KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2019 - 18:45
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 25.03.2019
Genel Kurul Tarihi 25.04.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No : 1 A Blok Yakacık, Kartal / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2018 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesine,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GUNDEM ILANI GEDIK.pdf - İlan Metni
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI GEDIK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.04.2019 günü, saat 10:00 da, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.04.2019 tarih ve 43795399 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 29.03.2019 tarih ve 9798 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 25.03.2019 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedik.com adresinde ve 26.03.2019 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 67.392.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 67.392.000 Adet hisseden 64.090.028,512 TL.lik sermayeye karşılık 64.090.028,512 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğini, Bağimsiz Denetim Kuruluşu Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi Erkut Yavuz' un hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tevfik Metin Ayışık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Tevfik Metin Ayışık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Murat Esen'i, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kadircan Karadut'u ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan Hakkı Gedik vekili Abdullah Çakır şirketin son 5 yıllık bilançolarına bakıldığından şirketin karlılık durumunun dalgalı olmasının sebebini ve 2016 yılında zarar eden şirketin nasıl oluyor da 2018 yılında bu kadar kara geçtiğinin sebebinin açıklanmasını istediler. Faaliyet Raporunu Kabul etmediklerini ve yukardaki konularda çekinceleri olduğunu beyan ettiler.
4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan Hakkı Gedik vekili Abdullah Çakır yönetim kurulu faaliyet raporundaki söylemiş oldukları çekinceleri bu madde için de söylediklerini beyan ederek tutanağa yazılmasını talep ettiler.
5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan Hakkı Gedik vekili Abdullah Çakır şirketin son 5 yıllık bilançolarına bakıldığında 2016 yılında zarar var iken 2017 de kar 2017 de kar zikzaklı bir değişim olduğunu, Yaklaşık 20 milyon TL.ye yakın kar zarar eşitsizliğinin sebebinin açıklanmasını talep ettiler.
Cevaben Tevfik Metin AYIŞIK 2016 yılında Brexit ve Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz olayların ve yapılan yatırımların etkilerinden kaynaklandığını söyledi. 2017 ve 2018 yıllarında istikrarlı şekilde kar artışlarının sağlandığı, 2018 yılında bir önceki yıla göre %64 kar artışı gerçekleşmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda Finansal Tablolar 13.663.102,4 red oyuna karşılık 50.426926,112 kabul oyuyla, oyçokluğu ile Kabul edildi.
6-) 2018 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak Hakkı Gedik vekili Abdullah Çakır'ın 13.663.102,4 red oyuna karşılık oyçokluğu ile ibra edildiler.
7-) Yönetim Kurulu Üyelerine 2019 yılı için aylık net 2.400.00 TL ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
8-) 26.03.2019 tarih ve 1876 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,
" Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az %30 ispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.
Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır" şeklindeki 2019 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
8.1. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda hesaplanan 28.268.442,00 TL net dönem karından
8.2. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine gore hesaplanan 22.429.377,62 TL kardan, geçmiş yıl zararı olan 13.472.615,27 TL düşüldükten sonra %5 oranında 447.838,12 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
8.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2018 yılı dönem karından 8.347.633,32 TL ve olağanüstü yedek akçelerden 3.652.366,68 TL olmak üzere sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) % 17,8062678 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,178062678 TL Toplam 12.000.000. TL) temettünün nakit dağıtılmasına,
8.4. 863.040,00 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
8.5. 2018 yılı karından kalan tutar olan 18.448.639,65 TL nin olağanüstü yedek akçe ve 161.290,92 TL'nin özel yedek olarak ayrılmasına,
8.6. Nakit temettü dağıtımının, yasal işlemler sonrası 30.05.2019 tarihine kadar tamamlanmasına, 13.663.102,4 red oyuna karşılık 50.426.926,112 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
9-) 22.04.2019 tarih ve 1884 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 2019 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10-) Üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
11-) 2018 yılında 11.475,69 TL bağış veya yardım yapıldığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
12-) Yönetim Kurulumuzun 6 Aralık 2018 tarih ve 1845 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurusuna uygun olarak şirketimizin borsada işlem gören kendi paylarının (GEDİK), ekli Geri Alım Programı' nda belirlenen şekilde geri alımının yapılabilmesine, Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının, şirketimizin ödenmiş sermayenin %10'ununa denk gelen nominal tutarın 6.739.200 adet olarak belirlenmesine, herhangi bir taahhüt içermeyen alım yetkisi konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Yönetim Kurulunun bu kararı alırken herhangi bir fiyat hedefi ve beklentisi olmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
13-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GEDIK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 GEDIK HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 GEDIK GERI ALIM PROGRAMI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758084


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5288 Değişim: 0,05%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9932 Değişim: 0,31%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.436,15 Değişim: 0,03%
Düşük 2.431,37 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.