KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 - 18:20
KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 571.388.766 603.815.383
Satışların Maliyeti
20 -466.520.500 -510.649.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.868.266 93.165.447
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
104.868.266 93.165.447
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.592.311 -6.593.816
Pazarlama Giderleri
21 -30.339.274 -28.892.867
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 53.235.676 44.795.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -38.721.231 -26.950.120
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.451.126 75.524.280
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.305.101 223.481
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.811.619 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.944.608 75.747.761
Finansman Gelirleri
23 78.883.337 42.849.667
Finansman Giderleri
23 -70.345.484 -39.494.775
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
99.482.461 79.102.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.835.219 -13.579.354
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -14.339.163 -13.649.442
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 503.944 70.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.647.242 65.523.299
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.647.242 65.523.299
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
85.647.242 65.523.299
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 126.570.979 163.129.928
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
168.109.637 137.910.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.760 6.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 168.078.877 137.903.478
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 686.091 3.369.168
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
686.091 3.369.168
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 9.497
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 0 9.497
Stoklar
9 134.553.920 178.364.689
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.162.848 2.922.004
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.162.848 2.922.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 8.767.032 12.663.475
Diğer Dönen Varlıklar
11 5.611.439 6.652.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.611.439 6.652.752
ARA TOPLAM
458.461.946 505.021.855
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
458.461.946 505.021.855
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.995.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
13 184.246.794 68.497.369
Arazi ve Arsalar
43.935.000 23.732.120
Tesis, Makine ve Cihazlar
103.565.602 24.367.455
Taşıtlar
578.520 811.078
Mobilya ve Demirbaşlar
781.859 806.908
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
65.328 90.285
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.495.821 74.941.396
TOPLAM VARLIKLAR
653.957.767 579.963.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 117.448.000 133.764.330
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 117.448.000 133.764.330
Banka Kredileri
117.448.000 133.764.330
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 317.138 1.040.122
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
317.138 1.040.122
Ticari Borçlar
11.923.135 91.167.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 19.087 23.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.904.048 91.144.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.043.469 1.058.497
Diğer Borçlar
62.413 40.155
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 41.019 28.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 21.394 12.112
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
14 171.220 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
171.220 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.041.196 3.870.086
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.041.196 3.870.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.131.404 201.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 683.764 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 447.640 201.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 14.539.930 13.868.283
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.539.930 13.868.283
ARA TOPLAM
148.677.905 245.010.707
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.677.905 245.010.707
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 182.240 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.240 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.729.848 5.625.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.729.848 5.625.733
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 16.710.722 1.417.610
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.622.810 7.043.343
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
171.300.715 252.054.050
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 482.657.052 327.909.201
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13.585.608 13.585.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
121.164.964 42.064.356
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
121.164.964 42.064.356
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
121.848.822 43.807.380
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-683.858 -1.743.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.112.961 13.212.979
Yasal Yedekler
14.112.961 13.212.979
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
228.146.277 173.522.959
Net Dönem Karı veya Zararı
85.647.242 65.523.299
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
482.657.052 327.909.201
TOPLAM KAYNAKLAR
653.957.767 579.963.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
4.866.211 4.866.211 4.866.211
Transferler
5.155.959 66.846.072 -72.002.031 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-559.497 65.523.299 64.963.802 64.963.802
Dönem Karı (Zararı)
65.523.299 65.523.299 65.523.299
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-559.497 -559.497 -559.497
Sermaye Arttırımı
14.780.000 -14.780.000
Kar Payları
-23.000.000 -23.000.000 -23.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201
Transferler
899.982 64.623.317 -65.523.299 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.041.443 1.059.166 85.647.242 164.747.851 164.747.851
Dönem Karı (Zararı)
85.647.242 85.647.242 85.647.242
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
78.041.443 1.059.166 79.100.609 79.100.609
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.302.071 -6.712.003
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
814.678.588 641.206.010
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
7,20 785.950.171 598.198.353
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
22 28.728.417 43.007.657
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-817.879.068 -616.992.109
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
7,20 -773.545.962 -590.041.989
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
22 -44.333.106 -26.950.120
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-3.200.480 24.213.901
Ödenen Faiz
22,23 -166.283.827 -38.957.080
Alınan Faiz
22,23 87.084.657 42.840.170
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24,11 -40.579.647 -13.822.261
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.322.774 -20.986.733
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.514.978 -2.195.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
264.384 599.605
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 264.384 599.605
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.779.362 -2.794.605
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -22.779.362 -2.794.605
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.258.100 68.200.920
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.258.100 91.200.920
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
15 120.258.100 91.200.920
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -23.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.558.949 59.293.917
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.558.949 59.293.917
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 163.129.928 103.836.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 126.570.979 163.129.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19 85.647.242 65.523.299
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
79.100.609 -559.497
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
93.573.708 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 1.323.958 -699.371
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.797.057 139.874
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-15.532.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-264.792 139.874
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.100.609 -559.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
164.747.851 64.963.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
164.747.851 64.963.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910498


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2411 Değişim: 0,08%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,2953
Açılış: 32,2169
34,8705 Değişim: 0,09%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.424,20 Değişim: 0,11%
Düşük 2.419,93 30.05.2024 Yüksek 2.427,96
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.