KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.07.2019 - 18:30
KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -657 -657 134.078 0 -57.376 155.545
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-16.030
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
2.5 -16.030
Yeni Bakiye
79.500 -657 -657 134.078 -16.030 -57.376 139.515
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.312 28.312
Kar Dağıtımı
-57.376 57.376
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
57.376
Diğer
-57.376 57.376 57.376
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -657 -657 76.702 -16.030 28.312 167.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 216.676 98.544
FAKTORİNG GELİRLERİ
216.676 98.544
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
212.742 96.585
İskontolu
113.668 56.977
Diğer
99.074 39.608
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.934 1.959
İskontolu
78 37
Diğer
3.856 1.922
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -158.199 -72.689
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-95.881 -43.512
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-285 -134
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-56.104 -26.763
Diğer Faiz Giderleri
-8 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.921 -2.280
BRÜT KAR (ZARAR)
58.477 25.855
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -24.020 -12.036
Personel Giderleri
-14.684 -7.418
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-507 -201
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-8.730 -4.408
Diğer
-99 -9
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
34.457 13.819
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 47.126 19.624
Bankalardan Alınan Faizler
1.905 1.273
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
3.185 0
Kambiyo İşlemleri Karı
33.859 16.054
Diğer
8.177 2.297
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -25.739 -9.774
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-24.926 -9.311
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-813 -463
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -19.108 -12.081
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-480 9
Kambiyo İşlemleri Zararı
-18.628 -12.090
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
36.736 11.588
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.736 11.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -8.424 -2.646
Cari Vergi Karşılığı
-7.514 -1.126
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-910 -1.520
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
28.312 8.942
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
28.312 8.942
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.141 1.624
Ana Ortaklık Payları
23.171 7.318
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 23 0,35612116 0,11247799
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
41.681
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
223.015
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-171.529
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.827
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6.3 2.908
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-22.586
Ödenen Vergiler
-6.264
Diğer
12.310
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
68.406
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
655.779
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.125
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-2.615
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.139
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-582.504
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.268
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
110.087
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
8 -3.627
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.627
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
966.316
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.075.195
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-108.879
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.421
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-998
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.778
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 18.780


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.312 8.942
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.312 8.942


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 1.768 16.986 18.754 3.704 16.074 19.778
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 7 7 0 6 6
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1 0 0 0 0 1 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 1.281.663 345.301 1.626.964 1.866.604 468.432 2.335.036
Faktoring Alacakları
6.1 1.259.195 333.416 1.592.611 1.825.957 453.153 2.279.110
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
810.045 72.759 882.804 761.225 118.681 879.906
Diğer Faktoring Alacakları
449.150 260.657 709.807 1.064.732 334.472 1.399.204
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
6.2 149.809 172.920 322.729 148.612 158.257 306.869
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6.3 -127.341 -161.035 -288.376 -107.965 -142.978 -250.943
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 6.140 0 6.140 1.735 0 1.735
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 8.789 0 8.789 7.638 0 7.638
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 64.964 0 64.964 61.683 0 61.683
DİĞER AKTİFLER
10 6.778 325 7.103 7.811 361 8.172
ARA TOPLAM
1.370.102 362.619 1.732.721 1.949.175 484.874 2.434.049
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 0 11 11 0 11
Satış Amaçlı
11 0 11 11 0 11
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.370.113 362.619 1.732.732 1.949.186 484.874 2.434.060
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 824.014 333.993 1.158.007 1.277.797 481.965 1.759.762
FAKTORİNG BORÇLARI
6.1 711 12.016 12.727 2.238 13.104 15.342
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 1.839 3.300 5.139 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 372.054 0 372.054 485.126 0 485.126
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2 0 0 0 0 61 61
KARŞILIKLAR
14 8.270 515 8.785 6.888 493 7.381
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.1 6.551 0 6.551 5.392 0 5.392
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
14.2 1.719 515 2.234 1.496 493 1.989
CARİ VERGİ BORCU
9 2.099 0 2.099 3.959 0 3.959
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 3.713 2.381 6.094 4.243 2.641 6.884
ARA TOPLAM
1.212.700 352.205 1.564.905 1.780.251 498.264 2.278.515
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 167.827 0 167.827 155.545 0 155.545
Ödenmiş Sermaye
79.500 0 79.500 79.500 0 79.500
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-657 0 -657 -657 0 -657
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
76.702 0 76.702 134.078 0 134.078
Yasal Yedekler
9.205 0 9.205 9.205 0 9.205
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
67.497 0 67.497 124.873 0 124.873
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
12.282 0 12.282 -57.376 0 -57.376
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-16.030 0 -16.030 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
28.312 0 28.312 -57.376 0 -57.376
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.380.527 352.205 1.732.732 1.935.796 498.264 2.434.060


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.043.995 456.386 1.500.381 854.530 514.879 1.369.409
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
867.791 50.766 918.557 775.409 77.708 853.117
ALINAN TEMİNATLAR
25.1 160.703 24.538.034 24.698.737 179.853 25.570.326 25.750.179
VERİLEN TEMİNATLAR
25.2 680.026 452 680.478 1.262.391 765 1.263.156
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
25.3 0 0 0 0 185.729 185.729
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 185.729 185.729
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 185.729 185.729
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
25.4 704.222 132.438 836.660 608.226 107.754 715.980
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.456.737 25.178.076 28.634.813 3.680.409 26.457.161 30.137.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777075


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,90% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,2024 Değişim: 0,07%
Düşük 32,1477 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
35,0133 Değişim: 0,07%
Düşük 34,9470 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.513,08 Değişim: 0,11%
Düşük 2.508,02 21.05.2024 Yüksek 2.517,63
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.