KAP ***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

01.03.2024 - 20:29
KAP ***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Garanti BBVA Yatırımcı ilişkileri 2023 yılında yüz yüze veya sanal ortamda olarak toplamda 13 yatırım konferansı ve roadshow’a katıldı ve 167 yatırım fonuyla görüştü.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur. Garanti BBVA Esas Sözleşmesi’nde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olup, pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 438. maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen bilgi alma veya inceleme hakkını daha önce kullanmış olmak koşuluyla, pay sahipliği haklarını kullanmak adına belirli olayların açıklığa kavuşturulması için özel denetim yapılmasını, gündemde yer almasa dahi genel kuruldan talep etme hakkına sahiptir. Bu döneme kadar Garanti BBVA'ya özel denetçi tayini konusunda iletilen bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talebin ulaşması durumunda Banka, söz konusu özel denetim hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması için azami özen gösterecektir.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137485
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
"Sunulmuştur. İlgili web site linki: Türkçe: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 İngilizce: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/en/environment-social-governance/Ordinary-General-Shareholders-Meetings/Annual-General-Meeting/102/0/0 "
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/449/1562/0
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265119
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
"Esas sözleşme hükmü bulunmamakla beraber, Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder. Nitekim genel kurul çağrısında bu davete açıkça yer verilmektedir. "
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
"Genel Kurul toplantıları, ilgili mevzuatın öngördüğü mecra ve yerlerde pay sahiplerine açık tutulmakta olup, 2023 yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantısında medya katılımı olmamıştır. Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder."
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İmtiyazlı oy bulunmamaktadır
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 85,97
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kar-Dagitim-Politikasi/446/1559/0
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
"Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2022 hesap yılı Bilanço Karına iliskin teklif 13.04.2023 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bankamızın 2022 yılında vergi sonrası 58.509.157.847,37.- Türk Lirası TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin ""Karın Taksimi"" başlıklı 45. maddesine uygun olarak ortaklarımıza nakit brüt 8.776.373.677,11.- TL temettü dağıtılmasına, dağıtıma 14 Nisan 2023 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir. Aşağıdaki linkte yer alan dokumanın 6. maddesinde konuya ilişkin açıklama yer almaktadır. https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Genel-Kurul-Toplanti-Tutanagi-2023.pdf"
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137485
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
13/04/2023 0 % 89,95 % 0,001 % 99,999 "Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal Ve Yönetişim > Yönetişim > Olağan Genel Kurul Toplantılarıı https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0" "Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa >Çevresel, Sosyal Ve Yönetişim > Yönetişim > Olağan Genel Kurul Toplantıları https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0" https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 858 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137485


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Denetim-Komitesi/793/3242/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
"Bankacılık mevzuatı kapsamında Kredi ve Risk Komiteleri hakkında bilgi için: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/Komitelerliste/ Komiteler/416/0/0"
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/0
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Finansal Değer, sayfa: 112
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
"Ücretlendirme politikası Yatırımcı İlişkileri websitesi ""Çevresel, Sosyal ve Yönetişim"" Başlığı altındaki politikalarda yayımlanmıştır. İlgili bağlantı: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0"
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Mali Haklar, Sayfa: 223
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 75 2 2


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 24 Mayıs 2023 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu’nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir. 1 Haziran 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu bu konuda bilgilendirilmiştir.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Bankamızın 31 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat uyarınca, Denetim Komitesi’nin görüş, öneri, değerlendirme ve benzeri işlemlerine dayalı olmak üzere Risk Komitesi’ne devredilen “Risk Yönetimi” görevleri hariç, iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumlulukların Denetim Komitesi’ne verilmesine karar verilmiştir. Bankamızın 31 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile Sn. M. Cüneyt Sezgin'in yerine ilgili mevzuat uyarınca Uyum Biriminin fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Avni Aydın Düren'in atanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Bankamızın 3 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat uyarınca, 31.05.2021 tarihi itibariyle KKTC Ülke Müdürlüğü İç Sistemler Sorumlusu görevinden ayrılan Sn. M. Cüneyt Sezgin’in yerine 31.05.2021 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Aydın Düren’in atanmasına karar verilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2023'de: 25
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Bölüm: İç Sistemler Yönetişimi, Sayfa 232
Yönetim kurulu başkanının adı
Süleyman Sözen
İcra başkanı / genel müdürün adı
Recep Baştuğ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür ayrı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
KAP duyurusu bulunmamaktadır. Banka sermayesi 4,2 milyar TL olup, Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile ilgili bireysel sorumlukları için 110 milyon Avro limit ile Yönetici Sorumluluk teminatı sağlanmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Banka kurum içinde cinsiyet eşitliğinin ve eşit temsilin sağlanması için farklı uygulamalar ve politikalara sahiptir. Garanti BBVA çalışanlarının %56’sını oluşturan kadınlar, aynı zamanda orta ve üst düzey yönetici rollerinin %40’ını oluşturuyor. 2022 yılında puanını kapsayıcı çalışma kültürü oluşturmak konusunda attığı adımlarla, esnek çalışma ortamı yenilikleriyle, azalan kadın-erkek maaş farkı ile puanını 89.06’ya yükselterek 7 yıldır üst üste Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksinde yer alan Türkiye’den tek banka olmaya devam ettik. Sosyal taahhütlerimizin yanında zorunlu toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleriyle çalışanlarımızın eşitlik alanındaki farkındalıklarını güçlendiriyoruz. Bu 08 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikası ile 2025 yılının sonuna kadar Yönetim Kurulu’nun %25’inin kadın üyelerden oluşması hedeflenmektedir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 kadın üye %18'lik dilimi temsil etmektedir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Süleyman Sözen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/05/1997 - - Evet (Yes)
Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ergun Özen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/05/2003 - - Evet (Yes)
Dr. M. Cüneyt Sezgin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/06/2004 - - Evet (Yes)
Sema Yurdum İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/04/2013 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Jaime Saenz De Tejada Pulido İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/10/2014 - - Evet (Yes)
Pablo Alfonso Pastor Muñoz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2021 - - Evet (Yes)
Recep Baştuğ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/09/2019 - - Evet (Yes)
Rafael Salinas Martinez de Lecea İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/05/2017 - - Evet (Yes)
Avni Aydın Düren İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/06/2020 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mevhibe Canan Özsoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/04/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124574 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal, Yönetişim > Yönetişim > Politikalar > Çalışan Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
136
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Garanti BBVA Uyum Müdürlüğü (ilgili komite: Etik ve Doğruluk Komitesi)
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
“Garanti BBVA Etik Bildirim Hattı” etikbildirim@garantibbva.com.tr 0 216 662 5156
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından her yıl düzenli olarak takip edilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
"İnsan kaynakları beyanı ve İnsan kaynakları politikası Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0"
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan kaynakları politikası ile Etik ve Doğruluk ilkelerine Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
"İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Garanti BBVA İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşturulmasından, yaygınlaştırılmasından, ilkelerin, kuralların, prosedürlerin belirlenmesinden, ilgili mevzuat gereklilikleri ve uluslararası standartların takibinden sorumludur. Garanti BBVA’da İSG, ulusal mevzuat yanında uluslararası standartlar (ISO 45001, OSHA, IOSH vs.) ve iyi uygulama örneklerini baz alarak çalışanları, yüklenicileri, ziyaretçileri ve müşterileri dahil tüm paydaşlarının sağlık, güvenlik ve esenliği ile ilgili çalışmaları kapsayarak faaliyetlerini sürdürüyor. Acil durum planları kapsamında yer alan İSG eğitimlerinin tamamı gözden geçirilerek deprem başta olmak üzere yaşanan afetlerde elde edilen deneyimlere ve verilere dayalı iyileştirilmesi gereken alanlar saptanarak güncellendi. Acil Durum Planı kapsamında yapılması zorunlu tatbikatların daha etkin gerçekleştirilmesine yönelik aksiyonlar alındı. “İş Sürekliliği” süreci içinde deprem, sel, yangın ve kötü hava koşulları gibi çok çeşitli senaryolar ve bölgesel olarak simülasyonlar yaşanan deprem, sel, kötü hava koşullarından elde edilen deneyimler sonrasında çokça iyileştirme çalışmaları ile de geliştirilerek ilgili tüm birimlerin katılımı ile deneyimlendi ve ilgili planlarda gerekli aksiyonların alınması sağlandı. Çalışanların sağlığını korumak ve iş sürekliliğinin devamlılığını sağlamak Banka’nın her zaman öncelikli sorumlulukları arasında yer alıyor. Bu sorumluluğu afet dönemlerinde de eksiksiz şekilde yerine getirebilecek kabiliyete ulaşabilmek için olası Marmara depremine hazırlıklar kapsamında Garanti BBVA’da farklı konu başlıklarında 50’nin üzerinde proje yürütülüyor. Çalışan odaklı projelerle deprem bilinci yüksek kurum kültürü oluşturmak üzere çalışanları bilinçlendirmek için eğitimler, gıda, giyim, yiyecek gibi yaşamsal ihtiyaçlara yönelik yaşam destek hazırlıkları, bunlarla birlikte barınma, tahliye, psikolojik destek gibi konularda da hazırlıklı olmak için çalışmalar devam ediyor. Garanti BBVA sağlığın fiziksel, psiko-sosyal yönden iyilik olma durumu olarak kabul ederek kapsayıcılığı merkezde tutan esenlik çalışmaları ile birlikte bütünsel sağlık uygulamalarına odaklandı. Bu kapsamda etkinliği artırıcı bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını hayata geçirmek için planlarını yaptı. İşe giriş ve periyodik sağlık muayene çalışmaları başta olmak üzere çalışanların sağlık gözetim uygulamalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için veriye dayalı aksiyonlar alındı. Çalışanların iyi olma haline katkı sağlamak amacıyla ilgili ekiplerle birlikte kurum içi wellbeing çalışmalarına hız kazandırıldı. 2023 yılında alt işverenler dahil tüm lokasyonlarda 132 adet iş kazası ve 281 adet olay gerçekleşti. Bu vakaların tamamına ilişkin incelemeler yapılarak gerekli düzeltici faaliyetlerin alınması sağlandı. Konuyla ilgili detaylı bilgiye ""İnsana Yatırım"" bölümünden ulaşabilirsiniz"
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Garanti BBVA Etik Ve Doğruluk İlkeleri https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
"Garanti BBVA, entegre faaliyet raporu yayınlamakta olup ayrı bir sürdürülebilirlik ya da kurumsal sosyal sorumluluk raporu yayınlamamaktadır. Finansal ve finansal olmayan tüm değer yaratımını, öncelik analizi, stratejik öncelikleri ve bu alanlardaki performansı çerçevesinde açıklamaktadır. Müşteri deneyiminden, çalışan memnuniyetine, dijital dönüşümden sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar geniş bir kapsamda ele alınan konular, risk yönetimi ve kurumsal yönetişim hakkında bilgiye entegre faaliyet raporundan ulaşılabilir. Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kütüphane > Entegre Faaliyet Raporları"
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Garanti BBVA Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yolsuzluk riski olan durumlarda Banka genelinde yolsuzluğu önlemek, tespit etmek ve raporlamayı teşvik etmek için alınması gereken aksiyonları düzenlemektedir. Buna ek olarak, Yolsuzluğun önlenmesine yönelik Bankamız ve bağlı iştiraklerinde "yolsuzlukla mücadele farkındalık programı" yürütülmektedir. Bu konuları kapsayan sınıf içi ve e-öğrenme eğitimleri tüm personele atanmaktadır. Detaylı bilgiye Garanti BBVA 2023 Entegre Faaliyet Raporu 236-237 no'lu sayfadan ulaşılabilir.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Ticaret sicili bilgileri: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > İletişim > Garanti BBVA Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Garanti BBVA Hakkında > Ortaklık Yapısı İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Esas sözlesmesinin son hali: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa >Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Garanti BBVA Esas Sözleşmesi Özel durum açıklamaları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa> Sunumlar İzahnameler ve diger kamuyu aydınlatma belgeleri: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları Genel kurul toplantı dökümanları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Olağan Genel Kurul Toplantıları Kâr dağıtım politikası: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Politikalar > Kâr Dağıtım Politikası Bilgilendirme politikası: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Politikalar > Bilgilendirme Politikası Şirket tarafından olusturulan etik kurallar: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Politikalar > Etik ve Doğruluk İlkeleri Sıkça sorulan sorular: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > SSS
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/garanti-hakkinda/detay/Ortaklik-Yapisi/346/1022/0
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Garanti BBVA’nın Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış iki ayrı web sitesi bulunmaktadır. Bunlar Türkçe web sitesi www.garantibbva.com.tr İngilizce web sitesi www.garantibbva.com.tr/en Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda web sitelerinde yer alması gereken ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda Garanti BBVA ve hisse senedi ile ilgili tüm diğer bilgilere Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak detaylı şekilde yer verilmektedir. Türkçe yatırımcı ilişkileri web sitesi: www.garantibbvayatirimciiliskileri.com İngilizce yatırımcı ilişkileri web sitesi: www.garantibbvainvestorrelations.com
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Yönetim Kurulu, sayfa: 206
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Komiteler ve Politikalar, Sayfa: 226
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: Yönetim Kurulu, Sayfa: 198
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: 2023 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler, Sayfa: 34
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm: 2023 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler, Sayfa: 34
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
" Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlar bölümü, Sayfa: 326"
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
"31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu BDDK Konsolide Finansal Raporu 5.1.10.2 no'lu dipnotta bulunmaktadır. Rapora Garanti BBVA yatırımcı İlişkileri websitesi > Kütüphane > Finansal Raporlar ve Tablolar bölümünden ulaşılabilir."
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
"İnsana Yatırım (Sayfa 134), Sürdürülebilirlik ve Toplumsa Yatırımlar (Sayfa 174), Müşteri Deneyimi (Sayfa 160), Yönetişimimiz (Sayfa 222)"


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2023 yılında 11 kez fiziken toplanmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 88,77
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Ortalama 4-5 gün.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal Ve Yönetişim > Yönetişim > Politikalar > Yönetim Kurulu Çalışma Usul Ve Esasları https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Yonetim-Kurulu-Calisma-Usul-Ve-Esaslari/1589/7515/0
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bankacılık Mevzuatında ve Garanti Bankası Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikasında belirlenen sınırlara uyulmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Bölüm: Komiteler ve Politikalar, Sayfa: 226
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
"Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi > Çevresel, Sosyal Ve Yönetişim > Yönetişim > Komiteler bölümünde komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır. https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/Komiteler-liste/Komiteler/416/0/0"
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Avni Aydın Düren Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Jorge Saenz Azcunaga Carranza Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sema Yurdum Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Handan Saygın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254093


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5184 Değişim: -0,07%
Düşük 32,4792 25.04.2024 Yüksek 32,5778
Açılış: 32,54
34,9471 Değişim: 0,34%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 34,9883
Açılış: 34,8286
2.421,06 Değişim: -0,09%
Düşük 2.419,83 25.04.2024 Yüksek 2.428,36
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.