KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:11
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 750.456
Kredilerden Alınan Kar Payları
633.536
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
13.490
Bankalardan Alınan Gelirler
102
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
75.123
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
61.370
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
13.753
Finansal Kiralama Gelirleri
21.501
Diğer Kar Payı Gelirleri
6.704
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -393.205
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-229.526
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-138.324
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-6.001
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0
Diğer Kar Payı Giderleri
-19.354
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
357.251
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
27.328
Alınan Ücret ve Komisyonlar
68.172
Gayri Nakdi Kredilerden
26.508
Diğer
9 41.664
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-40.844
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
9 -40.844
PERSONEL GİDERLERİ (-)
6 -112.444
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 6.861
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.014
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
49.317
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-45.470
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 189.575
FAALİYET BRÜT KÂRI
468.571
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
5 -232.515
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -117.487
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
118.569
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -28.189
Cari Vergi Karşılığı
-2.520
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
1.454
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-27.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
90.380
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 90.380
Grubun Karı (Zararı)
90.380
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
295.252
Alınan Kar Payları
771.277
Ödenen Kar Payları
-328.380
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
68.172
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.273
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
87.774
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-166.337
Ödenen Vergiler
-16.137
Diğer
-131.390
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.055.894
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-127.973
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-75.193
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-90.456
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-110.898
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-165.808
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.388
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-482.178
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-760.642
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
692.200
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-55.327
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.010
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-948.098
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.444.615
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
250.000
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
53
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
53
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
303.465
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
235.076
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.606.712
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 2.841.788


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
90.380
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.677
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-17.897
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
14.923
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
297
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.703


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 0 14.504 -13.619 0 0 -2.454 -9.604 1.000.450 95.961 375.360 4.060.598 0 4.060.598
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 0 14.504 -13.619 0 0 -2.454 -9.604 1.000.450 -3.075 375.360 3.961.562 0 3.961.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -14.318 11.641 0 0 90.380 87.703 0 87.703
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.126 0 0 0 0 0 0 54 0 0 1.180 0 1.180
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.126 14.504 -13.619 0 0 -16.772 2.037 1.375.864 -3.075 90.380 4.050.445 0 4.050.445


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.831.448 7.852.507 10.683.955
Nakit ve Nakit Benzerleri
381.842 6.374.236 6.756.078
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 381.204 5.665.021 6.046.225
Bankalar
2 638 709.215 709.853
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 1.019 1.144 2.163
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.019 1.144 2.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.845.728 1.464.858 3.310.586
Devlet Borçlanma Senetleri
1.480.375 1.443.582 2.923.957
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.734 459 5.193
Diğer Finansal Varlıklar
360.619 20.817 381.436
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7 409.940 0 409.940
Devlet Borçlanma Senetleri
409.940 0 409.940
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
9 196.152 12.269 208.421
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
196.152 12.269 208.421
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.233 0 -3.233
KREDİLER (Net)
12 21.828.519 4.141.717 25.970.236
Krediler
20.785.139 4.141.717 24.926.856
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
20.783.282 4.141.717 24.924.999
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.857 0 1.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.051.486 0 1.051.486
Finansal Kiralama Alacakları
1.146.091 0 1.146.091
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-94.605 0 -94.605
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.472.837 0 1.472.837
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.480.943 0 -1.480.943
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-124.471 0 -124.471
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-294.294 0 -294.294
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.062.178 0 -1.062.178
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
18 355.177 0 355.177
Satış Amaçlı
355.177 0 355.177
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100
İştirakler (Net)
13 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
14 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
15 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
854.521 0 854.521
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
63.621 0 63.621
Şerefiye
0 0 0
Diğer
63.621 0 63.621
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
16 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17 92.145 0 92.145
DİĞER AKTİFLER
19 349.184 101.849 451.033
VARLIKLAR TOPLAMI
26.374.715 12.096.073 38.470.788
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 11.397.772 10.353.424 21.751.196
ALINAN KREDİLER
2 1.430.468 8.610.379 10.040.847
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 9.124 198.963 208.087
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.124 4.929 14.053
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 194.034 194.034
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
7 148.920 34.314 183.234
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
81.811 0 81.811
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
67.109 34.314 101.423
CARİ VERGİ BORCU
8 48.753 0 48.753
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
10 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
11 0 1.011.153 1.011.153
Krediler
0 1.011.153 1.011.153
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 862.253 314.820 1.177.073
ÖZKAYNAKLAR
13 4.054.262 -3.817 4.050.445
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
1.126 0 1.126
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.126 0 1.126
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
885 0 885
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.918 -3.817 -14.735
Kar Yedekleri
1.375.864 0 1.375.864
Yasal Yedekler
150.809 0 150.809
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.222.894 0 1.222.894
Diğer Kar Yedekleri
2.161 0 2.161
Kar veya Zarar
87.305 0 87.305
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-3.075 0 -3.075
Dönem Net Kâr veya Zararı
90.380 0 90.380
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.951.552 20.519.236 38.470.788


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.262.419 16.369.695 25.632.114
GARANTİ VE KEFALETLER
1 5.143.589 3.451.788 8.595.377
Teminat Mektupları
5.135.493 2.908.432 8.043.925
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
162.824 0 162.824
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.972.669 2.908.432 7.881.101
Banka Kredileri
6.579 98.293 104.872
İthalat Kabul Kredileri
6.579 98.293 104.872
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
1.517 445.063 446.580
Belgeli Akreditifler
1.517 445.063 446.580
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
1 2.442.346 1.355.417 3.797.763
Cayılamaz Taahhütler
2.442.346 1.355.417 3.797.763
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
256.781 1.355.417 1.612.198
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.433 0 1.433
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.378.439 0 1.378.439
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.084 0 4.084
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
780.088 0 780.088
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.686 0 1.686
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
19.835 0 19.835
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.676.484 11.562.490 13.238.974
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
214.000 2.941.025 3.155.025
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
214.000 344.021 558.021
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 2.597.004 2.597.004
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.462.484 8.621.465 10.083.949
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.462.484 8.034.169 9.496.653
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
296.556 4.551.404 4.847.960
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.165.928 3.482.765 4.648.693
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 587.296 587.296
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
443.297.096 57.819.003 501.116.099
EMANET KIYMETLER
3.702.916 1.962.452 5.665.368
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.596.097 222.802 2.818.899
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.105.298 124.830 1.230.128
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.517 185.706 187.223
Emanet Kıymet Alanlar
4 1.429.114 1.429.118
REHİNLİ KIYMETLER
439.594.180 55.797.185 495.391.365
Menkul Kıymetler
17.495 0 17.495
Teminat Senetleri
152.807.563 10.623.314 163.430.877
Emtia
4.579.706 857.733 5.437.439
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
74.934.398 935.577 75.869.975
Diğer Rehinli Kıymetler
207.166.374 43.376.389 250.542.763
Rehinli Kıymet Alanlar
88.644 4.172 92.816
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 59.366 59.366
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
452.559.515 74.188.698 526.748.213http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682977


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,88% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,5848 Değişim: 0,00%
Düşük 9,5796 26.10.2021 Yüksek 9,5921
Açılış: 9,5845
11,1384 Değişim: 0,01%
Düşük 11,1273 26.10.2021 Yüksek 11,1502
Açılış: 11,1372
557,30 Değişim: 0,06%
Düşük 556,87 26.10.2021 Yüksek 557,58
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.