KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 18:41
KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,21 2.454.454.538 1.296.453.339
Satışların Maliyeti
3,21 -1.827.195.530 -997.726.273
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
627.259.008 298.727.066
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
627.259.008 298.727.066
Genel Yönetim Giderleri
22 -13.313.348 -6.270.810
Pazarlama Giderleri
22 -197.310.544 -81.849.935
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 177.257.779 162.300.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -55.159.152 -54.143.343
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
538.733.743 318.763.480
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 5.402.538 33.635
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
544.136.281 318.797.115
Finansman Gelirleri
25 103.289.921 140.471.695
Finansman Giderleri
25 -206.723.662 -214.665.207
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
440.702.540 244.603.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-75.001.758 -48.273.020
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -75.715.500 -49.265.339
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 713.742 992.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
365.700.782 196.330.583
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
365.700.782 196.330.583
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20 365.700.782 196.330.583
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 240.274.346 157.493.591
Finansal Yatırımlar
5 85.381.832 0
Vadeli Mevduatlar
85.381.832 0
Ticari Alacaklar
390.961.091 340.908.343
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 729 44.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 390.960.362 340.863.947
Diğer Alacaklar
15.872.239 13.263.176
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.872.239 13.263.176
Türev Araçlar
0 2.018.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 0 2.018.000
Stoklar
9 537.749.808 334.183.729
Peşin Ödenmiş Giderler
51.054.306 13.122.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 51.054.306 13.122.604
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 66.257.004 36.364.997
Diğer Dönen Varlıklar
17.677.241 5.026.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 17.677.241 5.026.156
ARA TOPLAM
1.405.227.867 902.380.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.405.227.867 902.380.596
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Diğer Alacaklar
15.610 15.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.610 15.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.995.000 10.995.000
Maddi Duran Varlıklar
13 185.103.159 178.101.518
Arazi ve Arsalar
34.880.000 34.880.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
235.485 337.985
Binalar
41.735.241 42.833.616
Tesis, Makine ve Cihazlar
105.460.041 98.223.492
Taşıtlar
1.003.403 351.767
Mobilya ve Demirbaşlar
1.749.078 1.430.872
Diğer Maddi Duran Varlıklar
39.911 43.786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 15.461 0
Bilgisayar Yazılımları
15.461 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.061.570 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.061.570 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
197.439.695 189.361.023
TOPLAM VARLIKLAR
1.602.667.562 1.091.741.619
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 416.112.449 327.148.500
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
416.112.449 327.148.500
Banka Kredileri
416.112.449 327.148.500
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.253.018 1.062.768
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
16 3.253.018 1.062.768
Ticari Borçlar
14.211.575 23.198.546
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.211.575 23.198.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.012.307 1.248.360
Diğer Borçlar
87.186 57.258
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 62.812 44.172
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 24.374 13.086
Türev Araçlar
2.918.271 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.918.271 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
67.382.159 6.717.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 67.382.159 6.717.860
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.192.396 2.234.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.374.365 648.563
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.818.031 1.585.960
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
79.520.676 49.518.704
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 79.520.676 49.518.704
ARA TOPLAM
590.690.037 411.186.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
590.690.037 411.186.519
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.899.048 5.314.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.899.048 5.314.356
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 7.207.979 9.566.062
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.107.027 14.880.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
611.797.064 426.066.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
990.870.498 665.674.682
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 13.585.608 13.585.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
122.347.046 127.852.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
122.347.046 127.852.012
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
128.070.259 128.070.259
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.723.213 -218.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.412.864 16.012.926
Yasal Yedekler
19.412.864 16.012.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
449.824.198 291.893.553
Net Dönem Karı veya Zararı
365.700.782 196.330.583
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
990.870.498 665.674.682
TOPLAM KAYNAKLAR
1.602.667.562 1.091.741.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052
Transferler
1.899.965 83.747.277 -85.647.242 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.221.436 465.611 196.330.583 203.017.630 203.017.630
Dönem Karı (Zararı)
196.330.583 196.330.583 196.330.583
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.221.436 465.611 6.687.047 6.687.047
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20 20.000.000 13.585.608 128.070.259 218.247 16.012.926 291.893.553 196.330.583 665.674.682 665.674.682
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -218.247 16.012.926 291.893.553 196.330.583 665.674.682 665.674.682
Transferler
3.399.938 192.930.645 -196.330.583 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.504.966 365.700.782 360.700.782 360.700.782
Dönem Karı (Zararı)
365.700.782 365.700.782 365.700.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.504.966 -5.504.966 -5.504.966
Kar Payları
-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -5.723.213 19.412.864 449.824.198 365.700.782 990.870.498 990.870.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
278.488.402 15.639.449
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
2.952.357.866 1.609.342.079
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
7,21 2.926.161.065 1.543.643.260
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
23 26.196.801 65.698.819
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-2.562.093.132 -1.637.644.883
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
7,21 -2.522.493.557 -1.603.781.655
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
23 -39.599.575 -33.863.228
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
390.264.734 -28.302.804
Ödenen Faiz
25 -6.181.955 -37.288.116
Alınan Faiz
25 92.587.849 157.562.945
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11,26 -150.868.356 -79.863.178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-47.313.870 3.530.602
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.650.896 -5.722.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115.991 105.085
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 115.991 105.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.766.887 -5.827.672
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.746.887 -5.827.672
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-176.056.751 21.005.750
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-141.056.751 41.005.750
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
16 -141.056.751 41.005.750
Ödenen Temettüler
16 -35.000.000 -20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.780.755 30.922.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.780.755 30.922.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 157.493.591 126.570.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 240.274.346 157.493.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 365.700.782 196.330.583
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.504.966 6.687.047
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -7.149.306 604.689
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.644.340 6.082.358
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 6.221.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.644.340 -139.078
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.504.966 6.687.047
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
360.195.816 203.017.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
360.195.816 203.017.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117789


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8384 Değişim: 0,09%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,2104 Değişim: 0,01%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,2864
Açılış: 35,2067
2.491,58 Değişim: 0,07%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.497,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.