KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

11.04.2022 - 13:47
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
14/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
21/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi. 2. Toplantı başkanlığına tutanakları hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4. Mali tabloların ve 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi. 6. 2021 faaliyet dönemi karının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımı hakkında karar alınması. 7. 2022 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi. 8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi. 9. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması. 10. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmaları hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 11. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 12. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasının müzakeresi 13. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Gündemin 1. Maddesi Uyarınca Toplantı Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Yazman olarak Emre YEŞİLKAYA'nın, Oy Toplayıcı olarak Yalçın GÜDÜL'ün seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı'nın önerisi ile Atatürk, Şehitler ve ebediyete intikal eden Banka çalışanlarının ruhları için bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 2- Gündemin 2. Maddesi Uyarınca Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. Maddesi Uyarınca 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2021 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti Bütçe ve Finansal Raporlama Direktörü Sayın Tuğba GEDİKLİ tarafından okundu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı. 4- Gündemin 4. Maddesi Uyarınca Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Mali (Finansal) Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylama sunuldu. Kabul edildi. 2021 yılına ilişkin mali (finansal) tabloların özeti Bütçe ve Finansal Raporlama Direktörü Sayın Tuğba GEDİKLİ tarafından okundu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve mali (finansal) tablolar katılanların oybirliği ile onaylandı. Şirketin 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Temsilcisi Sayın Merve ÜŞENTİ tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 5- Gündemin 5. Maddesi Uyarınca 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Abdullah Erdem CANTİMUR'un, Prof. Dr. Murat BALCI'nın, Nevzat BAYRAKTAR'ın, Mehmet Nuri YAZICI'nın, Mustafa ERDEM'in ve Mehmet Ali KAHRAMAN'ın ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. 6- Gündemin 6. Maddesi Uyarınca 2021 yılı dönem karının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun 01.03.2022 tarihli ve 76 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Müzakere sonucunda yıllık dönem karının 148.507.830,00 TL olarak hesaplandığı görüldü. Buna göre: 148.507.830,00 TL'nin % 5'i oranında 7.425.391,50 TL Birinci Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına, % 5'i oranında 7.425.391,50 TL Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 3.796.279,82 TL'nin gayrimenkul satış kazancı istisnasından faydalanılması nedeniyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde Özel Yedek olarak ayrılmasına, Kalan 129.860.767,18 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Banka Esas Sözleşmesinin 29. maddesi uyarınca, yıllık net dönem karının % 9'u personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olmak üzere 2021 yılında gider yazılan 13.879.486,00 TL tutarındaki temettü ikramiyesinin personele dağıtılması için gerekli hesaba yatırılması ve Genel Kurul'un yapılmasına müteakip Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte Personele ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu'nun 27.12.2021 tarihli ve 411 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Bankanın 2022 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile çalışılmasına, seçilen firma ile sözleşme akdedilmesi, fiyat ve sair sözleşme şartlarının belirlenmesi, işin gerektirdiği bilcümle muamelelerin ikmali için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Tam Unvanı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Adresi Eski Büyükdere Cd. Orjin Maslak N27 Maslak Sarıyer / İstanbul KGK Sicil Numarası BDK/2013/035 Ticaret Sicil Numarası 479920 Vergi Dairesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Vergi Numarası 435 030 3260 MERSİS Numarası 0-4350-3032-6000017 8- Gündemin 8. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Toplantı Başkanı tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda hâlihazırda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona ermesine, toplantıda hazır bulunarak Yönetim Kurulu Üyesi adaylıklarını sözlü olarak beyan eden 1- Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın 2- Abdullah Erdem CANTİMUR'un 3- Prof. Dr. Murat BALCI'nın 4- Nevzat BAYRAKTAR'ın 5- Mehmet Nuri YAZICI'nın 6- Mustafa ERDEM'in Toplantıda hazır bulunmayarak Yönetim Kurulu adaylıklarını yazılı olarak beyan eden 7- Hasan SUVER'in Üç yıl süreyle seçilmesine Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının kişi başı aylık net 19.500 (ondokuzbinbeşyüz) TL olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net ücretin, diğer personelin aylık net ücret sayısı kadar ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden ücret alması nedeniyle yıllık beyanname verilmesinden doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Banka tarafından karşılanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 9- Gündemin 9. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi müzakere edildi. Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili izinlerin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 10- Gündemin 10. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu'nun 14.02.2022 tarihli ve 8 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 11- Gündemin 11. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu'nun 14.02.2022 tarihli ve 8 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin faaliyete yeni başlamış olması nedeniyle fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 12- Gündemin 12. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu'nun 14.02.2022 tarihli ve 8 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi tarafından ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 13- Gündemin 13. Maddesi Uyarınca Toplantı Başkanlığı ve Hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2022 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
08/04/2022
Açıklamalar

T.C. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin 21/03/2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 08/04/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019102


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7651 Değişim: 0,06%
Düşük 16,7448 04.07.2022 Yüksek 16,7651
Açılış: 16,7545
17,4828 Değişim: 0,02%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,4967
Açılış: 17,4789
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.