KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2024 - 18:14
KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 147.899.792 127.782.881
Satışların Maliyeti
25 -133.658.002 -102.244.085
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.241.790 25.538.796
BRÜT KAR (ZARAR)
14.241.790 25.538.796
Genel Yönetim Giderleri
27 -2.672.791 -1.536.558
Pazarlama Giderleri
27 -1.177.995 -741.626
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 -190.227 -99.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 4.591.521 947.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -1.457.738 -537.838
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.334.560 23.569.988
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 359.280 119.294
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -544.735 -110.401
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 78.356 72.996
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.227.461 23.651.877
Finansman Gelirleri
30 3.296.577 1.503.360
Finansman Giderleri
31 -8.379.073 -3.042.783
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
692.164 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.837.129 22.112.454
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -4.508.065 -3.459.400
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.761.341 -7.779.424
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
253.276 4.320.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.329.064 18.653.054
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.329.064 18.653.054
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
295.975 648.020
Ana Ortaklık Payları
4.033.089 18.005.034
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 1,19252705 5,30783255
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 1,19252705 5,30783255


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.068.139 8.940.221
Dönem Karı (Zararı)
4.329.064 18.653.054
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.329.064 18.653.054
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.431.947 7.635.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25/27/28 5.372.718 3.493.831
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-659.014 488.389
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -336.934 693
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -802.145 518.203
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 480.065 -30.507
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.780.028 952.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.425.557 710.462
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 354.471 242.045
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.236.731 66.659
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -2.458.925 -1.271.181
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 5.109.707 1.702.305
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-414.051 -364.465
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.069.308 -627.777
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-826.923 -225.864
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30 -826.923 -225.864
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -78.356 -72.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 4.508.065 3.459.400
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.042.088 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
49.083 101.428
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 49.083 101.428
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-838.989 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.147.211 -4.063.798
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.365.259 626.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
355.231 -226.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.010.028 852.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.199 30.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.199 30.797
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
81.750 166.246
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.419.394 -4.036.888
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.155.008 932.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.749.536 1.783.661
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
136.132 347.535
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.613.404 1.436.126
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
752.942 634.396
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
752.942 634.396
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
969.497 -56.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.010.960 -4.144.282
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.371.786 -2.882.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
360.826 -1.262.219
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.908.222 22.224.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -668.425 -203.283
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
20 -249.778 -97.225
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -2.921.880 -12.984.104
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.330.164 -12.412.441
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
122.290 60.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.107.696 -189.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.563 42.941
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14/15/29 400.563 42.941
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.165.641 -11.388.022
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -23.146.840 -11.334.478
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -18.801 -53.544
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -302.007 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.475.287 -250.833
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-11.559 996.938
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.463.728 -1.247.771
Alınan Temettüler
112.769 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
84.845 -687.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.009.427 -9.627.701
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-524.272 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-524.272 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.879.170 22.348.278
Kredilerden Nakit Girişleri
7 43.879.170 20.467.210
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 0 1.881.068
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.209.649 -16.874.937
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -24.209.649 -16.874.937
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -2.000.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.789 -70.439
Ödenen Temettüler
0 -15.720.713
Ödenen Faiz
7 -4.200.514 -801.123
Alınan Faiz
2.149.481 1.491.233
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
747.402 -13.099.921
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.132.559 5.160.860
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.879.961 -7.939.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.170.298 23.109.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.050.259 15.170.298


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.072.967 15.186.458
Finansal Yatırımlar
5 1.737.825 700.187
Ticari Alacaklar
20.353.161 15.602.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 688.565 662.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 19.664.596 14.939.155
Diğer Alacaklar
127.846 61.164
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 11.582 7.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 116.264 53.937
Türev Araçlar
6 11.396 59.160
Stoklar
10 67.276.704 44.152.408
Peşin Ödenmiş Giderler
2.048.925 869.363
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34 12.782 41.233
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.036.143 828.130
Diğer Dönen Varlıklar
18.889.292 4.025.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 18.889.292 4.025.336
ARA TOPLAM
134.518.116 80.656.225
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
134.518.116 80.656.225
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 161.973 127.774
Diğer Alacaklar
86.537 58.235
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 75.091 47.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.446 11.152
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 884.293 606.053
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 4.407.645 904.591
Maddi Duran Varlıklar
14 147.415.137 80.715.554
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 445.527 242.122
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.106.172 5.304.594
Şerefiye
17 552.886 351.177
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 7.553.286 4.953.417
Peşin Ödenmiş Giderler
12.744.353 5.176.437
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34 182.922 171.363
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.561.431 5.005.074
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 254.324 244.350
Diğer Duran Varlıklar
22 1.009.172 857.688
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.515.133 94.237.398
TOPLAM VARLIKLAR
310.033.249 174.893.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 46.034.968 18.628.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.034.968 18.628.567
Banka Kredileri
7 46.034.968 16.657.875
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 1.970.692
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 10.726.115 2.543.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.726.115 2.543.723
Banka Kredileri
7 10.617.843 2.483.491
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 108.272 60.232
Ticari Borçlar
23.427.066 11.228.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 1.130.333 631.491
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 22.296.733 10.596.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.795.959 1.193.538
Diğer Borçlar
1.162.795 207.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.162.795 207.513
Türev Araçlar
6 121.502 50.424
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.313.940 1.018.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.313.940 1.018.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 3.232.450 438.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 698.605 519.432
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
778.263 79.732
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 778.263 79.732
ARA TOPLAM
89.291.663 35.908.584
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.291.663 35.908.584
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 10.979.619 8.408.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.979.619 8.408.449
Banka Kredileri
7 10.747.946 8.261.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 231.673 147.050
Türev Araçlar
6 1.148 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.582.475 3.437.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 5.582.475 3.437.905
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 12.632.683 8.464.781
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16.779 11.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 16.779 11.717
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.212.704 20.322.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
118.504.367 56.231.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
186.191.490 115.645.231
Ödenmiş Sermaye
24 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 156.613 156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -640.504 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.184.780 43.443.497
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.082.270 -1.198.649
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
373.251 208.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.455.521 -1.407.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
70.267.050 44.642.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.176.664 2.035.446
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.243.700 2.029.402
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-67.036 6.044
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-67.036 6.044
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 9.302.588 7.547.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 97.371.813 40.966.648
Net Dönem Karı veya Zararı
4.033.089 18.005.034
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.337.392 3.016.956
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
191.528.882 118.662.187
TOPLAM KAYNAKLAR
310.033.249 174.893.623


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 147.805 -386.301 -238.496 35.670.125 35.431.629 669.905 63.830 63.830 733.735 4.988.204 21.965.415 15.527.082 37.492.497 82.292.893 2.254.711 84.547.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
2.559.574 12.967.508 -15.527.082 -2.559.574 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.869 0 0 -1.021.022 0 -960.153 0 0 0 21.490.402 0 20.530.249 9.969.967 -57.786 0 0 -57.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.912.181 0 0 0 0 0 18.005.034 18.005.034 48.447.464 1.390.729 49.838.193
Dönem Karı (Zararı)
18.005.034 18.005.034 18.005.034 648.020 18.653.054
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
60.869 -1.021.022 -960.153 21.490.402 20.530.249 9.969.967 -57.786 -57.786 9.912.181 30.442.430 742.709 31.185.139
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-15.095.126 -15.095.126 -15.095.126 -628.484 -15.723.610
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -12.518.381 -12.518.381 -8.610.470 -8.610.470 21.128.851 21.128.851 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 208.674 0 0 -1.407.323 0 -1.198.649 0 0 0 44.642.146 0 43.443.497 2.029.402 6.044 0 0 6.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.035.446 7.547.778 0 0 0 40.966.648 18.005.034 58.971.682 115.645.231 3.016.956 118.662.187
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 208.674 -1.407.323 -1.198.649 44.642.146 43.443.497 2.029.402 6.044 6.044 2.035.446 7.547.778 40.966.648 18.005.034 58.971.682 115.645.231 3.016.956 118.662.187
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
2.1 -20.333 -20.333 -20.333 1.167.326 74.726 74.726 1.221.719 129.333 1.351.052
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
63.212 17.941.822 -18.005.034 -63.212 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.577 0 0 -1.027.865 0 -863.288 0 0 0 52.023.347 0 51.160.059 14.728.744 -73.080 0 0 -73.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.655.664 0 0 0 0 0 4.033.089 4.033.089 69.848.812 2.191.103 72.039.915
Dönem Karı (Zararı)
4.033.089 4.033.089 4.033.089 295.975 4.329.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
164.577 -1.027.865 -863.288 52.023.347 51.160.059 14.728.744 -73.080 -73.080 14.655.664 65.815.723 1.895.128 67.710.851
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-524.272 524.272 -524.272 -524.272 -524.272 -524.272
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -26.398.443 -26.398.443 -12.514.446 -12.514.446 38.912.889 38.912.889 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -640.504 0 106.447 0 0 0 0 373.251 0 0 -2.455.521 0 -2.082.270 0 0 0 70.267.050 0 68.184.780 4.243.700 -67.036 0 0 -67.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.176.664 9.302.588 0 0 0 97.371.813 4.033.089 101.404.902 186.191.490 5.337.392 191.528.882


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.329.064 18.653.054
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.144.242 20.506.626
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
168.416 60.869
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.396.695 -1.305.806
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
52.023.347 21.490.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
349.174 261.161
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
32 349.174 261.161
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.566.609 10.678.513
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
16.640.701 10.737.167
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
16.640.701 10.737.167
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.129 -82.702
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-99.129 -82.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.037 24.048
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
32 25.037 24.048
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.710.851 31.185.139
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.039.915 49.838.193
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.191.103 1.390.729
Ana Ortaklık Payları
69.848.812 48.447.464http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251378


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.