KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:12
KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 216.217.154 323.540.885 89.731.448 171.437.306
Satışların Maliyeti
20 -180.644.377 -263.601.410 -70.879.458 -137.810.114
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.572.777 59.939.475 18.851.990 33.627.192
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0 0 0
Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
Kambiyo Giderleri
0 0 0 0
Faiz Giderleri
0 0 0 0
Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
Karşılık Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
35.572.777 59.939.475 18.851.990 33.627.192
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.499.842 -3.193.397 -1.135.097 -1.662.155
Pazarlama Giderleri
21 -14.336.013 -14.817.027 -6.285.014 -8.249.253
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 20.431.676 27.169.334 10.662.220 11.566.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -16.356.896 -14.096.924 -7.411.889 -8.366.372
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.811.702 55.001.461 14.682.210 26.916.219
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.811.702 55.001.461 14.682.210 26.916.219
Finansman Gelirleri
23 35.970.886 23.682.130 14.505.068 14.769.173
Finansman Giderleri
23 -31.738.613 -19.756.631 -16.644.819 -9.673.047
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.043.975 58.926.960 12.542.459 32.012.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.266.285 -10.453.703 -2.390.662 -5.834.446
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.555.744 -10.760.725 -2.361.605 -6.021.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 289.459 307.022 -29.057 186.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.777.690 48.473.257 10.151.797 26.177.899
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.777.690 48.473.257 10.151.797 26.177.899
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.777.690 48.473.257 10.151.797 26.177.899
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 145.141.865 163.129.928
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
87.372.613 137.910.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 48.228 6.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 87.324.385 137.903.478
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 1.766.351 3.369.168
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.766.351 3.369.168
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 9.497
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 0 9.497
Stoklar
9 178.312.923 178.364.689
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.545.735 2.922.004
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.545.735 2.922.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 2.368.800 12.663.475
Diğer Dönen Varlıklar
11 4.010.599 6.652.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.010.599 6.652.752
ARA TOPLAM
422.518.886 505.021.855
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
422.518.886 505.021.855
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.190.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
13 69.469.653 68.497.369
Arazi ve Arsalar
18.286.075 18.286.075
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
359.021 403.448
Binalar
23.403.447 23.732.120
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.851.321 24.367.455
Taşıtlar
701.230 811.078
Mobilya ve Demirbaşlar
770.669 806.908
Yapılmakta Olan Yatırımlar
20.269 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
77.621 90.285
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3.269 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.269 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.916.949 74.941.396
TOPLAM VARLIKLAR
498.435.835 579.963.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 115.770.024 133.764.330
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 115.770.024 133.764.330
Banka Kredileri
115.770.024 133.764.330
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 262.889 1.040.122
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
262.889 1.040.122
Ticari Borçlar
25.067.722 91.167.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.768 23.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.062.954 91.144.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 878.395 686.818
Diğer Borçlar
45.957 40.155
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 41.019 28.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.938 12.112
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
102.706 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
102.706 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.496.782 3.870.086
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.496.782 3.870.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 13.649.442
Kısa Vadeli Karşılıklar
991.132 201.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 543.492 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 447.640 201.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.014.707 590.520
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.014.707 590.520
ARA TOPLAM
149.630.314 245.010.707
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.630.314 245.010.707
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 182.239 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.239 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.206.568 5.625.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.206.568 5.625.733
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.480.519 1.417.610
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.869.326 7.043.343
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
156.499.640 252.054.050
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 341.936.195 327.909.201
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13.585.608 13.585.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.313.660 42.064.356
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.313.660 42.064.356
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.807.380 43.807.380
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-493.720 -1.743.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
orunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Girişleri
32.391 25.317
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 32.391 25.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların AlımınCari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.777.690 48.473.257 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.026.994 48.221.749 9.984.577 26.377.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866745


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.