KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

29.02.2024 - 18:17
KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X 02.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) kapsamında, sürdürülebilirlik alanındaki politika ve prosedürlerini bu konuda öncü olan T.Garanti Bankası A.Ş. ile paralel yürütmekte olan Şirketimiz, çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarına başlamıştır. Garanti BBVA Factoring 'in, Türkiye’de karşı karşıya olduğu önemli sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını etkin biçimde tanımlamasını ve ele almasını desteklemektedir. 2023 yılı Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu başlığı altında 76.sayfadan itibaren yer verilmiştir.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 19.08.2014 tarihinde Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları ve 07.12.2015 tarihinde Garanti Etik ve Doğruluk İlkeleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak https://www.garantibbvafactoring.com adresinde yayınlanmıştır. 24.11.2023 tarihinde Garanti Yolsuzlukla Mücadele Politikası, 01.04.2019 tarihinde Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Politika Ve Prosedürler Uyum Programı, 05.08.2020 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ve 01.12.2022 tarihinde Çevre Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Şirket çalışanlarına web portalı (intranet) üzerinden duyurulmuştur. https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA Factoring Vazgeçilmez Değerlerinden yola çıkarak sürdürülebilirliği, çevreye ve topluma olumsuz etkileri en aza indirmenin yanında, müşterileri, çalışanları, hissedarları ve faaliyet gösterdiği yerlerdeki tüm kitleler ile uzun vadeli değerleri paylaşarak gelecek için güçlü ve başarılı bir iş modeli yaratma taahhüdü olarak tanımlamaktadır. 2023 yılı Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu başlığı altında 76.sayfadan itibaren yer verilmiştir.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılı sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çalışmalarında sorumlu komite ve üyeleri belirlenmiş, 22.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. 2023 yılı Faaliyet Raporu Komiteler ve Komite Toplantılarına katılım başlığı altında 41.sayfada yer verilmiştir.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X 2023 yılı Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu başlığı altında 76.sayfadan itibaren yer verilmiştir. 2023 yılı Faaliyet Raporu Komiteler ve Komite Toplantılarına katılım başlığı altında 41.sayfada yer verilmiştir.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Faaliyetlerini Garanti BBVA’ya ait binalarda sürdüren Garanti BBVA Factoring Garanti BBVA’ nın karbon ayak izi kapsamında uzun yıllardır yürüttüğü çalışmaları sonucunda karbon yoğunluğunda yıllar içinde önemli bir azalma sağladı. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin hayata geçirildiği 2012 yılından bu yana Garanti BBVA’nın karbon yoğunluğu %97 azaldı. 2023 yılı Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu başlığı altında 76.sayfadan itibaren yer verilmiştir.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA Factoring, iş planı ve uygulamalarını, teknolojik yenilikler, faaliyetlerinin çevresel ayak izinin yönetimi ve risk yönetimi sistemi kapsamında geliştirdiği sağlam bir çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi ile hayata geçirmeyi hedeflemektedir. 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünde 76.sayfadan itibaren yer verilmiştir.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Tedarik zincirimizi etik, sosyal ve çevresel faktörlerle bütünleştirmek amacıyla Tedarikçi Davranış İlkeleri Prosedürü Haziran 2019'da yürürlüğe girmiştir. https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevre Politikası, Garanti BBVA ve iştirakleri tarafından yürütülen tüm faaliyetlerde çevresel etkilerin belirlenmesi, olası olumsuz etkilere karşı önlemlerin alınması için yöntemlerin, yetkilerin ve sorumlulukların tanımlanması bağlamında, Eylül 2021 tarihli Sürdürülebilirlik Politikası, ilgili yasal düzenlemeler (2872 sayılı Çevre Kanunu ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği) ve ulusal / uluslararası standartlar (ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri, Sıfır Atık Yönetim Sistemi vb.) referans alınarak oluşturulmuştur. https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA Factoring’in Mart 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürdüğü Garanti BBVA Pendik Teknoloji Kampüs Binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen, yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan LEED’in, Gold sertifikasına sahiptir. 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünde 76.sayfadan itibaren yer verilmiştir.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Tedarik zincirimizi etik, sosyal ve çevresel faktörlerle bütünleştirmek amacıyla Tedarikçi Davranış İlkeleri Prosedürü Haziran 2019'da yürürlüğe girmiştir. https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik uyum kapsamında hazırlanan politikalar www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar başlığı altında yayınlanmıştır. 2023 yılı Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu başlığı altında 76.sayfadan itibaren yer verilmiştir.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikasının genel ilkelerine uygun şekilde bireylerin onuruna ve temel insan haklarına her zaman saygı gösterir. Bu taahhüt, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü Temel Çalışma Prensipleri gibi diğer uluslararası çerçeveleri başlangıç noktası olarak alır. https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Etik ve Doğruluk İlkeler 3.3 İnsanlara saygı maddesinde yer verilmiştir. https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Etik ve Doğruluk İlkeler 3.3 İnsanlara saygı maddesinde yer verilmiştir. https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Personel Yönetmeliğinde çalışan hakları yazılı olarak yer almaktadır. 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünde 85.sayfadan itibaren yer verilmiştir.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Grubumuzun tüm çalışanları intranet üzerinde bulunan “Sor, Paylaş, Öner” platformundan tüm sorularını sorabilir, şikayetlerini paylaşabilir ve önerilerini dile getirebilir. Tüm çalışanlara açık bu platform üzerinden sorulan tüm sorular yine aynı mecradan şeffaf bir şekilde yanıtlanır/yayınlanır. 2023 yılı Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu başlığı altında 85.sayfadan itibaren yer verilmiştir.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA grubu (“Grup”) politikalarına uyum kapsamında hazırlanan “Garanti BBVA Faktoring İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” 17 Kasım 2023 tarih ve 49 sayılı yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA grubu (“Grup”) politikalarına uyum kapsamında hazırlanan “Garanti BBVA Faktoring Kişisel Verilerin Saklanması ve İşlenmesi Politikası” 2 Haziran 2023 tarih ve 31 sayılı yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA grubu (“Grup”) politikalarına uyum kapsamında hazırlanan “Garanti BBVA Faktoring Etik ve Doğruluk İlkeleri Politikası” 30 Ocak 2023 tarih ve 3 sayılı yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, Temmuz 2021 yılında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Garanti BBVA Grubu'nun kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin ilkelerini, yönergelerini,taahhütlerini vurgulamayı ve bunları şirket ile toplumun önceliklerine uyarlamayı amaçlar. https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Eğitim platformumuz Garanti Kampüs aracığılı ile Sürdürülebilirlik kapsamında on dört farklı eğitim hazırlanmış ve çalışanlara açılmıştır. https://kampusgarantibbva/
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri Memnuniyeti Kalite Politikası mevcuttur ve Müşteri Memnuniyeti Yönetmeliği, bu konuda yapılan tüm çalışmaların, Garanti BBVA Factoring vizyon, misyon, vazgeçilmez değerlerine, Müşteri Memnuniyeti Kalite Politikasına uygunluğunun sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve yılda iki kez hazırlanan Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu ile pay sahipleri ile yapılan görüşmeler açıklanmaktadır. Ayrıca çeyrek dönemlerde Genel Müdür sunumu ile Şirket Çalışanları ile birlikte değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. BBVA Holding'in dönemsel üst düzey bilgilendirme toplantı ve sunumları tüm çalışanlara açık canlı yayınlar ile yapılmaktadır. 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünde 82.sayfadan itibaren yer verilmiştir.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Yıllık ve ara dönem finansal tablolara ilişkin 2 no.lu dipnot altında açıklanmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243116
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Eğitim platformumuz Garanti Kampüs aracılığı ile Sürdürülebilirlik kapsamında on dört farklı eğitim hazırlanmış ve çalışanlara açılmıştır. https://kampusgarantibbva/http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253078


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: 0,00% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 16.04.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,4414 Değişim: 0,09%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4890
Açılış: 32,411
34,4577 Değişim: -0,11%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.484,21 Değişim: 0,04%
Düşük 2.477,22 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.