KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.01.2021 - 05:15
KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 166.503.058.277 128.715.102.856
Satışların Maliyeti
23 -166.405.683.351 -128.652.139.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.374.926 62.963.153
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
293.050.849 168.116.883
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
23 293.050.849 168.116.883
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
293.050.849 168.116.883
BRÜT KAR (ZARAR)
390.425.775 231.080.036
Genel Yönetim Giderleri
25 -118.389.657 -89.995.940
Pazarlama Giderleri
24 -45.730.861 -23.087.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 125.852.258 94.588.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -113.873.422 -71.032.722
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
238.284.093 141.552.583
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
238.284.093 141.552.583
Finansman Giderleri
27 -11.647.996 -40.693.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
226.636.097 100.858.954
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.531.299 -22.640.868
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -51.432.250 -23.828.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 900.951 1.187.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
176.104.798 78.218.086
DÖNEM KARI (ZARARI)
176.104.798 78.218.086
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.208
Ana Ortaklık Payları
176.104.798 78.216.878
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-335.250.763 156.577.374
Dönem Karı (Zararı)
176.104.798 78.218.086
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.788.776 21.782.835
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 - 12 2.142.080 1.816.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.999.746 7.520.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.645.725 8.295.987
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.354.021 -775.051
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-44.327.490 -9.980.814
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.758.985 -214.404
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.758.985 -214.404
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
50.531.299 22.640.868
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18.797.874 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-406.334.646 86.106.067
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-16.480.508 -27.944.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-727.826.125 246.746.171
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.438.765 -2.810.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-730.264.890 249.556.934
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.128.522 -14.661.372
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
320.638 -320.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.449.160 -14.340.734
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
244.604.628 54.120.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.795.033 493.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
231.809.595 53.627.056
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
168.495.881 -172.154.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-228.441.072 186.106.988
Ödenen Temettüler
-50.000.000 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.198.485 -6.135.413
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.971.661 -22.801.215
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.360.455 -592.986
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.650.700 -3.925.957
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.979.516 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.510.085 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.120.131 -3.925.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.910.031 9.709.054
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.271.333 -40.693.629
Alınan Faiz
56.181.364 50.402.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-244.991.432 162.360.471
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-244.991.432 162.360.471
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
348.631.365 186.270.894
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 103.639.933 348.631.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 103.641.203 349.110.273
Finansal Yatırımlar
7 64.433.950 47.953.442
Ticari Alacaklar
9 1.153.219.952 425.393.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 949.097 3.387.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.152.270.855 422.005.965
Diğer Alacaklar
10 102.114.027 31.132.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 0 320.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
102.114.027 30.811.560
Peşin Ödenmiş Giderler
20 4.326 2.192.742
Diğer Dönen Varlıklar
19 20.122 28.267
ARA TOPLAM
1.423.433.580 855.810.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.423.433.580 855.810.749
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 4.826.209 1.840.038
Maddi Duran Varlıklar
11 8.132.002 7.258.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.792.246 3.634.282
Peşin Ödenmiş Giderler
20 3.807.981 251.609
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 4.030.867 3.556.226
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.589.305 16.540.260
TOPLAM VARLIKLAR
1.449.022.885 872.351.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 495.810.508 347.564.185
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.967.030 3.291.540
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.967.030 3.291.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
492.843.478 344.272.645
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
174.734 464.677
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 238.348.041
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
492.668.744 105.459.927
Ticari Borçlar
9 474.213.311 229.608.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 13.900.142 1.105.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
460.313.169 228.503.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 917.478 822.766
Diğer Borçlar
10 70.789.043 5.200.324
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 59.163.076 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.625.967 5.200.324
Türev Araçlar
21 0 142.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 8.819.010 5.816.559
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.821.137 20.121.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 15.884.881 9.969.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 17.936.256 10.152.345
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.153.878 3.626.052
ARA TOPLAM
1.085.524.365 612.903.094
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.085.524.365 612.903.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 48.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 48.213
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 48.213
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.686.557 4.448.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.686.557 4.448.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.686.557 4.497.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.090.210.922 617.400.236
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
358.811.963 254.944.450
Ödenmiş Sermaye
22 100.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
521.486 685.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.289.665 1.282.878
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-768.179 -597.249
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 28.399.997 21.135.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 50.471.693 101.592.481
Net Dönem Karı veya Zararı
176.104.798 78.216.878
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 6.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
358.811.963 254.950.773
TOPLAM KAYNAKLAR
1.449.022.885 872.351.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369
Diğer Düzeltmeler
1.282.878 -1.282.878
Transferler
1.337.918 42.255.839 -43.593.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-371.682 78.216.878 77.845.196 1.208 77.846.404
Dönem Karı (Zararı)
78.216.878 78.216.878 1.208 78.218.086
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-371.682 -371.682 -371.682
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 685.629 0 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 685.629 0 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773
Transferler
11.409.997 66.806.881 -78.216.878 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-189.065 0 176.104.798 175.915.733 175.915.733
Dönem Karı (Zararı)
176.104.798 176.104.798 176.104.798
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-189.065 0 -189.065 -189.065
Sermaye Arttırımı
50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kar Payları
-110.189.975 -110.189.975 -110.189.975
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
24.922 -4.145.473 -7.737.694 0 -11.858.245 -6.323 -11.864.568
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.313.989 521.486 0 28.399.997 50.471.693 176.104.798 358.811.963 0 358.811.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
176.104.798 78.218.086
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-189.065 -371.682
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-244.815 -476.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
55.750 104.833
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
55.750 104.833
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-189.065 -371.682
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
175.915.733 77.846.404
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.208
Ana Ortaklık Payları
175.915.733 77.845.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905095


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.357 Değişim: -0,19% Hacim : 127.514 Mio.TL Son veri saati : 17:56
Düşük 9.319 26.02.2024 Yüksek 9.450
Açılış: 9.411
31,1259 Değişim: 0,28%
Düşük 31,0180 26.02.2024 Yüksek 31,3383
Açılış: 31,0391
33,7806 Değişim: 0,47%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,9189
Açılış: 33,6235
2.029,25 Değişim: -0,16%
Düşük 2.026,34 26.02.2024 Yüksek 2.048,61
Açılış: 2.032,57
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.