KAP ***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.08.2018 - 18:16
KAP ***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararına ve Tesciline İlişkin Bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 18.06.2018
Genel Kurul Tarihi 23.07.2018
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.07.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No :1 A Blok Yakacık, Kartal / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan ilişkili taraf ile imzalanan Devir Sözleşmesi, önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğuna ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi ile Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı, 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için, söz konusu pay devir işleminin ilk defa 08/12/2017 tarihli Yönetim Kurulu Karar tarihi itibarıyla kamuya açıklandığı tarih dikkate alınarak, 8Aralık2017-9Kasım2017 tarihler arasındaki 30 gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 1,37 TL olarak belirlendiğinin ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, ayrılma hakkı kullanım tarihleri olan 30Temmuz– 10Ağustos2018 tarihleri arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvurmaları gerektiğine ilişkin bilgi verilmesi,
4 - İştiraklerimizden Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 67.392.000 TL çıkarılmış sermayesinin %47,27'ne sahip olan Hakkı Gedik'in 31.858.942,40 TL nominal tutarlı dolaşımda bulunmayan paylarından 18.195.840 TL nominal tutarlı paylarının (şirket sermaye içindeki payı: %27) 35.000.000 TL (beher payın alış fiyatı 1,9235 TL) karşılığında satın alınmasına ilişkin imzalanan Devir Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.1 no.lu "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 7'inci maddesi uyarınca, söz konusu önemli nitelikteki işlem tanımına giren sözleşmenin yapılacak olağanüstü genel kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ILAN METNI.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ‘NİN 23.07.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI. GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 23.07.2018 günü, saat 09:30' da, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.07.2018 tarih ve 36012789 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 25.06.2018 tarih ve 9606 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 18.06.2018 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedikyatirimholding.com adresinde ve 21.06.2018 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 Adet hisseden 1.164.932,578 TL.lik sermayeye karşılık 1.164.932,578 adet hisse asaleten, 953.866,00 TL' lik sermayeye karşılık 953.866,00 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 2.118.798,578 TL.lik sermayeye karşı 2.118.798,578 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Tevfik Metin Ayışık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Tevfik Metin Ayışık' ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplatı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Lütfullah Çakmak'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Murat Esen'i ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu. 2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3-) Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan ilişkili taraf ile imzalanan Devir Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiği, genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleten pay sahiplenin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım süreci hakkında bilgi verildi. Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı ilgili Tebliğ'in "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri uyarınca, Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için, söz konusu pay devir işleminin ilk defa 08/12/2017 tarihli Yönetim Kurulu Karar tarihi itibarıyla kamuya açıklandığı tarih dikkate alınarak, 8 Aralık 2017- 9 Kasım 2017 tarihler arasındaki otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" baz alınarak hesaplanan 1,37 TL olarak belirlendiğinin ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, ayrılma hakkı kullanım tarihleri olan 30 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvurmaları gerektiğine ilişkin bilgi verildi. 4-) İştiraklerimizden Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 67.392.000 TL çıkarılmış sermayesinin %47,27'ne sahip olan Hakkı Gedik'in 31.858.942,40 TL nominal tutarlı dolaşımda bulunmayan paylarından 18.195.840 TL nominal tutarlı paylarının (şirket sermaye içindeki payı: %27) 35.000.000 TL (beher payın alış fiyatı 1,9235 TL) karşılığında satın alınmasına ilişkin imzalanan ve Önemli Nitelikteki İşlem tanımına giren Devir Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.1 no.lu "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 7'inci maddesi uyarınca, hissedarların onayına sunuldu ve Devir Sözleşmesi ve pay devri oybirliği ile Kabul edildi. 5-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GYHOL OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 GYHOL OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Gedik Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.07.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş ve aynı gün tescil için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurulmuştur.Tescil başvurusuna İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından "Gündemde tescile tabi husus bulunmamaktadır" şeklinde yanıt verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699736


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.