KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.07.2018 - 18:24
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 20.06.2018
Genel Kurul Tarihi 17.07.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - 2017 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2017 Takvim yılının Kar ve zararın görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
11 - 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - 08.03.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezası ile 07.06.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararının içeriğinin ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurul da karara bağlanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Euro Yatırım Gündem İlanı(17.07.2018 Olağan).pdf - İlan Metni
EK: 2 Euro Yatırım 2017 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1.Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Ali Gökhan KARGI 'nın ve Tutanak Yazmanlığına da Mehmet ÜZER 'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER ‘in tayin edilmesini talep etti. Söz alan olmadı.
Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Ali Gökhan KARGI 'nın ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet ÜZER 'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER ‘in tayin edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3.Toplantı Başkanı 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.
Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporlarının okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmeler sonucunda 2017 yılına ait Faaliyet Raporunun aynen kabulü oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. Toplantı Başkanı Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2017 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.
Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5.Toplantı Başkanı Şirketin 2017 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Şirketin 2017 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı hesap dönemine ait finansal mali tabloların aynen katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2017 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim üyeleri ayrı ayrı Katılanların oybirliği ile ibra edildi.
Ayrıca Bağımsız Denetim şirketinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile bağımsız denetim firması ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde
Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda oluşan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
TMS/TFRS uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine göre şirketimizin dönem karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Yönetim Kurulu 'nun 2017 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
8.Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 41545652798 T.C Kimlik numaralı Mustafa ŞAHİN, 25762815556 T.C. Kimlik numaralı Feyzullah ÖNER ve 34060776384 T.C. Kimlik numaralı Ali ARSLAN ‘ın yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Feyzullah ÖNER tarafından önerildi. Başka öneri olmadığı görüldü. Önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine önerilen 23101291672 T.C. Kimlik numaralı Osman DEMİRCİ ve 49222755466 T.C. Kimlik numaralı Sevinç BOZKURT ‘un da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000,00 (Bin) TL ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. 2017 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen önerge ile 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 60.000,00 (Altmış bin) TL olarak belirlenmesi hususunda önerge sundu. Bu öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12. Toplantı Başkanı 08.03.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu müzakereye açıldı. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI söz aldı. Şirkete kesilmiş olan bu idari para cezasının yasal süresi içerisinde yargı yoluna başvurulması sebebiyle ilgili dönemdeki yönetim kurulu üyelerine yansıtılmasına gerek olmadığı hususunda görüş bildirdi. Başka bir görüş-öneri olmadığı görüldü. Mevcut önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
07.06.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararının içeriği genel kurul salonunda ortaklara okundu. Konu hakkında bilgi verildi.
13. Şirketimiz tarafından 2017 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında 31.12.2017 tarihli Mali tablolar ve dipnotların gerekli açıklamaların yapıldığı bilgisi ortakların, genel kurulun bilgisine sunuldu. Finansal tabloların 7. Nolu dipnotlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları dışında 2017 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
16. Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 17.07.2017 Saat:11.00
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI
Nuran DEVRİM Ali ARSLAN Ali Gökhan KARGI Mehmet ÜZER


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Euro Yatırım Tutanak 17072018-İmzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 Euro Yatırım Hazirun 17072018-İmzalı Boş.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Euro Yatırım 2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2018 tarihinde saat:10.30 da Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İstanbul adresinde yapılmış olup, Toplantı kararları ve ekleri 25.07.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697706


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.519 Değişim: 0,00% Hacim : 24.030 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.521
Açılış: 1.508
9,5233 Değişim: 0,46%
Düşük 9,4668 28.10.2021 Yüksek 9,5290
Açılış: 9,4801
11,0472 Değişim: 0,18%
Düşük 11,0056 28.10.2021 Yüksek 11,0631
Açılış: 11,0271
550,86 Değişim: 0,53%
Düşük 547,01 28.10.2021 Yüksek 552,10
Açılış: 547,96
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.