KAP ***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

01.03.2024 - 20:30
KAP ***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Çift yönlü önceliklendirme analizi yöntemi ile Garanti BBVA öncelikli konularını belirlemiştir. Önceliklendirme analizine bağlı olarak ise ÇSY ile bağlantılı risk ve fırsatlar tanımlanmıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 68-81
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA'nın politikaları kurumsal internet sitesi aracılığı ile halka açık olarak yayımlanmaktadır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar-liste/Politikalar/442/6846/0
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA ÇSY politikaları ile uyumlu şekilde kısa ve uzun vadeli hedeflerini halka açık beyan eder. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 68-81 ve 174-195
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri ve komite sorumlulukları kurumsal internet sitesi aracılığı ile halka açık olarak yayımlanmaktadır. Kurumsal Internet Sitesi -https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Sorumlu-Bankacilik-Komitesi/1089/5362/0
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu'na faaliyetleri hakkında bilgi vermek ile sorumludur. Kurumsal Internet Sitesi -https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Sorumlu-Bankacilik-Komitesi/1089/5362/0
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY bağlantılı taahhütler kurumsal internet sitesi aracılığı ile halka açık olarak yayımlanmaktadır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/detay/Taahhutler/1999/9212/0
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY Kilit Performans Göstergeleri ve yıllık takibi kurumsal internet sitesi aracılığı ile halka açık olarak yayımlanmaktadır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Cevresel-Performans-Gostergeleri.pdf
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X İlgili faaliyetler banka entegre raporları aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 174-195
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X İlgili performans, hedef ve eylem metrikleri entegre raporlar aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 174-195
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı entegre raporlar aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 92-105
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X İlgili metrikler entegre raporlar aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 34-37
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Belirlenen ÇSY Kilit Performans Göstergeleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmakta ve entegre raporlar aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 282-291
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Garanti BBVA, 2012 yılında doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerini sistematik bir şekilde yönetmek amacıyla, ISO 14001 Sertifikası ile belgelendirilmiş olan Çevre Yönetimi Sistemi (ÇYS)’ni kurmuştur. Politikalar doğrultusunda alınan aksiyonlar ise entegre raporlar aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 174-195
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Takip edilen kilit performans göstergelerinin raporlama kapsamı ve metotları entegre raporlar aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 294-299
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterleri entegre raporlar aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 304-319
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Çift yönlü önceliklendirme analizi yöntemi ile Garanti BBVA öncelikli konularını belirlemiştir. Önceliklendirme analizine bağlı olarak ise ÇSY ile bağlantılı risk ve fırsatlar tanımlanmıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 68-81
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların yönetime dair banka yaklaşımı entegre raporlar aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. Tedarikçi Davranış İlkeleri'ne ise banka kurumsal internet sitesi aracılığı ile ulaşılabilmektedir. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 170-191 Kurumsa Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Tedarikci-Davranis-Ilkeleri/1547/7095/0
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA katkıda bulunduğu politikalar/görüş bildiri sayısını entegre raporlar aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. 2023 Integrated Annual Report pages 174-195
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA çevresel performans göstergelerini yıllık olarak takip etmekte ve paydaşları ile paylaşmaktadır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Cevresel-Performans-Gostergeleri.pdf
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları entegre raporlarda Finansal Olmayan Veriler için Raporlama Kılavuzu bölümünde yer almaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 282-295
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel performans göstergeleri yıllık periyotta raporlanmaktadır Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Cevresel-Performans-Gostergeleri.pdf
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Kısa ve uzun vadeli hedefler ve ilerleme durumu entegre raporlar aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. 2023 Integrated Annual Report pages 174-195
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA, sürdürülebilirlik strateji kapsamında iklim krizi ile mücadele ve kapsayıcı büyüme konularını önceliklendirmektedir. Her iki konudaki eylemler de entegre raporlar aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 174-195
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA Sürdürülebilir Finans Standart'ı çerçevesinde çevreye ve topluma pozitif etki oluşturma tanımlarını belirlemiştir. Bankanın sürdürülebilir olarak tanımladığı ürün/kredi sayısını entegre raporlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 22023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 174-195
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Tedarikçi Davranış İlkeleri'ne banka kurumsal internet sitesi aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Banka ayrıca Net-Sıfır Bankacılık Birliği ile taahhüt ettiği en geç 2050'de karbon nötr olma hedefi doğrultusunda 2030 yılı ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini belirli sektörler özelinde belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Kurumsal İnternet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Tedarikci-Davranis-Ilkeleri/1547/7095/0 Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbva.com.tr/kurumsal-iletisim/karbonsuzlasma-hedefleri 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 176-200
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı faydalar entegre raporlar aracılığı ile halka açık olarak paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 182-184
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Enerji tüketim verileri Çevresel Performans Göstergeleri kapsamında paydaşlar ile paylaşılmıştır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Cevresel-Performans-Gostergeleri.pdf
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Enerji üretim verileri Çevresel Performans Göstergeleri kapsamında paydaşlar ile paylaşılmıştır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Cevresel-Performans-Gostergeleri.pdf
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji sertifikasına sahip üreticilerden tedarik etmektedir. Banka aynı zamanda kendi yerleşkelerinde ve ATM'lerinde güneş enerji potansiyelini de değerlendirmektedir. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 174-195
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri Çevresel Performans Göstergeleri kapsamında paydaşlar ile paylaşılmıştır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Cevresel-Performans-Gostergeleri.pdf
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Enerji verimliliği projeleri yapılmakta ve elde edilen azaltım miktarı kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 174-195
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel performans göstergeleri yıllık periyotta raporlanmaktadır Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Cevresel-Performans-Gostergeleri.pdf
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA karbon fiyatı uygulaması Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları'nda açıklanmıştır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/CSKP-kisa-versiyon.pdf
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde satın alınan karbon kredisi entegre raporlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 174-195
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA karbon fiyatı uygulaması Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları'nda açıklanmıştır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/CSKP-kisa-versiyon.pdf
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel performans göstergeleri yıllık periyotta raporlanmaktadır Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Cevresel-Performans-Gostergeleri.pdf
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Hakları Beyanı, İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Politikaları kurumsal internet sitesi aracılığı ile paydaşlar ile paylaşılmaktadır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İnsan Hakları Beyanı ve Tedarikçi Davranış İlkeleri ile Garanti BBVA yaklaşımı kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Kurumsal Internet Sitesi- https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0 Kurumsa Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Tedarikci-Davranis-Ilkeleri/1547/7095/0
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda banka yaklaşımı entegre raporlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 22023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 174-195
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA İnsan Hakları Beyanı üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Kurumsal internet sitesi ile ilgili politikalar kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kurumsal Internet Sitesi: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Calisan-Tazminat-Politikasi/702/2332/0 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X İlgili mekanizmalar entegre raporlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 41, 107 ve 108
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik faaliyetler entegre raporlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 134-157
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kurumsal internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Is-Sagligi-ve-Guvenligi-Politikasi/1972/9139/0
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler entegre raporlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 265-272
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları kurumsal internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kisisel-Verilerin-Korunmasi-ve-Islenmesi-Politikasi/1821/8303/0
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri kurumsal internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Kurumsal Internet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X İlgili konulardaki çalışmalar entegre raporlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 92-109 ve 174-191
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Garanti BBVA çalışanlarına ilgili konularda eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 134-157
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Garanti BBVA'nın ilgili konulardaki yaklaşımı entegre raporlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 68-108 ve 156-167
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Paydaşlarla yürütülen iletişim hakkında bilgiler entegre raporlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 68-81
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Benimsenen uluslararası raporlama standartları entegre raporlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 14-15
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Uluslararası & yerel girişimlere katılım durumu kurumsal internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır Kurumsal İnternet Sitesi - https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/detay/Uluslararasi-Yerel-Girisimlere-Katilim/483/1606/0
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Garanti BBVA'nın yer aldığı sürdürülebilirlik endeksleri detayları entegre raporlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 174-195
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Çift yönlü önceliklendirme analizi yöntemi ile Garanti BBVA öncelikli konularını belirlemiştir. Önceliklendirme analizine bağlı olarak ise ÇSY ile bağlantılı risk ve fırsatlar tanımlanmıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 174-195
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Sürdürülebilirlikle ilgili inisiyatiflere katılım, üyelikler ve katkıda bulunulan sürdürülebilirlik çalışma grupları entegre raporlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 174-195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254094


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.