KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.09.2020 - 16:48
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018-2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.08.2020
Genel Kurul Tarihi 25.09.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Atakan sokak No:14 Mecidiyeköy

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2018-2019 yılları faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2018-2019 yılları hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2018-2019 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018-2019 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması,
8 - 2018-2019 yıllarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi ,
9 - 2018 ve 2019 yıllarında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi,
12 - 2018 ve 2019 yılların içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2018 ve 2019 yılı içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
16 - 24.06.2019 tarihli SPK yazısı gereğince kesilen idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi
17 - Şirket'in İştiraklerinden TNB A.Ş nin %5' ine karşılık gelen hisselerinin YK Başkanı Halil İbrahim Özer'den alımı ve sonrasında iadesiyle ilgili yapılan işlemler ve neticesinde pay sahiplerinin hakları hususlarında ortakların bilgilendirilmesi ve bu işlemlerden dolayı yönetim kurulunun ibrası hususunun görüşülmesi
18 - Faaliyeti olmayan veya kar getirmeyen veya özvarlığını yitirmiş iştirak ve bağlı ortaklıklardaki şirket hisselerin üçüncü kişilere devredilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi
19 - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Alesta Elektronik Yatırım A.Ş nin GSYO'ya dönüştürülerek halka arzı konusunun görüşülmesi
20 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 25 09 2020 TARİHLİ GENEL KURUL İLAN METNİ ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Toplantı başkanlığına Uğur Kumru, oy toplama memurluğuna Adem Özay, Tutanak yazmanlığına Yiğit Çavuşoğlu teklif edildiler. Başka öneri bulunmadığından yapılan oylama sonucunda 2 adet ret oyuna karşılık 17.495.361,93 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylandı, Divan Başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda 1 adet ret oyuna karşılık 17.495.362,93 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla yetki verildi.
3- 2018-2019 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu web sayfasında yayınlandığından ve KAP'da duyurumu yapıldığından okunmadan müzakereye geçilmesi hususu oylandı. Oylama sonucu 1 ret oyuna karşılık 17.495.362,93 kabul oyu ile ile oy çokluğuyla kabul edidi. 2018-2019 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı.
4- 2018-2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.nin rapor özeti genel kurula okundu. Müzakere açıldı. 2018 yılsonu bağımsız denetim raporunda, bağımsız denetim görüş vermekten kaçınmış, kaçınma sebepleri 2019 yılında giderilmiştir. 2019 yılsonu raporunda ise şartlı görüş verilmiş.Şartlı görüşün sebebi 2 başlık altında toplanmıştır.
a) Şirket ilgili istisna kapsamında gerçeğe uygun değeri ile finansal raporlarında göstermek zorunda olduğu yatırımlarını en son 08 Ağustos 2019 tarihinde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan değerler ile göstermiştir.
Bu durum Ağustos 2020 de KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ye yeni bir değerleme raporu yaptırılarak giderilmiştir.
b) Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih 8/164 sayılı kararı ile açıklama getirdiği TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı kapsamında yatırım işletmesi konsolidasyon istisnasının uygulanması ile ilgili esaslara ilişkin olarak değerlendirme yapıldığında bazı varlıklarının uzun süredir elinde tuttuğu ve bu yatırımlardan çıkış stratejisinin belirsiz olduğu tespit edilmiş, Şirket Yönetimi çıkış stratejisi bulunmayan TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ile ilgili olarak Toshiba Europe GMBH/TEG ile devam hukuki süreç nedeniyle çıkış stratejisi oluşturulmadığını, Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'ye ilişkin çıkış stratejisinin de yatırımcı konumunda olduğu iştirakleri için oluşturulduğunu ifade etti.
Bu konu ile gerekli açıklamalar faaliyet raporunda detaylı şekilde ortaya konulmuştur. Bugün yaptığımız genel kurulun 18. gündem maddesinde bu konu ayrıca görüşülecektir.
5-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2018-2019 yılı Finansal Tablolarının kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve şirketin www.escort.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim kurulu ilgili finansal tabloların okunmaması önergesini oylamaya sundu. Oylama sonucu 2 ret oyuna karşılık 17.495.361,93 kabul oyu ile ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Tabloların müzakeresine geçildi. Müzakere sonucunda finansal tabloların tasdiki oylamasına geçildi. Oylama sonucu Şirketin 2018-2019 yıllarına ilişkin finansal tabloları 2 ret oyuna karşılık 17.495.361,93 kabul oyu oy çokluğu ile tasdik edildi.
Şirketin 2018 ve 2019 yıllarında dönem karı bulunmadığından bu konuda karar alınmasına yer olmadığı belirtildi.
6-Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 ve 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini hususuna geçildi.
2018 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Özer 2 adet ret oyuna karşılık 802.636,94 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.
2018 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru 2 adet ret oyuna karşılık 17.472.729,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.
2018 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aytaç Biter 2 adet ret oyuna karşılık 17.495.361,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.
2018 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çağrı Çelik 2 adet ret oyuna karşılık 17.495.361,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.
2018 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay 2 adet ret oyuna karşılık 17.495.361,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.
2019 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Özer 3 adet ret oyuna karşılık 802.635,94 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.
2019 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru 2 adet ret oyuna karşılık 17.472.729,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.
2019 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aytaç Biter 2 adet ret oyuna karşılık 17.495.361,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.
2019 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çağrı Çelik 3 adet ret oyuna karşılık 17.495.360,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.
2019 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay 3 adet ret oyuna karşılık 17.495.360,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.
7-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Şirketi olarak 7730250853 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 866048 numarasıyla tescilli Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center Apt. No:8/22 Şişli/İstanbul adresinde bulunan, 0773025085395666 Mersis No'lu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi için şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesi yönünde önerge verildi. Yapılan oylama sonucu 3 ret oyuna karşılık 17.495.360,93 kabul oyuyla oy çokluğu ile HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. şirket bağımsız denetçisi olararak seçildi.
8-2018-2019 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
9-Sermaye Piyasası Kurulu' mın 03.01.2014 tarih ve 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat rehin ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2018 ve 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 26 numaralı dipnot maddelerinde yer aldığı bilgisi verildi.
10- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 41030028244 TC kimlik numaralı Halil İbrahim ÖZER, 23932446340 TC kimlik numaralı Uğur KUMRU, 45580276636 TC kimlik numaralı Aytaç BİTER'in seçilmesine, 16565881640 T.C. Kimlik Numaralı Çağrı ÇELİK ve 41119489850 T.C. Kimlik Numaralı Adem ÖZAY' ın ise bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmesine 3 adet ret oyuna karşılık 17.495.360,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık brüt 24.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık brüt 120,000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na yıllık brüt 60,000 TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesine 2 adet ret oyuna karşılık 17.495.361,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
12-Sermaye Piyasası Kurulu' nun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 6 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul' un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve onaylanmayacağını bildirdi.
13-2018-2019 yılları içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak aşağıdaki konularda Genel Kurula bilgi verildi.
İştirakimiz TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ile Toshiba Europe GmbH arasında Almanya Tahkim Enstitüsü nezdinde devam eden davada taraflar arasında sulhen çözüm konusunun müzakere edildiği 10.02.2020' de kap yapılan açıklama ile bildirilmişti. Sonrasında TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'ye brüt 4.9 Milyon Euro ödenmesi koşuluyla davalardan karşılıklı feragat edilerek sulhen çözüm konusunda mutabakata varıldığını ve taraflar arasında sulh protokolü imzalandığı 13.03.2020 de kap açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur.
Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve onaylanmayacağını bildirdi.
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
15-Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine 3 adet ret oyuna karşılık 17.495.360,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile yetki verilmesine karar verildi.
16- 24.06.2019 tarihli SPK yazısı gereğince kesilen idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu adına Uğur Kumru kesilen idari para cezalarında yönetim kurulu üyelerinin doğrudan kusur veya hatası bulunmadığı, şirket çalışanlarının yönlendirmeleri sonucunda bu cezaların kesildiğini ve bu cezalara karşı da idari yargıda davalar açıldığını belirtmiştir. Yapılan oylama sonucu Şirket aleyhine kesilen SPK yazısında bahsi geçen idari para cezalarının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine 3 adet ret oyuna karşılık 17.495.360,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
17- Şirket'in İştiraklerinden TNB A.Ş nin %5' ine karşılık gelen hisselerinin YK Başkanı Halil İbrahim Özer'den alımı ve sonrasında iadesiyle ilgili yapılan işlemler ve neticesinde pay sahiplerinin hakları hususlarında ortakların bilgilendirilmesi ve bu işlemlerden dolayı yönetim kurulunun ibrası hususunun görüşülmesine geçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Şirket'e tebliğ ettiği 27.05.2019 tarihli yazı ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer'in TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'de bulunan %5 oranında hissesini 11.11.2015 tarihinde 4.861.281 TL bedel karşılığında Şirket'e devretmesi işlemine ilişkin yönetim kurulu toplantısında müzakere konusu şirket dışı kişisel menfaatiyle çelişen Halil İbrahim Özer'in müzakereye katılmasına itiraz etmeyen yönetim kurulu üyelerinin bu zararı karşılaması belirtilmiş ve bu hisse sattış işleminden dolayı örtülü kazanç aktarımı yapılmış olduğunu ve Şirket'in en az 3.728.799 TL zarara uğratıldığını bildirmiştir. Bu karar SPK bülteninde de yayınlanmış olup, bu işlemden dolayı zarara uğrayan ortakların genel hükümler çerçevesinde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekleri hususu ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.
SPK'nın yukarıda bahsi geçen yazısında belirtilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı düşünülerek SPK'nın bu kararına karşı yönetim kurulu üyelerince ve Şirket tarafından idari yargı yoluna başvurulmuş olup, yürütmenin durdurulamaması nedeniyle Halil İbrahim Özer'in menfaatiyle çelişen hisse devir işlemine onay veren yönetim kurulu toplantısında alınan karar, yeni bir karar ile iptal edilmiş ve Şirket'in devraldığı TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'deki %5 hisse Halil İbrahim Özer'e iade edilmiş ve hisse devrinin yapıldığı bedel olan 4.861.281 TL'yi Şirket'e 2 yıl içinde ilk devir tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle ödemesine karar verilmiştir. Hisselerin Halil İbrahim Özer e iadesi sonucu oluşan 4.861.281 TL + faizden oluşan alacağın %24,05' ine tekabül eden 1.169.281 TL 19.06.2020 tarihi itibariyle nakden tahsil edilmiş olup kalan miktar için eşit tutarda aylık bazda ödenmek üzere 10 adet senet alınarak Şirket alacağı teminatlandırılmıştır. Hisse devir işlemi iptal edilmiş olduğundan Şirket'i zarara uğrattığı iddia edilen işlem hukuken ortadan kalkmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.11.2015 tarihinde almaya karar verdiği hisselerin devir bedeli emsallere uygun olup, o tarihteki şirketin değerine göre hesap edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu hisse devir işleminden sonra Şirket'in iştiraki olan TNB Bilgisayar A.Ş. nin şirket yönetiminden kaynaklanmayan sebeplerle faaliyetine devam edememiş olması nedeniyle 11.11.2015 tarihli işlemi örtülü kazanç aktarımı olarak değerlendirmiş olup, Şirket'in etki edemediği olaylarda Şirket Yönetim Kurulu'nun kusuru yahut ihmali bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu kararının hukuka aykırılığı nedeniyle tüm yasal yollara başvurulmuş olup bu davalardaki gelişmeler KAP'ta yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Yönetim kurulunun 11.11.2015 tarihli Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer'den TNB A.Ş.'de bulunan %5 hissesinin satın alınmasına yönelik yönetim kurulu kararı ve akabinde alınan hisse devir işleminin iptali yönündeki 31.07.2019 tarihli yönetim kurulu kararı nedeniyle ibra edilmeleri hususunda oylamaya geçildi:
Yukarıda izah edilen işlemlerden dolayı yönetim Kurulu başkanı Halil ibrahim Özer 3 adet ret oyuna karşılık 802.635,94 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.
Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Uğur kumru, Aytaç Biter, Adem Özay, Çağrı Çelik, S. Nükhet Kocameşe ve Yalçın Gerek ise 3 adet ret oyuna karşılık 17.472.728,93 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Uğur Kumru bu oylamaya katılmadı.
18- Faaliyeti olmayan ve/veya kar getirmeyen ve/veya özvarlığını yitirmiş iştirak ve bağlı ortaklıklardaki şirket hisselerinin üçüncü kişilere devredilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesine geçilmiş, Şirket Bağımsız Denetçisi'nin 2019 finansal tablolarına ilişkin denetim raporunda şartlı görüş vermesinin dayanağı olan Şirketin uzun süredir elinde tuttuğu bir kısım yatırımlardan çıkış stratejisinin belirsiz olması hususuna ilişkin olarak Şirketimiz iştiraki TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. özelinde Toshiba Europe GmbH ile yıllardır devam eden hukuki sürecin sulh yoluyla sona erdirilmiş olması nedeniyle artık bu şirket bakımından çıkış stratejisi oluşturulabileceğinden Bağımsız Denetçi'nin 2019 yılı finansal tablolarının denetimine ilişkin şartlı görüşünü gidermek üzere 2016 yılından buyana faaliyeti bulunmadığından kar getirmeyen bu iştirakin hisselerinin üçüncü kişiye devredilmesi için yönetim kurulunun görevlendirilmesi hususu oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucu 3 adet ret oyuna karşılık 17.495.360,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile Yönetim Kurulu bu hususta görevlendirildi.
19-Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin GSYO'ya dönüştürülerek halka arzı konusunun görüşülmesi sonucu oylamaya geçilmiş yapılan oylama sonucu Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin GSYO'ya dönüştürülerek halka arzı 3 adet red oyuna karşılık 17.495.360,93 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
20- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. (25.09.2020 – 13:08)


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Escort-Tekn -2018_2019 -GK toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 25.09.2020_2018_2019 yılları Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876733


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.