KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:30
KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 562.052.751 219.632.783
Satışların Maliyeti
20 -372.725.352 -167.625.322
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
189.327.399 52.007.461
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
189.327.399 52.007.461
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.412.843 -1.553.609
Pazarlama Giderleri
21 -35.489.706 -11.455.184
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 52.312.757 25.143.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -19.280.286 -8.364.108
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
184.457.321 55.777.813
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Fark 166.059.330 55.293.413
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.351.175 -6.784.765
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -29.966.012 -7.940.557
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.614.837 1.155.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.708.155 48.508.648
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.708.155 48.508.648
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19 137.708.155 48.508.648
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 218.232.538 157.493.591
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
382.884.785 340.908.343
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 145.105 44.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 382.739.680 340.863.947
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 5.301.800 13.263.176
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.301.800 13.263.176
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 2.018.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 0 2.018.000
Stoklar
9 493.290.699 334.183.729
Peşin Ödenmiş Giderler
10 49.747.473 13.122.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
49.747.473 13.122.604
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 12.867 36.364.997
Diğer Dönen Varlıklar
11 8.479.002 5.026.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.479.002 5.026.156
ARA TOPLAM
1.157.949.164 902.380.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.157.949.164 902.380.596
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 15.610 15.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.610 15.610
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.995.000 10.995.000
Maddi Duran Varlıklar
13 175.141.787 178.101.518
Arazi ve Arsalar
34.880.000 34.880.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
312.711 337.985
Binalar
42.562.784 42.833.616
Tesis, Makine ve Cihazlar
95.680.955 98.223.492
Taşıtlar
295.855 351.767
Mobilya ve Demirbaşlar
1.370.633 1.430.872
Diğer Maddi Duran Varlıklar
38.849 43.786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Du 189.361.023
TOPLAM VARLIKLAR
1.344.350.456 1.091.741.619
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 458.357.100 327.148.500
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 458.357.100 327.148.500
Banka Kredileri
458.357.100 327.148.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 1.751.721 1.062.768
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
1.751.721 1.062.768
Ticari Borçlar
15.191.329 23.198.546
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 826 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.190.503 23.198.546
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.717.263 1.248.360
Diğer Borçlar
74.224 57.258
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 40.033 44.172
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 34.191 13.086
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
14 755.252 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
755.252 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 13.010.162 6.717.860
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.010.162 6.717.860
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.354.614 2.234.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.018.665 648.563
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.335.949 1.585.960
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 30.421.386 49.518.704
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.421.386 49.518.704
ARA TOPLAM
525.633.051 411.186.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
525.633.051 411.186.519
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 7.994.641 5.314.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.994.641 5.314.356
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 7.810.626 9.566.062
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.805.267 14.880.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
541.438.318 426.066.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 802.912.138 665.674.682
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13.585.608 13.585.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127.381.313 127.852.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127.381.313 127.852.012
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
128.070.259 128.070.259
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-688.946 -218.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.012.926 16.012.926
Yasal Yedekler
16.012.926 16.012.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
488.224.136 291.893.553
Net Dönem Karı veya Zararı
137.708.155 196.330.583
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
802.912.138 665.674.682
TOPLAM KAYNAKLAR
1.344.350.456 1.091.741.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
85.647.242 -85.647.242 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.314.435 48.508.648 49.823.083 49.823.083
Dönem Karı (Zararı)
48.508.648 48.508.648 48.508.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.314.435 1.314.435 1.314.435
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 630.577 14.112.961 313.793.518 48.508.648 532.480.135 532.480.135
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -218.247 16.012.926 291.893.553 196.330.583 665.674.682 665.674.682
Transferler
196.330.583 -196.330.583 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-470.699 137.708.155 137.237.456 137.237.456
Dönem Karı (Zararı)
137.708.155 137.708.155 137.708.155
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-470.699 -470.699 -470.699
Kar Payları
-1.027.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.960 -1.027.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -89.960 -1.027.792
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.811.823 59.464.549
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.811.823 59.464.549
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
15 33.811.823 59.464.549
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.738.947 56.614.272
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.738.947 56.614.272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 157.493.591 126.570.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 218.232.538 183.185.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19 137.708.155 48.508.648
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-470.699 1.314.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -611.297 1.707.058
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
140.598 -392.623
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
140.598 -392.623
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-470.699 1.314.435
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.237.456 49.823.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
137.237.456 49.823.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027969


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6745 Değişim: -0,36%
Düşük 32,6520 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,0561 Değişim: -0,53%
Düşük 35,0140 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.432,43 Değişim: -0,52%
Düşük 2.431,11 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.