KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2021 - 12:49
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 20.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 20.04.2021
Genel Kurul Tarihi 20.05.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması,
8 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi ,
9 - 2020 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi,
12 - 2020 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2020 yılı içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
16 - Şirket Ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilerek ,yönetim kurulunun yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi konusunda yetkili kılınmasına ilişkin tadil metninin görüşülmesi,
17 - Halen %5 pay sahibi olduğumuz Robotistan Elektronik Ticaret Anonim Şirketi ‘nden 1.144.500 TL bedelle ilave %5 pay alınması, bedelinin ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek ESCOM pay senetleriyle ödenmesinin görüşülmesi,
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Diğer Pay İhracı/İptali

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 20.05.2021 Tarihli Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı başkanlığına Uğur Kumru, oy toplama memurluğuna Ayşe Güldoğan, Tutanak yazmanlığına Yiğit Çavuşoğlu teklif edildiler. Başka öneri bulunmadığından yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylandı, Divan Başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda katılanların oy birliğiyle yetki verildi.
3- 2020 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer tarafından okundu. 2020 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı.
4- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.nin denetim raporu web sayfasında yayınlandığından ve KAP'da duyurusu yapıldığından okunmadan müzakeresine geçilmesi hususu oylandı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Finansal Tablolarının kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve şirketin www.escort.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim kurulu ilgili finansal tabloların okunmaması önergesini oylamaya sundu. Oylama sonucu finansal tabloların okunmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Finansal Tabloların müzakeresine geçildi. Müzakere sonucunda finansal tabloların tasdiki oylamasına geçildi. Şirketin 2020 yılına ilişkin finansal tabloları katılanların oy birliğiyle ile tasdik edildi.
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini hususuna geçildi:
2020 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Özer katılanların oy birliği ile ibra edildi. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.
2020 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru katılanların oy birliği ile ibra edildi. Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.
2020 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aytaç Biter katılanların oy birliği ile ibra edildi.
2020 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çağrı Çelik katılanların oy birliği ile ibra edildi.
2020 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay katılanların oy birliği ile ibra edildi.
7-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Şirketi olarak 7730250853 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 866048 numarasıyla tescilli Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center Apt. No:8/22 Şişli/İstanbul adresinde bulunan, 0773025085395666 Mersis No'lu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2021-31.12.2021 dönemi için şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesi yönünde önerge verildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. şirket bağımsız denetçisi olararak seçildi.
8-2020 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
9-Sermaye Piyasası Kurulu' mın 03.01.2014 tarih ve 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat rehin ipotek ve kefaletler hakkında bilginin, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 26 numaralı dipnot maddelerinde yer aldığı bilgisi verildi.
10- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 41030028244 TC kimlik numaralı Halil İbrahim ÖZER, 23932446340 TC kimlik numaralı Uğur KUMRU, 45580276636 TC kimlik numaralı Aytaç BİTER'in seçilmesine, 16565881640 T.C. Kimlik Numaralı Çağrı ÇELİK ve 41119489850 T.C. Kimlik Numaralı Adem ÖZAY'ın ise bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık brüt 30.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık brüt 150.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na yıllık brüt 75.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
12-Sermaye Piyasası Kurulu' nun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 6 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul' un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
13- 2020 yılı içinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verildi.
Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve onaylanmayacağını bildirdi.
14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
15-Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
16-SPK 08.04.2021 tarihli yazısı ile şirket Ana sözleşmesinin 6. maddesi tadil edilerek, yönetim kurulunun yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi konusunda yetkili kılınmasına ilişkin tadil metninin onaylanması ve ilk genel kurulda konunun görüşülüp onaya sunulmasının gerektiğini belirtmiştir. Ekli tadil metni genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile onaylandı.
17- Şirketimizin halen %5 pay sahibi olduğu Robotistan Elektronik Ticaret Anonim Şirketi ortaklarından 1.144.500,00 TL bedelle ilave %5 pay alınması, bedelinin Şirketimiz ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek ESCOM pay senetleriyle ödenmesi görüşüldü, konu genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile onaylandı.
18- Dileklerle ilgili söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. (20.05.2021 – 13.00 )


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Diğer Pay İhracı/İptali Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 31.05.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Toplantı Tutanağı İmzalı şekilde eklenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939290


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.436 Değişim: -0,46% Hacim : 10.663 Mio.TL Son veri saati : 17:34
Düşük 1.432 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5384 Değişim: -0,22%
Düşük 8,4981 16.06.2021 Yüksek 8,5790
Açılış: 8,5574
10,3576 Değişim: -0,24%
Düşük 10,3075 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
510,18 Değişim: -0,25%
Düşük 508,00 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.