Yönetim Kurulu Kararı ile alınmış bulunan 2023 yılı içerisinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. Toplamda bu güne kadar 364.000,00 TL tutarında bağış yapılmıştır. Sonrasında verilen yazılı önerge üzerine 2023 yılı içerisinde azami 1.500.000,00-TL'ye kadar bağış ve yardım yapabilmesi ve yıl içinde yapılmış bağış ve yardımların belirlenen tutar içinde kalması için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDESİ 14) Dilek ve Temennilerde ortaklardan İbrahim SAKA söz aldı ilerleyen dönemde ortaklara nakit temettü şeklinde kar dağıtımı yapılmasını talep etti.
GÜNDEM MADDESİ 15) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.
İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. Gediz/KÜTAHYA-12.06.2023 Saat:13:54


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022-OGKT TUTANAĞI-12.06.23.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun pdf kap 2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.06.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanak ve ekleri Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 82 ilan sıra no ile 13.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158299


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.481 Değişim: 0,02% Hacim : 86.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.414 30.05.2024 Yüksek 10.550
Açılış: 10.501
32,1940 Değişim: 0,04%
Düşük 32,1698 31.05.2024 Yüksek 32,2449
Açılış: 32,18
34,9369 Değişim: -0,07%
Düşük 34,8730 31.05.2024 Yüksek 34,9843
Açılış: 34,963
2.427,36 Değişim: 0,10%
Düşük 2.423,95 31.05.2024 Yüksek 2.429,95
Açılış: 2.424,88
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.