KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.01.2021 - 19:15
KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
17 79.500 -657 -657 134.078 -57.376 155.545
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-16.030 -16.030 -16.030
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
2.5 -16.030 -16.030 -16.030
Yeni Bakiye
79.500 -657 -657 134.078 -16.030 -73.406 139.515
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 31 24.438 24.469
Kar Dağıtımı
-57.376 57.376
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-57.376 57.376 57.376
Diğer
-57.376 57.376 -57.376
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -626 -626 76.702 -16.030 8.408 163.984
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -626 -626 76.702 8.408 163.984
Yeni Bakiye
79.500 -626 -626 76.702 8.408 163.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-544 -544 50.150 49.606
Kar Dağıtımı
8.408 -8.408
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
8.408 -8.408
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -1.170 -1.170 85.110 50.150 213.590


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 309.468 375.828
FAKTORİNG GELİRLERİ
309.468 375.828
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
297.653 368.204
İskontolu
170.684 216.882
Diğer
126.969 151.322
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.815 7.624
İskontolu
4.516 165
Diğer
7.299 7.459
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -189.506 -263.863
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-161.436 -176.025
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-417 -556
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-26.190 -80.449
Diğer Faiz Giderleri
-706 -8
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-757 -6.825
BRÜT KAR (ZARAR)
119.962 111.965
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -49.316 -50.828
Personel Giderleri
-30.025 -29.185
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-813 -854
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-18.378 -20.671
Diğer
-100 -118
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
70.646 61.137
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 151.683 59.528
Bankalardan Alınan Faizler
691 1.945
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.689 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
345 0
Türev Finansal İşlemler Karı
5.539 3.185
Kambiyo İşlemleri Karı
131.576 44.876
Diğer
11.843 9.522
KARŞILIK GİDERLERİ
-97.990 -65.701
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
21 -97.450 -64.951
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-540 -750
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -59.668 -23.933
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-252 -480
Kambiyo İşlemleri Zararı
-59.247 -23.453
Diğer
-169 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
64.671 31.031
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.671 31.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -14.521 -6.593
Cari Vergi Karşılığı
378 849
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-14.899 -7.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
50.150 24.438
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
50.150 24.438
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 4.438
Ana Ortaklık Payları
50.150 20.000
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 23 0,63081800 0,30739600


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
105.696 107.473
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
288.999 376.397
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-181.134 -273.755
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.686 10.063
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7.3 4.634 3.959
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-46.965 -47.662
Ödenen Vergiler
-3.420 -8.014
Diğer
30.896 46.485
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-635.462 398.389
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-695.407 135.979
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.959 -15.937
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-7.314 -4.742
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.869 7.476
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
74.944 262.086
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-17.513 13.527
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-529.766 505.862
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-221 -22
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 48 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 -39.663 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
10 -8.008 -6.938
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-47.844 -6.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
811.316 966.316
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-234.020 -1.471.596
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.550 -2.923
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
573.746 -508.203
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.868 1.453
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4 -7.848
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.842 19.778
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 11.846 11.930


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
50.150 24.438
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-544 31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-544 31
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-680 39
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
136 -8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.606 24.469


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 2.258 10.147 12.405 1.511 10.331 11.842
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 39.661 9 39.670 0 7 7
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1 1.921 0 1.921
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 2.081.449 707.398 2.788.847 1.669.668 435.088 2.104.756
Faktoring Alacakları
6.1 2.086.089 708.240 2.794.329 1.658.307 432.099 2.090.406
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.010.724 163.041 1.173.765 917.390 143.866 1.061.256
Diğer Faktoring Alacakları
1.075.365 545.199 1.620.564 740.917 288.233 1.029.150
Takipteki Alacaklar
6.2 118.959 13.281 132.240 150.872 188.885 339.757
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6.3 -123.599 -14.123 -137.722 -139.511 -185.896 -325.407
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 5.054 5.054 5.254 5.254
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 11.244 11.244 9.424 9.424
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 3.420 3.420 8.014 8.014
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 43.661 43.661 58.424 58.424
DİĞER AKTİFLER
10 5.788 542 6.330 3.582 313 3.895
ARA TOPLAM
2.194.456 718.096 2.912.552 1.755.877 445.739 2.201.616
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 11 11 0 11
Satış Amaçlı
11 11 11 0 11
VARLIKLAR TOPLAMI
2.194.467 718.096 2.912.563 1.755.888 445.739 2.201.627
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.449.664 638.026 2.087.690 1.590.602 414.529 2.005.131
FAKTORİNG BORÇLARI
6.1 639 2.647 3.286 507 10.093 10.600
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 3.716 1.156 4.872 2.174 2.379 4.553
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 582.026 0 582.026
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2 252 0 252
KARŞILIKLAR
14 12.425 737 13.162 9.712 535 10.247
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.1 10.758 0 10.758 8.134 0 8.134
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
14.2 1.667 737 2.404 1.578 535 2.113
CARİ VERGİ BORCU
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 5.565 2.120 7.685 3.234 3.878 7.112
ARA TOPLAM
2.054.287 644.686 2.698.973 1.606.229 431.414 2.037.643
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 213.590 213.590 163.984 163.984
Ödenmiş Sermaye
79.500 79.500 79.500 79.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.170 -1.170 -626 -626
Kar Yedekleri
85.110 85.110 76.702 76.702
Yasal Yedekler
10.757 10.757 9.205 9.205
Olağanüstü Yedekler
74.353 74.353 67.497 67.497
Kar veya Zarar
50.150 50.150 8.408 8.408
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-16.030 -16.030
Dönem Net Kâr veya Zararı
50.150 50.150 24.438 24.438
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.267.877 644.686 2.912.563 1.770.213 431.414 2.201.627


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
976.463 586.068 1.562.531 510.529 475.216 985.745
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.369.693 82.358 1.452.051 796.979 187.087 984.066
ALINAN TEMİNATLAR
25.1 78.474 33.121.183 33.199.657 291.821 23.150.443 23.442.264
VERİLEN TEMİNATLAR
25.2 674.485 16.429 690.914 654.196 128 654.324
TAAHHÜTLER
25.3 39.787 39.787
Cayılamaz Taahhütler
39.787 39.787
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
25.4 48.801 46.245 95.046
Alım Satım Amaçlı İşlemler
48.801 46.245 95.046
Swap Alım Satım İşlemleri
48.801 46.245 95.046
EMANET KIYMETLER
25.5 1.336.686 228.349 1.565.035 784.598 173.167 957.765
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.524.389 34.080.632 38.605.021 3.038.123 23.986.041 27.024.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905071


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.711 Değişim: -0,27% Hacim : 32.004 Mio.TL Son veri saati : 11:32
Düşük 10.711 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8799 Değişim: 0,21%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1934 Değişim: -0,04%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.502,26 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.