KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İflas - İflas Ertelemeye İlişkin Bildirim

18.07.2018 - 17:46
KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İflas - İflas Ertelemeye İlişkin Bildirim

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İflas - İflas Ertelemeye İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İflas erteleme onikinci celsede alınan kararlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet

Dava Açılma Tarihi 11.07.2016
Dava Açılan Mahkeme T.C. İstanbul Anadolu 8.Asliye Ticaret Mahkemesi
Davaya İlişkin Gelişmeler Mahkemece 12.07.2016 tarihi itibari ile (Tebliğ tarihi 15.07.2016) ihtiyati tedbir kararı verilmiş, bilirkişi ve kayyım atamaları yapılmıştır.
Davanın ilk duruşması 07.09.2016 tarihinde saat 14:55 'te yapılacaktır.
07.09.2016 tarihinde yapılan ilk celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Coca Cola İçecek A.Ş., Bigtem Makine Ltd..Şti., Bigtem Makine Endüstrisi A.Ş., Tamoa Ltd.'nin dosyaya müdahil olarak katılmalarına,
2-Davacı vekiline raporun tebliğ evrakının dönüşünün beklenmesine, tebliğden itibaren geçerli olmak üzere HMK 281/2 md. uyarınca iki haftalık süre verilmesine, revize iyileştirme projesi sunulması yönünden verilen iki haftalık sürenin kesin olduğunun hatırlatılmasına, aksi taktirde dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının hatırlatılmasına, hatırlatıldı.Sunulduğu taktirde ek rapor alınıp alınmayacağının değerlendirilmesine,
3- 01.09.2016 tarih 29818/2 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 673 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 10.maddesi 3.bendi ile 25/07/2016 tarih669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.maddesine getirilen ek fıkra uyarınca "Olağanüstü halin ilanından öncekidönemde yapılan iflasın ertelenmesi talepleri ile ilgili olarak olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez. Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararları, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulun'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeiği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiası ile 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararları derhal kaldırılır."
673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesi uyarınca mahkememizde halen yargılaması devam eden iş bu dosyada davacı şirket ile hakim ortak ve yöneticileri hakkında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulun'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiası ile adli soruşturma yürütülüp yürütülmediği hususunda acilen mahkememize bilgi verilmesi için T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C.Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazı cevaplarının beklenmesine, yazı cevaplarıgeldiğinde 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca dosyanın ele alınarak derhal değerlendirme yapılmasına,
Bu nedenle duruşmanın 20.10.2016 günü saat 14:05 e bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
20.10.2016 tarhinde yapılan ikinci celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazı cevaplarının beklenmesine,
2-Duruşma gününün UYAP'tan öğrenilmesi yargıtay kararlarınca mümkün olmadığından belgelendirilmeyen ve masraf içermeyen tüm mazeretlerin reddine,
3-Özen Cam Geri Dönüşüm..Ltd.Şti. ve Kalyoncu Nakliyat.. Ltd.Şti.'nin dosyaya müdahil olarak katılmalarına,
4-Bilirkişi üxcreti yatırılmış olmakla mahkememizin 07/10/2016 tarihli ara kararı doğrultusunda rapor düzenlenmek üzere dosyanın bilirkişi heyetine tevdine, davacı şirket ticari defter ve kayıtları üzerinde incelemenin 31/10/2016 günü saat 10:30 itibariyle şirket merkezinde yapılmasına, davacı vekilinin belirlenen inceleme gün ve saatinde ticari defter ve kayıtları hazır bulundurması,aksi taktirde ibrazdan kaçınılmış sayılacağı hususunda uyarılmasına, uyarıldı.
Rapor ibrazı için 1 aylık süre verilmesine, sunulduğunda HMK 281 md. şerhi ile birlikte tebliğe çıkarılmasına,
Bu nedenle duruşmanın 14/12/2016 günü saat 14:05'e bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
14.12.2016 tarihinde yapılan üçüncü celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazı akibetinin tekiden sorulmasına,
2-Tebliğden itibaren 1 haftalık kesin süre içerisinde raporun ibrazı yönünde yasal sonuçları da hatırlatılmak suretiyle bilirkişi heyetine muhtıra tebliğine, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına, rapor sunulduğunda HMK 281 md. Şerhi ile birlikte tebliğe çıkarılmasına,
Bu nedenle duruşmanın 08/02/2017 günü saat 14:10'a bırakılmasına oy birliğiyle karar veridi.
24.01.2017 tarihinde alınan ara karar:
669 sayılı KHK'nın 4.maddesine 673 sayılı KHK'nın 10/3 m.ile getirilen değişiklik ve eklenen maddeler uyarınca olağanüstü halin ilan edildiği 20.07.2016 tarihinden itibaren ve olağanüstü halin devamı süresince sermaye şirketleri ve kooperatiflerin iflasın ertelenmesi talebinde bulunamayacağı kabul edilmiştir.
Aynı maddede olağanüstü halin ilanından önce açılan iflasın ertelenmesi talepli davalarda ise olağanüstü hal süresince iflas erteleme kararı verilemeyeceği gibi herhangi bir tedbir kararı da verilemeyeceği düzenlenmiş, olağanüstün halin ilanından önceki dönemde İİK. 179/a m. uyarınca verilen tedbir kararlarının mahkemece ivedilikle ele alınarak terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 04.12.2004 tarih 5271 sayılı CMK 133 m. uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifleri lehine verildiği anlaşılan tedbir kararlarının derhal kaldırılacağı hükmü de getirilmiştir.
Davacı tarafça iflasın ertelemesi talepli dava 11.07.2016 tarihinde açılmış, mahkememizin 12.07.2016 günlü kararı ile ihtiyati tedbir verilmiştir.
Dava ve ihtiyati tedbir kararı olağanüstü halin ilanından öncesine ait olduğundan 663 sayılı KHK ile öngörülen araştırmanın yapılabilmesi için Ankara C.Savcılığı, MASAK, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Anadolu C.Savcılığı, İstanbul C.Savcılığ'na ayrı ayrı yazılar yazılmış olup gelen cevaplarda davacı ve ortakları hakkında olumsuz bir beyana rastlanmamış olduğundan verilen ihtiyati tedbir kararı devam ettirilmektedir.
Tüm bu hususlar birlikte değerlendirilmekle davacı hakkında ihtiyati tedbirin halen devam ettiğinin tespitiyle yetinmek gerekmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle gelinen aşamada karar tarihi itibariyle davacı şirket hakkında mahkememizin 12.07.2016 tarihli ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasını gerektiren bir durum tespit edilmediğinden ihtiyati tedbirlerin devam ettiğinin TESPİTİNE, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2017 tarihinde yapılan dördüncü celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap verildiği görüldü.
Bilirkişi heyeti ek raporunun geldiği, kayyım 5 ve 6 no.lu raporunun sunulduğu, Olmuksan Internatıonal Paper... A.Ş. vekilince müdahale dilekçesi ibraz ettiği anlaşıldı.
Bigtem... A.Ş. vekilinin davacının iflas erteleme talebinin kabulune karar verilmesinin istediklerini bildirdiği görüldü.
Sermaye artırımı konusunda SPK'dan henüz bir karar çıkmadığı anlaşıldı.
Dosya incelendi ve aşağıdaki kararlar verildi.
1- SGK ve Olmuksan Internatıonal Paper... A.Ş.nin dosyaya müdahil olarak katılmalarına,
2-İlk Etap A.Ş.'nin müdahale talebinin müdahillik harcının yatırılması halinde değerlendirilmesine,
3-Müdahil vekillere rapora karşı beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre verilmesine,
Bu nedenle duruşmanın 26.04.2017 günü saat 14:30'a bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
26.04.2017 tarihinde yapılan beşinci celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- İlk Etap A.Ş., Uçak Kardeşler Gıda Seracılık ... Ltd.Şti.'nin dosyaya müdahil olarak katılmasına,
2- Kalyoncu Nak.Ltd.Şti. vekilince sunulan itiraz dilekçesinin kayyıma ulaştırılarak bu hususlarda rapor alınmasına,
3- Davacı vekilinin sunduğu belgelerin incelenmesine,
4- Belgelendirilmeyen ve masraf içermeyen mazeretlerin reddine,
5- Ülkemizde ilan edilen Olağanüstüedenlerle duruşmanın 14.06.2017 günü saat 15:45'e bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
14.06.2017 tarihinde yapılan altıncı celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Ülkemizde ilan edilen Olağanüstü Hal Kapsamında yayımlanan 669 ve 673 sayılı KHK'ler uyarınca davacı şirketlerin mahkememiz ve kayyım heyetince izlemeye alınmasına,
2- Belgelendirilmeyen ve masraf içermeyen mazeretlerin reddine,
Bu nedenle duruşmanın 13.09.2017 günü saat 15:45 'e bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
13.09.2017 tarihinde yapılan yedinci celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Ülkemizde ilan edilen Olağanüstü Hal Kapsamında yayımlanan 669 ve 673 sayılı KHK'ler uyarınca davacı şirketlerin mahkememiz ve kayyım heyetince izlemeye alınmasına,
2- Belgelendirilmeyen ve masraf içermeyen mazeretlerin reddine,
3- Davacı vekilinin SPK'da devam eden işlemler hakkında mahkememize bilgi vermesine,
Bu nedenle duruşmanın 08.11.2017 günü saat 14:00 'e bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
08.11.2017 tarihinde yapılan sekizinci celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Ülkemizde ilan edilen Olağanüstü Hal Kapsamında yayımlanan 669 ve 673 sayılı KHK'ler uyarınca davacı şirketlerin mahkememiz ve kayyım heyetince izlemeye alınmasına,
2- Belgelendirilmeyen ve masraf içermeyen mazeretlerin reddine,
Bu nedenle duruşmanın 20.12.2017 günü saat 14:20 'ye bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
20.12.2017 tarihinde yapılan dokuzuncu celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Ülkemizde ilan edilen Olağanüstü Hal Kapsamında yayımlanan 669 ve 673 sayılı KHK'ler uyarınca davacı şirketlerin mahkememiz ve kayyım heyetince izlemeye alınmasına,
2- Belgelendirilmeyen ve masraf içermeyen mazeretlerin reddine,
3-Davacı ve müdahil vekilinin kayyım 14 no.lu raporunu inceleyip beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre verilmesine,
Bu nedenle duruşmanın 14.02.2018 günü saat 14:45 'e bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
14.02.2018 tarihinde yapılan onuncu celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Ülkemizde ilan edilen Olağanüstü Hal Kapsamında yayımlanan 669 ve 673 sayılı KHK'ler ve 6756 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca davacı şirketin mahkememiz ve kayyım heyetince izlemeye alınmasına,
2- Belgelendirilmeyen ve masraf içermeyen mazeretlerin reddine,
Bu nedenle duruşmanın 16.05.2018 günü saat 15:15 'e bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
16.05.2018 tarihinde yapılan onbirinci celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Ülkemizde ilan edilen Olağanüstü Hal Kapsamında yayımlanan 669 ve 673 sayılı KHK'ler uyarınca davacı şirketlerin mahkememiz ve kayyım heyetince izlemeye alınmasına,
2- Taraf vekillerine 17,18,19 no.lu kayyım raporlarına karşı HMK 281 maddesi uyarınca beyanda bulunmak üzere ikişer haftalık süre verilmesine,
Bu nedenle duruşmanın 18.07.2018 günü saat 15:25 'e bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
18.07.2018 tarihinde yapılan onikinci celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Davacının ticari defter ve dayanak kayıtları üzerinden son güncel mali tabloları da değerlendirerek inceleme yapılmak suretiyle şirketin borca batıklık durumu, davanın açıldığı günden bu güne kadar şirketin gidişatı ve geldiği durum, iyileştirme projesi/revize projelerdeki öngörülerin ne ölçüde gerçekleştiği, buna göre projenin ciddi ve inandırıcı olma koşulunun sürdürüp sürdürmediği, şirketin güncel mal varlığı, rayiç değerlerinin hesaplanması yönünde teknik ve mali heyetten ek rapor alınmasına, davacı şirket yönünden iflas ertelemenin koşullarının sürüp sürmediğinin belirlenmesinin istenmesine,
incelemenin şirket merkezinde ve mal varlıklarının bulunduğu yerlerde 10/08/2018 gün ve saat 11:30 itibariyle yapılmasına, davacı şirkete ait ticari defter ve dayanak kayıtları ile son mali tablonun inceleme tarihine en yakın olacak şekilde şirket merkezinde hazır edilmesine, aksi taktirde ibrazdan kaçınılmış sayılacağı hususunda davacı vekilinin uyarılmasına, uyarıldı.
2- Bilirkişilerden her biri için 1.000 'er TL. ücret taktirine, toplam 5.000 TL.nin davacı tarafça 1 haftalık kesin süre içinde mahkeme veznesine depo edilmesine, aksi taktirde inceleme talebinden vazgeçmiş sayılacağının hatırlatılmasına, hatırlatıldı.
3- Bilirkişilere rapor ibrazı için 1 aylık süre verilmesine, sunulduğunda HMK 281 md. şerhi ile birlikte tebliğe çıkarılmasına,
4- Belgelendirilmeyen mazeretlerin reddine,
5- Hazır bulunan taraf vekillerine kayyım 20 ve 21 no.lu raporlara karşı beyanda bulunmak üzere HMK 281 md. uyarınca 2 haftalık süre verilmesine,
Bu nedenle duruşmanın 17/10/2018 günü saat 16:05'e bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.


Ek Açıklamalar
Mayıs ayından bu yana dünyadaki ekonomik konjonktüre bağlı olarak, ihracat yüklemelerimiz dolayısıyla da tahsilatlarımız yavaşlamıştır.
Bu sebeple bayram tatili sırasında bazı ödemelerde temerrüde düşülmüştür.
Bazı alacaklılar şirket varlıkları üzerine haciz uygulama tehdidinde bulunmuşlardır.
Bu şekilde şirket varlıklarının talan olmaması, hem paydaşlarımızın hem çalışanlarımızın hem de alacaklılarımızın haklarının korunması amacıyla iflas erteleme ve ihtiyati tedbir kararı almak için 08.07.2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile 11.07.2016 tarihinde mahkemeye müracaat edilmiştir.
Ve yine 08.07.2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararıyla da ihtiyati tedbir kararı alınıncaya kadar bu durumun açıklanması ertelenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696564


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2131 Değişim: -3,35%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
14,9861 Değişim: -3,48%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
763,06 Değişim: -2,01%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.