KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

19.06.2023 - 10:26
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X 1066FSGÇP.h nolu Sağlık, Güvenlik, Çevre El kitabının 6. 1 maddesinde şirketimiz risk ve fırsat belirleme faaliyetleri ele alınmıştır.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz “Kalitede Mükemmellik Politikası”, “Sağlık Güvenlik Çevre Politikası”, “Bilgi Güvenliği Politikası","Çerez Politikası" ve “Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nı oluşturmuş, bu politikaları kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu politikaların şirket önceliklerine göre Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilerek Yönetim Kurulu kararına bağlanması hususları değerlendirilmektedir. Öte yandan, kurumsal yönetime uyum faaliyetleri kapsamında, "Bilgilendirme Politikası", "Ücret Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" Şirketimizin kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Tüm çalışanlara eşit davranılması, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikalarını içeren "İnsan Kaynakları Politikası" faaliyet raporunda paylaşılmıştır.
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini henüz belirlememiş ve kamuya açıklamamış olup, Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında belirlenmesi ve kamuya açıklanması hususları değerlendirilmektedir.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komite olarak Südürülebilirlik Komitesini kurmuş ve kamuya açıklamıştır. Bu komite gerçekleştirdiği faaliyetlerini ve Sürdürülebilirlik çalışmalarını Yönetim Kuruluna raporlamaktadır.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik komitesi yıl içinde 1 kez toplanmış ve toplantı sonucunu Yönetim Kuruluna raporlamıştır.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini henüz belirlememiş ve kamuya açıklamamış olup, Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında belirlenmesi ve kamuya açıklanması hususları değerlendirilmektedir.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz Kilit Performans Göstergelerini (KPG) şirket içinde ay bazında raporlanmakta ancak kamuya açıklanmamaktadır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde iyileştirme süreçlerinde de sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak sonuçlara önem verilmektedir . Ancak kamuya bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmamaktadır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporunda açıklanmamaktadır.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Şirketimizin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları önceliklendirilmesi gerçekleştirilerek yönetim programına alınması ve bu amaçla gerekli planlamaların yapılması hususları değerlendirilmektedir.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, henüz sürdürülebilirlik performans ölçümleri hakkında kamuya açıklama yapmamış olup, Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında kamuya açıklama yapılması ve bu yönde gereken planlamaların yapılması hususları değerlendirilmektedir.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirketimizde ISO 14001 standartı uygulanmakta olup herhangi bir program açıklanmamaktadır.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklama konularını ve bunların planlamalarını değerlendirmektedir.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin söz konusu performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterleri dahil olan çevresel hedefler bulunmamaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya açıklanmamakla birlikte, çevresel riskler sisteme entegre edilmiş olup çevre riskleri kapatma performansları birim performanslarına yansıtılmaktadır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında açıklanması, ilgili çalışma ve planlamaların yapılması hususları değerlendirilmektedir.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel konularda üyesi olunan dernek,ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu yoktur.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu verilerin raporlanmasına ilişkin çalışmaların planlanması hususu değerlendirilmektedir.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz verileri toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını henüz açıklamamıştır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında GRI standartlarına uyumlu bir şekilde söz konusu verilerin açıklanmasına ilişkin çalışmalar yapılması hususu değerlendirilmektedir.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz karşılaştırmalı olarak çevresel göstergelerin durumunu kamuya açıklamamıştır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu verilerin açıklanmasına ilişkin çalışmalar yapılması hususu değerlendirilmektedir.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu çalışmaların yapılması hususu değerlendirilmektedir.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz sera gazı emisyon azaltımını sağlamaya yönelik çalışmaları bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu çalışmaların yapılması hususu değerlendirilmektedir.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu verilerin açıklanması hususu değerlendirilmektedir.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu verilerin açıklanması hususu değerlendirilmektedir.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Şirket içi aylık raporlamalar mevcuttur. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu verilerin açıklanması hususu değerlendirilmektedir.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusuna özel bir çalışma yapılmamaktadır. Aydınlatmada LED dönüşümü, yeni forklift alımlarının dizel yerine elektrikli seçilmesi gibi bu konuda pozitif katkı yapan uygulamalar mevcuttur.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin yenilenebilir enerji üretimi yoktur. Sıcak su üretiminde güneş enerji paneli ile doğalgazlı kazanlara destek sağlanmaktadır. Orijinal tasarımda yıllık 5.489m3 doğalgaz ve 11.607kg CO2kg tasarrufu hesaplanmıştır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya açıklanmamakla birlikte, Şirketimiz enerji verimliliği amacıyla alınan aksiyonları takip etmektedir. "Aydınlatma Sistemleri LED Dönüşüm Çalışmaları" çalışmaları ile enerjide verimlilik elde edilmiştir.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya açıklanmamakla birlikte, Şirketimiz çevresel bilgilerini zorunlu olarak "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" 'na, raporlamaktadır. Gönüllü olarak raporlama yaptığı bir platform bulunmamaktadır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X https://www.fmizp.com/wp-content/uploads/2022/08/FAALIYET-RAPORU-HAZ_RAN-2022.pdf
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgi Faaliyet raporunda yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" kısmında paylaşılmıştır. https://www.fmizp.com/wp-content/uploads/2022/08/FAALIYET-RAPORU-HAZ_RAN-2022.pdf
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.fmizp.com/wp-content/uploads/2022/08/FAALIYET-RAPORU-HAZ_RAN-2022.pdf
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Çalışanlara yapılan yatırım hazırlanan prosedürlerle firmamızda açıklanmış olup diğer süreçler iş kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yönetilmektedir.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışanlara yapılan yatırım hazırlanan prosedürlerle firmamızda açıklanmış olup diğer süreçler iş kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yönetilmektedir.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.fmizp.com/wp-content/uploads/2021/10/b9d7cbd269a24cf2b546489db947a2ed-1.pdf
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında, iş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini aylık olarak çalışanları ile paylaşmaktadır. Fakat kamuya açıklanmamıştır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.fmizp.com/wp-content/uploads/2021/10/b0fc4e362aeb45f3908787f1dce4327a-1.pdf
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Mesleki davranış ilkeleri konulu prosedürümüzde etik politikası işlenmiştir fakat kamuya açıklanmamıştır.
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.fmizp.com/politikalarimiz/
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz paydaşlarla sürekli ve şeffaf iletişimini sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında kaydedilen gelişmelerin açıklanması hususu değerlendirilmektedir.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde yönetim kurulu üyeleri ve şirketimiz yöneticilerinin görüşlerine başvurulmuştur.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
Xhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159626


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: -0,18% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1332 Değişim: -0,28%
Düşük 31,6708 27.05.2024 Yüksek 32,3166
Açılış: 32,2247
34,9071 Değişim: -0,09%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,4346
Açılış: 34,9384
2.431,90 Değişim: 0,56%
Düşük 2.395,53 27.05.2024 Yüksek 2.446,65
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.