KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 - 18:20
KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 571.388.766 603.815.383
Satışların Maliyeti
20 -466.520.500 -510.649.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.868.266 93.165.447
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
104.868.266 93.165.447
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.592.311 -6.593.816
Pazarlama Giderleri
21 -30.339.274 -28.892.867
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 53.235.676 44.795.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -38.721.231 -26.950.120
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.451.126 75.524.280
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.305.101 223.481
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.811.619 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.944.608 75.747.761
Finansman Gelirleri
23 78.883.337 42.849.667
Finansman Giderleri
23 -70.345.484 -39.494.775
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
99.482.461 79.102.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.835.219 -13.579.354
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -14.339.163 -13.649.442
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 503.944 70.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.647.242 65.523.299
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.647.242 65.523.299
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
85.647.242 65.523.299
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 126.570.979 163.129.928
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
168.109.637 137.910.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.760 6.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 168.078.877 137.903.478
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 686.091 3.369.168
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
686.091 3.369.168
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 9.497
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 0 9.497
Stoklar
9 134.553.920 178.364.689
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.162.848 2.922.004
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.162.848 2.922.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 8.767.032 12.663.475
Diğer Dönen Varlıklar
11 5.611.439 6.652.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.611.439 6.652.752
ARA TOPLAM
458.461.946 505.021.855
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
458.461.946 505.021.855
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.995.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
13 184.246.794 68.497.369
Arazi ve Arsalar
43.935.000 23.732.120
Tesis, Makine ve Cihazlar
103.565.602 24.367.455
Taşıtlar
578.520 811.078
Mobilya ve Demirbaşlar
781.859 806.908
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
65.328 90.285
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.495.821 74.941.396
TOPLAM VARLIKLAR
653.957.767 579.963.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 117.448.000 133.764.330
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 117.448.000 133.764.330
Banka Kredileri
117.448.000 133.764.330
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 317.138 1.040.122
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
317.138 1.040.122
Ticari Borçlar
11.923.135 91.167.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 19.087 23.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.904.048 91.144.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.043.469 1.058.497
Diğer Borçlar
62.413 40.155
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 41.019 28.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 21.394 12.112
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
14 171.220 0
Alı