KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

05.06.2020 - 17:58
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.740
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.230
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 23.088 351.106 44.979 1.169.173 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
9.317 9.317 9.317
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
9.317 9.317 9.317
Yeni Bakiye
750.000 23.088 351.106 9.317 44.979 1.178.490 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.740 -21.306 -23.046 -23.046
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.059 2.059 2.059
Kar Dağıtımı
44.979 -44.979
Diğer
44.979 -44.979
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 25.147 -1.740 351.106 54.296 -21.306 1.157.503 1.157.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 168.735
Kredilerden Alınan Kar Payları
135.348
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
1.589
Bankalardan Alınan Gelirler
0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
31.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.166
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.472
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
12.864
Finansal Kiralama Gelirleri
45
Diğer Kar Payı Gelirleri
251
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -88.734
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-72.194
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-14.888
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-481
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-1.171
Diğer Kar Payı Giderleri
0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
80.001
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.116
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.108
Gayri Nakdi Kredilerden
1.419
Diğer
3 1.689
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.992
Gayri Nakdi Kredilere
-14
Diğer
3 -1.978
TEMETTÜ GELİRLERİ
4 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5 4.864
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
110
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.725
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.479
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6 10.462
FAALİYET BRÜT KÂRI
96.443
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
7 -34.549
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
7 -33.612
PERSONEL GİDERLERİ (-)
8 -25.369
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.407
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.494
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -1.812
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-11.697
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-21.306
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-21.306
Grubun Karı (Zararı)
-21.306
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

-0,00028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
590.033 2.074.591 2.664.624
Nakit ve Nakit Benzerleri
136.073 1.035.964 1.172.037
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 126.201 953.902 1.080.103
Bankalar
2 9.932 82.446 92.378
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-60 -384 -444
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 214.538 834.408 1.048.946
Devlet Borçlanma Senetleri
214.538 834.408 1.048.946
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 239.214 204.144 443.358
Devlet Borçlanma Senetleri
231.555 204.144 435.699
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 208 75 283
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
208 75 283
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.312.134 4.635.789 7.947.923
Krediler
6 3.501.575 3.432.787 6.934.362
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
8 5.607 0 5.607
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 0 1.238.777 1.238.777
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.238.777 1.238.777
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
6 -195.048 -35.775 -230.823
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 31.231 0 31.231
Satış Amaçlı
31.231 0 31.231
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 109.027 0 109.027
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 39.116 0 39.116
Şerefiye
0 0 0
Diğer
39.116 0 39.116
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 98.464 0 98.464
DİĞER AKTİFLER
15 227.063 67 227.130
VARLIKLAR TOPLAMI
4.407.068 6.710.447 11.117.515
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 3.289.052 4.088.702 7.377.754
ALINAN KREDİLER
2 5.151 765.937 771.088
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
409.808 0 409.808
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8.404 787 9.191
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3 8.404 787 9.191
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 35.085 0 35.085
KARŞILIKLAR
6 50.085 25.988 76.073
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
7.856 0 7.856
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
42.229 25.988 68.217
CARİ VERGİ BORCU
7 10.494 0 10.494
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 1.179.749 1.179.749
Krediler
0 1.179.749 1.179.749
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
69.599 21.171 90.770
ÖZKAYNAKLAR
11 1.156.485 1.018 1.157.503
Ödenmiş Sermaye
750.000 0 750.000
Sermaye Yedekleri
24.182 965 25.147
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
24.182 965 25.147
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.793 53 -1.740
Kar Yedekleri
351.106 0 351.106
Yasal Yedekler
273.607 0 273.607
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
77.499 0 77.499
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
32.990 0 32.990
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
54.296 0 54.296
Dönem Net Kâr veya Zararı
-21.306 0 -21.306
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.034.163 6.083.352 11.117.515


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.232.472 1.197.749 2.430.221
GARANTİ VE KEFALETLER
1 528.979 345.223 874.202
Teminat Mektupları
509.533 233.208 742.741
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
509.533 233.208 742.741
Banka Kredileri
0 99.076 99.076
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 99.076 99.076
Akreditifler
19.446 12.939 32.385
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
19.446 12.939 32.385
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
1 99.535 31.997 131.532
Cayılamaz Taahhütler
99.535 31.997 131.532
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
26.625 31.997 58.622
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
69.382 0 69.382
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.528 0 3.528
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
603.958 820.529 1.424.487
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
603.958 820.529 1.424.487
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
7.832 7.888 15.720
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.926 3.944 7.870
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.906 3.944 7.850
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
596.126 812.641 1.408.767
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
25.886.719 4.871.260 30.757.979
EMANET KIYMETLER
735.097 2.531.344 3.266.441
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.468 0 1.468
Tahsile Alınan Çekler
259.482 17.293 276.775
Tahsile Alınan Ticari Senetler
40.594 0 40.594
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
894 0 894
Emanet Kıymet Alanlar
432.659 2.514.051 2.946.710
REHİNLİ KIYMETLER
25.151.622 2.339.916 27.491.538
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
0 0 0
Emtia
212.007 0 212.007
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
1.352.241 0 1.352.241
Diğer Rehinli Kıymetler
23.587.374 2.339.916 25.927.290
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
27.119.191 6.069.009 33.188.200


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
15.467
Alınan Kar Payları
143.302
Ödenen Kar Payları
-68.198
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.108
Elde Edilen Diğer Kazançlar
13.410
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
-9
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-25.218
Ödenen Vergiler
-2.419
Diğer
-48.509
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
637.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-67.720
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-224.464
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.013.108
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
83
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
166.078
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.259.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
517.539
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
653.383
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-551.251
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-18.747
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
12.678
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-426.333
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-119.485
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-107.827
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
745.211
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-851.454
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.584
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.869
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.174
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
251.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
253.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849592


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.